Protokół Nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 9 października 2013r.


Protokół Nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
 w dniu 9 października 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
2. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek;  
3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;
4. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Anna Niemczyk.
 
Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Roman Porożyński, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji; 
  3. Opinia w sprawie wniosku Centrum Kultury i Sztuki o wyróżnienie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie za osiągnięcia artystyczne;  
  4. Analiza realizacji uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz opinia Komisji w sprawie projektu takiej uchwały na 2014r.  
  5. Określenie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w Gminie Sępólno Krajeńskie;    
  6. Opinia Komisji w sprawie petycji rodziców dzieci Gminnego Przedszkola Nr 1 w sprawie sfinansowania dodatkowych zajęć dla dzieci; 
  7. Zapoznanie się z wnioskiem MLKS „Krajna” w sprawie zabezpieczenia środków w projekcie budżetu Gminy na 2014r. na działalność tego klubu; 
  8. Przegląd boisk i placów zabaw pod względem bezpieczeństwa, wizytacja Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół w Wałdowie i Szkoły Podstawowej w Zalesiu; 
  9. Wolne wnioski i zakończenie.
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu sierpniu i wrześniu br.
 
Ad.3. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki powiedziała, że istnieje propozycja nagrodzenia utalentowanej młodzieży w zakresie kultury i sztuki a także orkiestry dętej działającej przy CKiS. Propozycja obejmuje nagrodzenie siedmiu osób ze studia tańca „Styl”, trzy osoby z młodzieżowego studia piosenki i 5 osób właśnie z orkiestry dętej. Uhonorowanie polegałoby na ufundowaniu wyjazdu na wybrany spektakl artystyczny, środki pochodziłyby z budżetu CKiS. Wyróżnienia nastąpiłoby podczas Sesji Rady Miejskiej, na której będzie omówiona działalność w zakresie kultury. Pani Grochowska zapytała, czy wśród  kandydatów do wyróżnienia znajduje się prowadzący orkiestrę dętą, jego praca jest bardzo widoczna. Pani Maciaszek odpowiedziała, że do uhonorowania proponowana jest tylko młodzież, jednak pamięta o kapelmistrzu przyznaje mu nagrodę Dyrektora, na pewno jednak wyróżnienie podczas Sesji byłoby znaczącym uhonorowaniem. Jej zdaniem jednak, podobnie jak ma to miejsce w przypadku oświaty, powinna zostać wywołana uchwała Rady Miejskiej określająca możliwość nagradzania osób wyróżniających się w zakresie kultury i sztuki. Również Pan Porożyński stwierdził, że taka uchwała powinna zostać przygotowana. Pani Maciaszek poinformowała, że rozmawiała już na ten temat z Burmistrzem, który zlecił przygotowanie takiej uchwały Sekretarzowi Gminy. Komisja jednogłośnie poparła inicjatywę przygotowania projektu uchwały w sprawie nagradzania, jak też zaopiniowała pozytywnie kandydatury do wyróżnień przedstawione przez Panią Dyrektor.                     
 
 
Ad.4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Pani Bławat nadmieniła, że w porównaniu z rokiem ubiegłym do uchwały wprowadzono możliwość udzielania przez Gminę pożyczek organizacjom pozarządowym, celem wniesienia wkładu własnego do projektów, z których można pozyskać środki na realizację zadań publicznych. Dodała, że taka możliwość pozwoli przystępować do projektów prowadzonych poprzez Lokalną Grupę Działania tym organizacjom, które nie są zasobne w środki własne. Lokalna Grupa Działania posiada bowiem taką formę, że organizacja najpierw musi wydać środki własne na realizację zadania, a ich zwrot otrzymuje po jego zakończeniu i rozliczeniu. Poprzednio w uchwale w priorytetach i działaniach były rozdzielone zadania dla Klubu Młodych Twórców i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, teraz ujęto je w zadaniach ogólnych, tak aby inne organizacje także mogły przystępować do ich realizacji. Środki na realizację zadań przewiduje się w kwocie 252tys.zł., są to zadania nie obejmujące sportu, ponieważ ten zakres od tego roku będzie regulowała oddzielna uchwała. W uchwale natomiast pozostała kultura fizyczna.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
Pani Bławat przedstawiła Komisji także realizację uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, obejmującą 2013r. Nadmieniła, że całość kwoty przeznaczona w 2013r. na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyniosła 731tys.zł.  
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości (informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).                          
 
Ad.5. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 
Pan Tymecki poinformował, że obecnie trwa proces legislacyjny zmiany ustawy – Karta Nauczyciela. Zmiany obejmują kwestii wynagradzania nauczycieli. Dodatek wiejski zostanie określony kwotowo, a nie jak do tej pory procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, będzie  wliczany do średniego wynagrodzenia, do tej pory funkcjonował jako dodatek socjalny. Pozwoli to rozwiązać problem uzyskania średniego wynagrodzenia, od następnego roku nie będzie bowiem tzw. grantów oświatowych. Projekt ustawy zakłada także likwidację socjalnych dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, fakt ten nie będzie obowiązywał pedagogów, którzy już nabyli prawa do otrzymywania tego świadczenia. Wobec powyższego Gmina będzie wciąż zobowiązana do wypłaty dodatku dla szerokiego kręgu nauczycieli. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany pedagogom jeśli szkoła, w której pracuje nauczyciel znajduje się na terenie wiejskim. Praktycznie ten dodatek nie posiada charakteru socjalnego, ponieważ jego przyznanie jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny nauczyciela. Karta Nauczyciela zobowiązuje Radę Miejską do uchwalenia wysokości tego świadczenia, obecnie jego stawka wynosi dla jednej osoby 45zł. dla rodzin dwuosobowych 68zł., dla trzyosobowych 91zł. i dla czteroosobowych i więcej 159zł. Pan Tymecki przedstawił następnie Komisji dane, pozyskane przez niego, dot. wysokości stawek dodatków wynikających z Karty Nauczyciela – w poszczególnych, wybranych gminach – celem uzmysłowienia Komisji sytuacji faktycznej w zakresie ponoszenia kosztów przez Gminę w porównaniu z innymi w tym zakresie. W świetle przedstawionych faktów zaproponował, aby tenże dodatek, został obniżony dla pedagogów, w ten sposób aby środki dotychczas przeznaczone na ten cel zostały spożytkowane na świadczenia dla osób obsługi administracji oświaty, posiadających trudniejszą sytuację finansową, ten dodatek jego zdaniem powinien być racjonalnie niski. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy wypłacana jest kwota na dodatek mieszkaniowy w wysokości 68tys.zł., która nie ma nic wspólnego z sytuacją socjalną rodzin pedagogów. Dodał, że zaproponowane przez niego stanowisko, poparte opinią Komisji Oświaty powinno  być skonsultowane z oświatowymi związkami zawodowymi.
 
Komisja jednogłośnie przychyliła się do propozycji przedstawionej przez Pana Tymeckiego w sprawie określenia wysokości stawki dodatku mieszkaniowego dla pedagogów (szczegółowe kwoty propozycji zawarte są w załączniku do niniejszego protokołu). Komisja jednocześnie stwierdziła, że takie stanowisko będzie wspierać podczas negocjacji Dyrektora ZOOS ze związkami zawodowymi nauczycieli.
   
Nadmienił jednocześnie, że zgodnie z nowelizacją ustawy „znikną” również takie uprawnienia socjalne jak zasiłek na zagospodarowanie, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu rolnego, prawo do zajmowania lokalu w budynku szkolnym.         
 
Ad.6. Pan Porożyński zapoznał Komisję z petycją rodziców dzieci Gminnego Przedszkola Nr 1 w sprawie sfinansowania dodatkowych zajęć w latach 2013/14 (m.in. języka obcego) dla dzieci uczęszczających do tej placówki ze środków refundowanych z budżetu państwa.  
Pan Tymecki wyjaśnił, że sprawa jest obecnie bezprzedmiotowa, problem został rozwiązany w sposób satysfakcjonujący jednocześnie Gminę i rodziców, rodzice w tej sprawie otrzymali stosowaną pisemną odpowiedź. Pan Tymecki, poinformował, że język angielski będzie nauczany w podstawowych godzinach funkcjonowania przedszkola, a rodzice nie będą z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów. Anglistka będzie nauczać języka w ramach nadgodzin wykorzystywanych dotychczas przez innych pedagogów. Czyli nie zmienił się arkusz organizacyjny przedszkola, dokonane zostały jedynie wewnętrzne przesunięcia. Odnośnie innych zajęć dodatkowych powiedział, że będą one realizowane w ramach kompetencji posiadanych przez tamtejszych pedagogów.
Pani Grochowska wskazała, że podobne rozwiązanie powinno być zastosowane również wobec Przedszkola Nr 2. Pan Tymecki zapewnił, że zaproponuje podobne rozwiązanie w zakresie zajęć dodatkowych także Dyrektorowi Przedszkola Nr 2, ważnym jest fakt aby osoba prowadząca zajęcia dodatkowe posiadała również kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie rozwiązanie wypracowane przez Dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej, sugerując jednocześnie aby zastosować je również wobec Przedszkola Nr 2.                
 
 
Ad.7. Pan Porożyński zapoznał Komisję z wnioskiem MLKS „Krajna” złożonym do projektu budżetu Gminy na 2014r. w sprawie kwotowego zapotrzebowania na dotację z przeznaczeniem na działalność klubu w wysokości 615tys.zł.   
 
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek do wiadomości.
 
Ad.8. Komisja dokonała przeglądu boisk szkolnych i placów zabaw pod względem bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół w Wałdowie i Szkole Podstawowej w Zalesiu;
1.     Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Wyjaśnień udzielała Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Kolasa;
Ustalono: Pani Niemczyk stwierdziła, że mankamentem „Orlików” jest brak okrężnej bieżni do lekkoatletyki. Pan Porożyński stwierdził, że „Orlik” w „jedynce” jest najbardziej wykorzystanym obiektem tego typu w Gminie, problemem jest rezygnacja z pracy obecnego animatora sportu. Komisja stwierdziła, że mankamentem „Orlika” są pękające stalowe linki przy piłkochwytach. Pani Dyrektor poinformowała, że nastąpiła awaria pomp odprowadzających odpady ciekłe, awaria została zgłoszona do Urzędu, podobno są nieścisłości w planach budowy kanalizacji, nie wiadomo, gdzie następuje odpływ, wykonanie prac wg posiadanej wiedzy będzie pogwarancyjne. Pani Dyrektor poinformowała również, że zaplanowano wymianę elementów ogrodzenia szkoły na panelowe, spornym jest reakcja mieszkańców, którzy przy starym ogrodzeniu składowali np. drewno opałowe. Poruszony został również temat przyjęć dzieci do szkoły spoza obwodu szkolnego. Pan Tymecki powiedział, że tego typu rozwiązania, przyjmowanie w ten sposób dzieci, nie powinno naruszać arkuszów organizacyjnych szkół, nie powinno się sztucznie tworzyć dodatkowych oddziałów.                   
2.     Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Wyjaśnień udzielała Pani Marzena Wiśniewska;  
Ustalono: Siatka ogrodzeniowa zabezpieczająca teren szkoły od strony wejścia jak i okalająca teren „Orlika” powinna zostać wymieniona, jej dolne krawędzie są niebezpieczne dla zdrowia uczniów. Należałoby wprowadzić elementy zabezpieczające, panelowe, podobne jak w Zespole Szkół Nr 1. Pani Wiśniewska wskazała problem na przeciekający dach na budynku socjalnym przy „Orliku”, było kilka napraw, sytuacja nie uległa poprawie. Komisja stwierdziła, aby wszelkie usterki wyszczególnić podczas kontroli inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy i skierować je do realizacji. Komisja ponadto, przy dokonaniu lustracji placu zabaw znajdującym się za gmachem szkoły stwierdziła konieczność uregulowania zagospodarowania zaniedbanych garaży, z których wyjazd pojazdów zmierza poprzez plac zabaw, co zagraża bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci.        
3.     Zespół Szkół w Wałdowie. Wyjaśnień udzielała Dyrektor Szkoły Pani Wanda Tuńska oraz animator przy „Orliku”.
Ustalono: Z wyjaśnień animatora na „Orliku” brakuje piłek do gry, ponadto należy zakupić nowe siatki do bramek do piłki nożnej. Pani Dyrektor powiedziała ponadto, że problemem są niepalące lampy, które powinny oświetlać „Orlik”. Zdaniem Komisji ponadto, zgodnie z ustaleniami w innych wiejskich miejscowościach, powinno się zainstalować docelowo nowy plac zabaw z elementów innych niż drewniany (metalowo – plastikowy);         
4.     Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Wyjaśnień udzielał Dyrektor Szkoły Pan Franciszek Fröhlke.  
Ustalono: plac zabaw jest w stanie stabilnym, był odpowiednio konserwowany, pomimo tego że został umiejscowiony w podobnych latach jak w innych szkołach na terenie wiejskim, brakuje jedynie  tzw. ugruntowania. Pomimo tego Komisja stwierdziła, że docelowo należy umiejscowić za 2 – 3 lata nowy plac zabaw, wykonany z innych elementów niż drewnianych. Dyrektor przestawił Komisji prace wykonywane na bieżąco w szkole m.in.  odnawianie sal lekcyjnych ( następujących sposobem gospodarczym, we własnym zakresie, po godzinach pracy, nawet w okresie wakacyjnym, bez ponoszenia kosztów budżetowych). Komisja stwierdziła, że szkoła prowadzi, przy pomocy Dyrektora, odpowiedzialną gospodarkę finansową, przekładającą się na zapewnienie odpowiedniej estetyki pomieszczeń szkolnych. W dyskusji, w związku z obecnym stanem placu zabaw, radny Dolny zadeklarował dostarczenie tzw. kotew dla stabilizacji placu zabaw. Pan Tymecki poruszył także sprawę termomodernizacji budynku szkoły, sprawa jest do omówienia, kwestią jest zapewnienie tzw. wkładu własnego na przeprowadzenie inwestycji. Czy warto prowadzić tą inwestycję, kwestią jest dalsze istnienie szkoły. Pan Fröhlke zauważył, że ważną sprawą jest zapewnienie dalszego funkcjonowania szkoły, może ona być np. filią szkoły w Wałdowie, szkoła jest organizacyjnie gotowa na przyjęcie dzieci, obecnie jest dobra współpraca ze szkołą w Wałdowie.            
 
         Po przeprowadzeniu przeglądu, w związku z brakiem wolnych wniosków Zastępca Przewodniczącego zakończył posiedzenie.
 
 
                                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji
                                                                         Roman Porożyński     
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

Wytworzył: Tomasz Dix (9 października 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (23 grudnia 2013, 13:24:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij