Zawiadomienie o wydanej decyzji budowa gazociągu ul. Targowa

Znak: IRG.6733.3.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 12 marca 2014 r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 12 marca 2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE dla zasilenia budynków zlokalizowanych przy trasie gazociągów. Jest to inwestycja liniowa, podziemna, niewymagająca trwałego wydzielania terenu. Gazociągi dystrybucyjne rozprowadzające w istniejącym układzie komunikacyjnym gaz ziemny (paliwo ekologiczne). Na działkach o nr ewidencyjnym 1043, 1045 obręb geodezyjny nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, na wniosek:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Odział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy
 z siedzibą przy ul. Jagielońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz
w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Maciej Gibowski zam. ul. Krasickiego 15, 89-600 Chojnice
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 marca 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 marca 2014, 09:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822