Protokół Nr 36/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 9 sierpnia 2013r.


Protokół Nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 9 sierpnia 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
 
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat;          
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzednie posiedzenia;  
  3. Stan przygotowań do roku szkolnego 2013/14 oraz omówienie strategii rozwoju oświaty w Gminie – informacja Dyrektora ZOOS; 
  4. Osiągnięcia sportu szkolnego w roku szkolnym 2012/13 oraz wyniki osiągnięć edukacyjnych: przedmiotowych, olimpiad tematycznych itp. – informacja Dyrektora ZOOS;    
  5. Opinia w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.; 
  6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie; 
  7. Przedstawienie pisma Starostwa Powiatowego w sprawie możliwości zagospodarowania działek przy Osiedlu Barakowym na cel publiczny;       
  8. Wolne wnioski i zakończenie.
        
Przed realizacją obrad Przewodniczący Komisji zaproponował uczczenie pamięci nagle zmarłego radnego Kazimierza Horyda minutą ciszy.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.    
 
 
Ad.2.  Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu czerwcu 2013r.
 
Ad.3. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił stan przygotowań do roku szkolnego  2013/14 r. oraz strategie rozwoju oświaty (tabelaryczne informacje w tym zakresie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przedstawione informacje obejmowały:
- Zestawienie ważniejszych, planowanych wydatków remontowych, zakupowych i inwestycyjnych przyjętych do budżetu w lutym 2013r.,
- Zestawienie inwestycji i remontów przedłożonych do wprowadzenia na sesji w kwietniu 2013r.,
- Informacja nt. działalności dyrektora Zespołu Szkół w Wałdowie,
- Pismo w sprawie informacji nt. osiągnięć i rozwoju Zespołu Szkół w Wałdowie.
 
Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie stanu przygotowań do roku szkolnego 2013/14 oraz omówił realizację rozwoju strategii oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie. Pan Marek Tymecki omówił zadania remontowe i inwestycyjne, które były przyjęte w lutym do budżetu. Zadania remontowe są w większości wykonane w szkołach. Mają być realizowane zajęcia dodatkowe dla wszystkich szkół dla klas 1-3, z grantu oświatowego Gminy Sępólno Krajeńskie. Nawiązał do pieniędzy o które się stara oświata o 283 000zł na pomoce dydaktyczne. Drugi projekt o nazwie „Pracujemy na naszą przyszłość” jest dla uczniów w gimnazjum. Przewidywane jest 30 grup, obejmują zadania rozwijające, wyrównujące i przygotowujące do zawodu. Następnie zostały omówione działania przedszkolne.
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
 
Ad.4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił osiągnięcia sportu szkolnego w roku 2012/12 oraz wyniki osiągnięć edukacyjnych: przedmiotowych, olimpiad itd. (tabelaryczne informacje w tym zakresie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przedstawione informacje obejmowały:
- Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie
- Regulamin przyznawania nagród lub wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie,
- Zestawienie uczniów szkół podstawowych, dla których złożono wnioski o stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013 (średnia ocen)
- Zestawienie wniosków o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w roku 2012/13
 
 Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji osiągnięcia sportu szkolnego w roku szkolnym 2012/13 oraz omówił wynik osiągnięć edukacyjnych. Poinformował komisje o kandydatach kwalifikujących się na  stypendia. W budżecie jest 20 000zł przeznaczonych na ten cel za wysokie wyniki w nauce. Liczba złożonych wniosków o stypendia razem w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach wynosi około 130 osób. Na nagrody za osiągnięcia kwota do przeznaczenia wynosi 5 000 zł, a złożonych wniosków jest 49. Nadmienił, że stypendium może uzyskać uczeń za bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający także zachowanie wzorowe, stypendium ponadto przyznaje się w ramach w/w kwoty.   Pan Roman Porożyński zaproponował, żeby stypendium dostały tylko osoby ze średnią 5,40. Pan Marek Tymecki na to odpowiedział, że w gimnazjum taki wynik jest prawie nie do uzyskania ze względu na zakres materiału. Pan Robert Grochowski zaproponował, żeby w gimnazjum obniżyć wymaganą średnią do 5,20. Dodał również, że należy podzielić sumę przeznaczoną na stypendystów poprzez zróżnicowanie najlepszych wyników. Komisja postanowiła obniżyć średnią w szkołach podstawowych do 5,30. Pan Marek Tymecki zapoznał także komisję z  wnioskami za osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Komisja wskazała, że należy przyznać nagrody i wyróżnienia tym uczniom, którzy spełniają kryteria zawarte w regulaminie nagradzana.  
 
Ostatecznie ustalono, po dyskusji, zaznaczając jednocześnie, że jest to jedynie sugestia – że stypendia powinni otrzymać uczniowie od średniej ocen 5,30 w szkołach podstawowych i od 5,20 w gimnazjach, kwota stypendium powinna wynieść od 500zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wypłata stypendiów powinna nastąpić w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel, dla uczniów którzy kandydują do tego świadczenia.           
 
                 
Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2013r. Omówiła plan finansowy, który zakończył się nadwyżką w wysokości 2 072 960,57zł. W tych środkach jest milion złotych z rozliczeń od towarów i usług. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 891 183,16 zł. Dotyczyły głównie zobowiązań płacowych. Zastanawiającą kwestią jeśli chodzi o dochody, są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powinny być wykonane na poziomie 50% a są wykonane na poziome 40%.  Pani Skarbnik natomiast stwierdziła, że wydatki są realizowane zgodnie z planem. Niskie jest wykonanie na wydatkach inwestycyjnych, zostaną one rozliczone w II półroczu. Jeśli chodzi o obowiązania to w I półroczu zostały spłacone pożyczki i kredyty w wysokości 1 169 294 zł. Zobowiązania warunkowe, była umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 216 900zł. Pani Skarbnik nawiązała do informacji w załączniku, dotyczącej wykonania realizacji planów finansowych instytucji kultury. Znaczną część przychodów stanowi dotacja którą gmina udziela tym instytucjom. Jest to dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych tych instytucji (szczegółowa, pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
 
Ad.6. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Pani Bogumiła Bławat powiedziała, że jeśli nastąpią zmiany niezwłocznie powiadomi o tym Radę. Zapewniła, że podmioty ujęte zostały powiadomione drogą elektroniczną oprócz tego ogłoszona jest konsultacja społeczna na stronie BIP-u.
 
Komisja przyjęła przedstawioną uchwałę jednogłośnie do wiadomości, nie wydając opinii w jej sprawie.  
 
 
Ad.7. Przewodniczący Komisji zapoznał jej członków z pismem Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie możliwości zagospodarowania działek przy Osiedlu Barakowym na cel publiczny. Pismo zawiera załączony projekt dotyczący utworzenia regionalnego specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego. Jest to projekt innowacyjny  nie ma takiego kompleksu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Pani Bogumiła Bławat w nawiązaniu do pisma powiedziała, że jeśli byłaby akceptacja inwestycyjna, Starosta musiałby wystąpić o zmianę przeznaczenia. Na razie była prośba o opinie i zapytanie czy Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpi jako partner do realizacji zadania.       
 
Komisja przyjęła przedstawione pismo do wiadomości, bez wydania opinii.   
 
 
Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
-  informacja  o wolnej działki przy przedszkolu nr 2
-  budowa klatki schodowej łącznika w przedszkolu nr 1
-  dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola
 
-Pan Marek Tymecki poinformował Komisję o działce prywatnej na sprzedaż przy przedszkolu nr 2. Działka ma długość przedszkola i szerokość ok. 10-12m. Pani Dyrektor przedszkola nr 2 planuje złożyć wniosek do budżetu na rok przyszły, na zakup działki. Pan Tymecki uważa , że wniosek jest zasadny ponieważ chcąc w przyszłości rozbudować przedszkole nie będzie miejsca dla placu zabaw.
- Pan Tymecki Nawiązał do budowy klatki schodowej łącznika w przedszkolu nr 1. Poinformował, że została zebrana dokumentacja pozwolenia na budowę. Zadanie to musi znaleźć się w projekcie budżetu na rok przyszły lub lata następne, ponieważ za rok pozwolenie na budowę wygasa. Wniosek zostanie poruszony na komisji Budżetu i Handlu, na którą został zaproszony Pan Burmistrz .
- Pan Tymecki poinformował Komisję, że Gmina Kęsowo wnosi o zapłatę za dziecko chodzące do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Kęsowo. Około 100m od miejsca jego zamieszkania w Wałdowie znajdują się w Domu Kultury dwa ośrodki edukacji przedszkolnej. Pan Marek Tymecki uważa, że wniosek Gminy Kęsowo nie jest zasadny.
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.  
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                              Robert Grochowski    
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (9 sierpnia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 15:19:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822