Protokół Nr 26/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 7 września 2012r.


Protokół Nr 26/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 7 września 2012r.
 
 
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart;
3. Inspektor Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Tadeusz Telicki;
4. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
5. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek.       
 
 
 
    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3.  Zapoznanie się z realizacją wniosków zgłoszonych w trakcie roku szkolnego 2011/2012;
4.  Opinia w sprawie przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji z zakładu budżetowego w
     jednostkę budżetową;
5. Opinia w sprawie nowelizacji uchwały dot. wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za
    osiągnięte wyniki sportowe;
6. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za I półrocze 2012r.;
7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim za I półrocze
    2012r.;
8. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.            
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu.
 
 
Ad.3. Komisja zapoznała się z realizacją wniosków wysuniętych na jej posiedzeniach w trakcie trwania roku szkolnego 2011/2012 (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
 
Ad.4. Pan Chart przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Pani Buchwald podkreśliła, że pierwotnym zamysłem utworzenia CSiR jako zakładu budżetowego było jego samofinansowanie, przy specyfice działalności sportowej prowadzonej przez CSiR takie założenie nie zostało zrealizowane. Po analizie stwierdzono, że zakład, pomimo prowadzonych działań nie osiągnie zaplanowanych dochodów (600tys.zł. przy takiej samej dotacji gminy), dlatego proponuje się zmianę formy prowadzonej działalności.  Nie zmieni się ciągłość prowadzonej działalności, zaistnieją zmiany dot. formy dofinansowania.
W dalszej kolejności, Dyrektor CSiR, na prośbę Przewodniczącego Komisji, przedstawił działania zakładu zmierzające do poprawy stanu obecnej siedziby, m.in. przystosowanie do odpowiedniego standardu miejsc noclegowych, w bazie przejętej po MLKS „Krajna”, które Komisja przyjęła do wiadomości. Pan Chart nadmienił, że przy istniejącej bazie nie jest w stanie nie ma możliwości wypracowania większych środków.        
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do dotychczasowej działalności Dyrektora CSiR, w związku z wyjaśnieniami i posiadaną wiedzą, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.5. Pan Telicki przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej nowelizującej uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
Pan Telicki podkreślił, że intencją w nowelizacji uchwały jest możliwość nagradzania sportowców, będących wychowankami MLKS „Krajna” zdobywających medale w najważniejszych imprezach sportowych, a obecnie nie zameldowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i reprezentujących inny klub sportowy, podał tutaj przykład medalisty olimpijskiego Bartłomieja Bonka.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.            
 
Pan Grochowski zwrócił uwagę, że również warto zastanowić się nad uhonorowaniem modelarza, mieszkańca Sępólna Kraj., który wykonuje modele ciężarówek, od kilku lat zdobywał mistrzostwo Polski w różnych kategoriach wiekowych, czy również istnieje możliwość docenienia takiej osoby jako sportowca.
Pani Buchwald stwierdziła, że aby przyznać nagrodę musi istnieć określona podstawa prawna.
Komisja zwróciła się do Pana Telickiego o wyjaśnienie, czy modelarstwo zgodnie z ustawą jest uznawane jako konkurencja sportowa. Pan Telicki, po odszukaniu ustawy o sporcie, poinformował że modelarstwo jest wyszczególnione jako dyscyplina sportowa, wobec czego istnieje możliwość nagrodzenia na podstawie przedstawionej na posiedzeniu uchwały.
Komisja wskazała, że nagrodzenie sportowców powinno zostać dokonane podczas corocznego balu sportowca, organizowanego przez MLKS „Krajna”.          
 
            
 
Ad.6. Pani Grażyna Kędzierska przedstawiła Komisji informację z działalności Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012r., poparta projekcją interaktywną z działań tejże jednostki  (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości, stwierdzając bardzo dobrą działalność jednostki.  
 
 
Ad.7. Pani Julita Maciaszek przedstawiła Komisji informację z działalności Centrum Kultury i Sztuki za I półrocze 2012r. (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości, zaznaczając prężną działalność Centrum Kultury i Sztuki.  
 
Pan Grochowski, w związku z bardzo obszernym zakresem w/w działalności, polegającej także na organizowaniu, podpisywaniu dokumentów i uczestniczeniu w imprezach odbywających się w dni wolne od pracy, zasugerował konieczność utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki – spośród pracowników dotychczas zatrudnionych w jednostce. Komisja przychyliła się do w/w propozycji.     
 
 
Pani Maciaszek nawiązała do sprawy utworzenia punktu przedszkolnego w Wałdowie. Do punktu pierwotnie zgłoszonych było 9-oro dzieci, obecnie doszło kilka nowych zgłoszeń, kwestią jest wygospodarowanie siedziby, mają być podjęte rozmowy z proboszczem o udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia. Pan Horyd potwierdził, że na spotkaniu u Burmistrza w tej sprawie, poproszono Sołtysa, aby pilotował tą sprawę. Pani Maciaszek zasygnalizowała również sprawę zapotrzebowania funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Komierowie. Pan Dolny stwierdził, że świetlica mogłaby być zlokalizowana na gruncie gminnym na placu przy boisku.         
 
Komisja w zakresie funkcjonowania punktów przedszkolnych podtrzymała swoje uprzednie stanowisko tj. że  powinny one funkcjonować w systemie oświaty.             
    
 
Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grochowski pisemnie przekazał przewodniczenie Komisji, na czas swojej nieobecności, Panu Romanowi Porożyńskiemu;
- Pan Grochowski zwrócił się do Komisji, aby w miesiącu listopadzie na posiedzeniu z udziałem WF-istów poruszyć temat możliwości prowadzenia zajęć lekkoatletycznych dzieci szkolnych na obiektach CSiRU (nie tylko tzw. „rzucanie piłki” na zajęciach „WF”).
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                Przewodniczący Komisji  
                                                                                      Robert Grochowski
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (7 września 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (19 października 2012, 11:34:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604