OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lipca 2013 r. - przebudowa linii kablowej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania w energię elektryczną Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

Znak: IRG.6733.7.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 lipca 2013 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 15 lipca 2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na przebudowie linii kablowej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania w energię elektryczną Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim na działkach ewid. nr 1/3, nr 8 i nr 9 , położonych w obrębie geodezyjnym Nr 4 w Sępólnie Krajeńskim, na wniosek:
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
 ul. Nowa 41a 89-100 Nakło
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (15 lipca 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (15 lipca 2013, 17:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807