Akt notarialny

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:

 • z dnia 08.11.2010 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep A Nr 8952/2010,
 • z dnia 09.05.2012 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep. A Nr 3679/2012,
 • z dnia 22.04.2013 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep. A Nr 3375/2013.


AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                             I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                              § 1

Stawający Waldemar Edward Stupałkowski oświadczył w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.  
 
                                                              § 2

Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: Zakład Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma prawo używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu:Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. a także wyróżniającego ją znaku graficznego.  
                                                                                                   
                                                              § 3

Siedzibą Spółki jest Sępólno Krajeńskie.

                                                              § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

                                                              § 5

Czas trwania spółki jest nieograniczony.                                                 
 
                                                           II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

                                                               § 6

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z - Produkcja   metalowych   elementów   stolarki budowlanej,
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
25.99.Z -  Produkcja   pozostałych   gotowych   wyrobów metalowych, gdzie indziej     
               niesklasyfikowana,
33.11.Z - Naprawa  i  konserwacja  metalowych  wyrobów gotowych,
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
33.19.Z  - Naprawa  i  konserwacja pozostałego  sprzętu  i wyposażenia,
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
41.20.Z -  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
               niemieszkalnych,
42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,                               
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z  - Wykonywanie  instalacji  wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
               klimatyzacyjnych,
43.31.Z - Tynkowanie,   
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian,
43.34.Z - Malowanie i szklenie,
43.39.Z  -  Wykonywanie  pozostałych  robót  budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyjątkiem motocykli,
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z - Transport drogowy towarów,
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
77.12,Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
              motocykli,
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna,
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. Działalność określoną w ust. 1 Spółka prowadzić będzie na rachunek własny lub osób trzecich, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

3. Działalność na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

                                                            III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

                                                               §  7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 598.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 598 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte w ten sposób, że Gmina Sępólno Krajeńskie wnosi do Spółki wkłady niepieniężne (aporty) w postaci:

a) nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, działka nr 621/2, nr mapy 5, obr. 1, obszar 00.10.60 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowo - biurowym z warsztatami oraz wiatą stalową częściowo obudowaną, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie - w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim z zarejestrowaną wzmianką Dz.Kw./BY2T/00003391/10 z daty wpływu 5.11.2010 r. dotyczącą nie załatwionego wniosku o wykreślenie trwałego zarządu, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim księga wieczysta nr 14399, której wartość wynosi 151.228,16 zł,

b) nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 8, działka nr 620/3, nr mapy 5, obr.1, obszar 00.14.59 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowo - biurowym z warsztatami oraz wiatą stalową częściowo obudowaną, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie - w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim z zarejestrowaną wzmianką Dz.Kw./BY2T/00003392/10 z daty wpływu 5.11.2010 r. dotyczącą nie załatwionego wniosku o wykreślenie trwałego zarządu, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim księga wieczysta nr 14400, której wartość wynosi 144.297,75 zł,

c) ruchomości enumeratywnie wymienionych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu notarialnego, których łączna wartość wynosi 302.474,09 zł (trzysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dziewięć groszy).

                                                               § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Współników do 100-krotnej (stukrotnej) jego wysokości według stanu na dzień podjęcia uchwały poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych udziałów, w terminie do dnia 31 grudnia 2030r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku) i pokryty wkładem pieniężnym.

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego na warunkach określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spólki.

4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków. 


                                                                   IV. WŁADZE SPÓŁKI

                                                              § 10

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

                                                           A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

                                                              § 11

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru na czternaście dni przed terminem odbycia się Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Współników zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.

                                                               § 12

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, wymagają w szczególności:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie decyzji dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń oraz wynagrodzenia członków Zarządu,
 • zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 • wyznaczanie pełnomocników Spółki, w przypadku gdy Zarząd nie może reprezentować Spółki,
 • udzielanie prokury,
 • zbycie, zastawienie lub umorzenie udziału,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości,
 • zmiana umowy spółki,
 • zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności gospodarczej,
 • przystapienie do innych podmiotów, połączenie spólek lub przekształcenie Spółki,
 • rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
 • rozwiązania i likwidacja Spółki.

                                                                  B. RADA NADZORCZA

                                                              § 13

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

                                                              § 14

Okres sprawowania funkcji przez Członka Rady Nadzorczej (kadencja) wynosi 3 lata.

                                                              § 15

Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

                                                                           C. ZARZĄD

                                                              § 16

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) Członka powoływanego i odwoływanego przez Radę Nadzorczą.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

                                                               § 17

Kadencja Zarządu trwa pięć pełnych lat obrotowych.

                                                               § 18

1. Do pierwszego składu Zarządu powołuje się mgr Tomasza Mrozińskiego. Wybór kolejnych członków władz nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spólki.

2. Powierza się mgr Tomaszowi Mrozińskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

                                                           V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                               § 19

1. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem " w likwidacji"

                                                              § 20

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrotowy będzie trwał od 08 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

                                                              § 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

                                                              § 22

Koszty tego aktu ponosi Gmina Sępólno Krajeńskie.

                                                              § 23

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.

                                                              

Sępólno Krajeńskie, dnia 23.04.2013 r.Załącznik do aktu założycielskiego (62kB) excel

                                                                                   PREZES ZARZĄDU

                                                                           TOMASZ ANDRZEJ MROZIŃSKI

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Jasiek (11 marca 2011)
Opublikował: Teresa Jasiek (11 marca 2011, 12:37:31)

Ostatnia zmiana: Teresa Jasiek (25 września 2013, 11:29:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3297