Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 10 października 2012r.


Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 10 października  2012r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Współwłaściciel Centrum Medycznego SPAMED – Piotr Łoziński;  
2. Współwłaściciel Centrum Medycznego SPAMED – Sławomir Kuczyński;
3.  Sołtys Sołectwa Świdwie – Albert Wagner;
4. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek;
5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat.
 
Posiedzenie otworzył, w zastępstwie Przewodniczącego Komisji, Pan Roman Porożyński, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2.Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń;
3.Rozpatrzenie wniosku NZOZ Centrum Medycznego SPAMED w sprawie przedłużenia dzierżawy pomieszczeń w obiekcie przy ul. Szkolnej 4 na okres 10 lat; 
4.Rozpatrzenie możliwości zwiększenia wymiaru etatów w świetlicach wiejskich;  
5.Analiza realizacji uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;
6.Wolne wnioski i zakończenie.     
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu wrześniu.
 
Ad.3.  Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosku NZOZ Centrum Medycznego SPAMED w sprawie możliwości przedłużenia dzierżawy pomieszczeń, pod prowadzenie działalności medycznej, w budynku przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim (wniosek wraz uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Na wstępie Pan Porożyński poinformował Pana Kuczyńskiego i Pana Łozińskiego, że Komisja zapoznała się z wnioskiem SPAMEDU jeszcze przed swoim dzisiejszym posiedzeniem, wniosek uzyskał akceptację jej członków. 
 
Głos zabrał Pan Łoziński, który podziękował Komisji za wyrażenie zgody na dalsze przedłużenie dzierżawy. Ponadto obiecał, że z czasem firma SPAMED wywiąże się ze swoich deklaracji, ponadto zapewnił, że podjęta decyzja będzie korzystna dla mieszkańców, gdyż firma SPAMED będzie dążyć do tego aby poziom usług i wyglądu  budynków przez nich dzierżawiony był coraz wyższy. Zdają sobie też, sprawę z tego, żeby było lepiej musi być na początku ciężej.  Współwłaściciel SPAMEDU wyjaśnił, też, że będą dokładać starań aby liczba poradni specjalistycznych uległa zwiększeniu. SPAMED będzie działał, tak aby Komisja nie żałowała swojej decyzji. Pan Łoziński powiedział, że NFZ ocenia dobrze ich pracę a także jakość świadczonych przez nich usług.  Następnie głos zabrał drugi właściciel SPAMEDU Pan Kuczyński, który również  podziękował Komisji za jej przychylność i powiedział, że mimo niesprzyjających warunków, kryzysu będą starać się pracować tak, aby  SAPMED   rozwijał  się jak najlepiej i jak najkorzystniej dla pacjenta.  Pan Łoziński wyjaśnił kwestię konfliktu między nimi a szpitalem powiatowym w Więcborku. Powiedział, że dzięki inicjatywie Pani Suchomskiej  i Pana Grochowskiego doszło do spotkania pomiędzy nimi w władzami szpitala w obecności Pana Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Pan Łoziński zauważył, że SPAMED jest postrzegany jako placówka konkurująca ze szpitalem, SAMED chce współpracować ze szpitalem. Według współwłaściciela SPAMEDU opinia publiczna jest manipulowana poprzez podawanie nieprawdziwych informacji. Dodał, że nie konkurują ze szpitalem jeżeli chodzi o oddziały szpitalne, gdyż jest to zupełnie inny rodzaj świadczonych usług. Inaczej sprawa ma się z poradniami specjalistycznymi i podstawową opieką zdrowotną gdyż finansowane są z tej samej puli pieniędzy jaką NFZ przeznacza na powiat sępoleński i NFZ wychodzi z założenia, że zabezpiecza  pewne świadczenia i kieruje więcej pieniędzy tam gdzie jest lepsza dostępność lekarzy, personelu, gabinety są dobrze wyposażone, nie zawsze chodzi o wielkie budynki. Tam gdzie są niższe wartości zaproponowane, przez oferenta (przychodnie) to NFZ może kupić więcej świadczeń medycznych a co za tym idzie pacjent uzyska większą dostępność do danych usług. Pan Łoziński powiedział, że po godzinie 18 szpital powiatowy ma obowiązek przyjąć każdego pacjenta, jeżeli nastąpi taka potrzeba, odmowa udzielenia pomocy w szpitalu jest to ewidentnie łamanie praw pacjenta. SPAMED jest bardzo często kontrolowany przez NFZ w związku z konfliktem ze szpitalem i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Stwierdził, że weszli do  małego środowiska i zachwiali pewien ład i pozycję, chcieliby aby konkurencja między placówkami była uczciwa  i z korzyścią dla pacjenta.  
 
Komisja, po zapoznaniu się z informacja przedstawioną przez współwłaścicieli Centrum Medycznego SPAMED – jednogłośnie opowiedziała się za możliwością przedłużenia dla wnioskodawcy dzierżawy pomieszczeń w obiekcie przy ul. Szkolnej 4 na okres dalszych 10 – ciu lat.
 
Ad.4. Pan Wagner przedstawił Komisji swój wniosek złożony podczas Sesji Rady Miejskiej w sprawie możliwości zwiększenia z ¼ do ½ etatu świetlicowej w świetlicy wiejskiej w Świdwiu.
 
Pan Porożyński udzielił głosu Panu Sołtysowi Albertowi Wagnerowi, który powiedział, że mówiąc o świetlicy wiejskiej nie można mieć na myśli tylko dzieci. Świetlica to jest jedyne miejsce gdzie ludność może się integrować, odbywają się tam m.in. zebrania wiejskie. Spotyka się tam też młodzież i dorośli mieszkańcy. Dlatego niezbędne jest zwiększenie etatu dla świetlicowej, aby dostosować godziny otwarcia świetlicy do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.    
Pani Maciaszek wyjaśniła, że nasza gmina jest jedyną gminą w Polsce gdzie jest tyle świetlic gdzie pracownicy mają umowę o pracę. W odpowiedzi na pytania Pana Wagnera, Pani Dyrektor  poinformowała, że kryteria zatrudniania świetlicowych określają przepisy rangi ustawy. Każdy kto, ma być instruktorem kulturalnym musi mieć przynajmniej wykształcenie średnie.  Pani Dyrektor dodała, że pisano do Ministerstwa Kultury co można zrobić dla tych Pań otrzymano odpowiedź, że można zatrudnić te Panie w charakterze opiekuna świetlic. Panie są zatrudnione na ¼ etatu w 5 świetlicach, dodała, że  nie może być zatrudniona na ½ etatu osoba posiadająca jedynie niepełne podstawowe wykształcenie.   
Pan Porożyński powiedział, że zostanie złożony wniosek Komisji Oświaty do budżetu na rok 2013 o zwiększenie środków na świetlice wiejskie, dodał, że rozdysponowanie tych środków zależeć do Pana Burmistrza, a Pani Dyrektor CKiS i sołtysi zadecydują co w świetlicach jest najpilniejsze do realizacji.   
Pani Grochowska zauważyła, że dobrym pomysłem jest przejście nadzoru nad ośrodkami przedszkolnymi od CKiS pod nadzór oświaty, tylko związane jest to ze zwiększeniem kosztów utrzymania. Teraz osiem oddziałów przedszkolnych kosztuje 120 tyś zł rocznie a po przejściu pod system oświaty tyle może rocznie kosztować jeden ośrodek. Związane jest to głównie z zatrudnianiem nauczycieli według Karty Nauczyciela.
Pan Porożyński powiedział, że nie może być tak, że oddziały przedszkolne podlegają pod kulturę muszą podlegać pod oświatę, zdobywanie środków z zewnętrznych źródeł na utrzymanie tych ośrodków jest prostsze gdy pisze o to zakład oświaty a nie instytucja kulturalna, która nie otrzyma środków na ten cel.
 
Komisja, w podsumowaniu dyskusji postanowiła, że zwróci się pisemnie do Burmistrza z wnioskiem o zwiększenie w projekcie budżetu na 2013r. środków na funkcjonowanie świetlic wiejskich, decyzję w sprawie wymiaru etatów w poszczególnych sołectwach należy pozostawić administracji samorządowej w uzgodnieniu z sołtysami.       
                    
Ad.5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji informację w zakresie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia planu rocznego współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
 
Pan Porożyński zapytał ile organizacji pozarządowych zwróciło się o pomoc finansową. Pani Kierownik wyjaśniła, że, zwróciło się 9 organizacji, dodał, że organizacje te przeznaczają środki na uprawianie sportu, bardzo dużo dzieci zajmuje się grą w piłkę i innym sportem a nie spędza czas przed komputerem co bardzo cieszy. Pani Bławat zauważyła, że uzależnienie od komputera staje się tak samo groźnym uzależnieniem jak np. alkoholizm, i zostanie wpisane na listę uzależnień.  Pan Horyd zapytał czy Straże Pożarne działają dobrze czy tak jak do tej pory. Pani Bławat wyjaśniła, że Straż działa bardzo dobrze. Bardzo dobrze przeprowadzono akcje przy dwóch  wielkich pożarach, są bardzo dobrze zorganizowani i skuteczni w działaniach.
Pani Bławat, podsumowując, stwierdziła konieczność wygospodarowania w przyszłorocznym budżecie większych kwot z przeznaczeniem na dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.        
      
Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.
 
Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Porożyński zapoznał Komisję z dwoma pismami MLKS „Krajna” w sprawie zwiększenia budżetu klubu na 2012r. Komisja przyjęła przedstawione pisma do wiadomości, wyrażając w tej sprawie negatywne stanowisko.
- Komisja podtrzymała swój wniosek, wypracowany po wizytacji w Centrum Kultury i Sztuki tj. postanowiła że wystąpi do Burmistrza o rozważenie utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora w w/w jednostce celem zapewnienia pełnego zastępstwa Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy.                                           
    
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Porożyński zakończył posiedzenie.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                      Robert Grochowski                            
                                                                              
protokołował:
Tomasz Dix                                                            

Wytworzył: Tomasz Dix (10 października 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (11 stycznia 2013, 13:42:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij