Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2012r.


Protokół Nr 24/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 13 czerwca 2012r.     
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
2. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
3. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek;
4. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Aneta Niemczyk.     
 
 
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Informacje związane z przygotowaniem obchodów Dnia Świętego Wawrzyńca i Dni Sępólna
    Krajeńskiego;
4. Informacja w zakresie dalszych zasad prowadzenia punktów przedszkolnych;
5. Informacje dotyczące wyników egzaminów kompetencyjnych klas szóstych szkół
    podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego klas trzecich;
6. Informacje w zakresie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół;
7. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.               
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu maju.    
 
Ad.3. Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki oraz Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiły Komisji informację w zakresie przygotowania imprez okolicznościowych związanych z Dniem Świętego Wawrzyńca i Dniami Sępólna Krajeńskiego. Dni Sępólna Krajeńskiego rozpoczną się w dniu 4 sierpnia a zakończą w dniu 12 sierpnia, w trakcie odbędzie się w dniu 11 sierpnia Jarmark Świętego Wawrzyńca.      
Pani Maciaszek poinformowała, że oprócz  w/w imprez zorganizowane będą także liczne imprezy sportowe, informacje w tej sprawie można pozyskać od Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki.
(program obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
       
Komisja przyjęła jednogłośnie do wiadomości przedstawione informacje.
 
 
Ad.4. Komisja podjęła dyskusję na temat zasad dalszego funkcjonowania punktów przedszkolnych na terenach wiejskich.
Pan Grochowski stwierdził, że należy doprowadzić do konsekwentnego uregulowania zasad prowadzenia punktów przedszkolnych na terenie wiejskim. Przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zasugerowano prowadzenie punktów w systemie gminnej oświaty. Pan Grochowski zapytał Panią Maciaszek o możliwość pozyskania środków na w/w cel z funduszy zewnętrznych (konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Poinformowała, że pozyskać środki z tego konkursu może jedynie podmiot funkcjonujący w ramach systemu oświaty, nie może to być zarówno Centrum Kultury i Sztuki jak i stowarzyszenia. Dodała, że warunkiem pozyskania środków jest prowadzenie przedszkoli przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Pan Tymecki stwierdził natomiast, że projekt jest właśnie raczej skierowany do stowarzyszeń, bowiem środki można pozyskać nie na działanie podstawowe przedszkoli, które jest zadaniem własnym gminy, lecz na rozszerzenie oferty programowej. Pani Maciaszek podtrzymała swoje zdanie w tej sprawie tj. że wniosek może złożyć gmina, jako podmiot prowadzący sprawy oświatowe. Pan Grochowski powiedział, że nie aż tak istotną sprawą są kompetencje w prowadzeniu punktów przedszkolnych, najważniejsze jest aby obecnie istniejące punkty funkcjonowały w dalszym czasie. Logicznym jednak wydaje się być prowadzenie punktów przez gminną oświatę, a nie w sposób sztuczny jak dotychczas przez instytucję kultury. Pan Tymecki stwierdził, że w każdym czasie punkty przedszkolne mogą być prowadzone w systemie oświaty, jednak to zaskutkuje dużymi obciążeniami finansowymi, na pewno na w/w cel będzie potrzebna kwota około 800tys.zł. Wg Pana Tymeckiego, innym możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie punktów przedszkolnych przez stowarzyszenie, jednak w tym przypadku zainteresowane stowarzyszenie powinno uzyskać wpis do rejestru jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Pan Porożyński zapytał, kto podjął decyzję o dotychczasowym prowadzeniu punktów przedszkolnych przez Centrum Kultury i Sztuki. Pan Tymecki powiedział, że taką decyzję podjął Burmistrz w 2010 roku.                                                                
 
Komisja, po dyskusji, ostatecznie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie propozycję przekazaną telefonicznie w trakcie posiedzenia przez Burmistrza w w/w sprawie, tj. aby utrzymać istniejące punkty przedszkolne na terenach wiejskich, z jednoczesnym zastrzeżeniem ich dalszego prowadzenia w systemie gminnej oświaty.   
 
Ad.5. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie wyników kompetencyjnych klas szóstych szkół podstawowych (pisemna informacja o wynikach sprawdzianu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jednocześnie nadmienił, że wyniki egzaminu gimnazjalnego klas trzecich będą ogłoszone dopiero w dniu 22 czerwca.
Nadmienił, że najgorsze wyniki zostały uzyskane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu, wyniki sprawdzianów były również niezadowalające w Zespole Szkół w Wałdowie, pozostałe szkoły uzyskały rezultaty zbliżone a nawet przekraczające średnią wojewódzką. Nadmienił, że zbiorczo szkoły z terenu Powiatu Sępoleńskiego zanotowały 10 wynik w skali województwa – przy istnieniu 23 powiatów.                    
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości, jednocześnie oczekując od Dyrektora przedstawienie, po jej uzyskaniu, informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego klas trzecich.
 
Pan Tymecki, na zapytanie Pana Grochowskiego poinformował o wynikach wizytacji przedstawicieli kuratorium przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. Powiedział, że ogólnodostępny oficjalny raport końcowy zawiera bardzo wysokie oceny  w zakresie funkcjonowania tej szkoły (dwie oceny A i jedną ocenę B). Pan Tymecki poinformował także, że Szkoła Podstawowa w Wiśniewie została laureatem wojewódzkim i finalista ogólnopolskim konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.    
 
Komisja doceniając profesjonalizm i zaangażowanie Pani Dyrektor w rozwój w/w szkoły postanowiła, że zwróci się o przyznanie dla niej nagrody pieniężnej w Dniu Edukacji Narodowej a także zwróciła się do dyrektora ZOOS o sprawdzenie, czy istnieje możliwość przyznania nagrody na szczeblu krajowym.                
        
 
Ad.6. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej przedstawił Komisji informację w zakresie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/13 (dane w zakresie analizy projektów organizacyjnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu).  
Pan Tymecki poinformował, że w porównaniu z informacją przedstawioną na poprzednim posiedzeniu Komisji zaistniały pewne zmiany, przede wszystkim pięciu pedagogów w Szkole Podstawowej w Zalesiu, oprócz Dyrektora, będzie posiadało pełne etaty także w Zespole Szkół Nr 3 dwie osoby uzupełniły etaty. W Zespole Szkół w Wałdowie zatwierdzono arkusz organizacyjny nie przewidujący etatu dla pedagoga – emeryta(pomimo pisma Rady Rodziców o dalsze zatrudnienie tej osoby). W Zespole Szkół Nr 1 będą utworzone dwie klasy pierwsze, ich liczebność łącznie będzie wynosić 39 uczniów (udało się więc pozyskać czworo nowych pierwszoklasistów).
Pan Horyd zapytał, czy istnieją zapisy dzieci z Komierowa do szkoły w Wałdowie. Pan Tymecki poinformował, że z tej miejscowości do szkoły w Wałdowie jest zapisanych dwoje dzieci. Pan Horyd, w związku z tym faktem, zwrócił uwagę na konieczność rozważenia doprowadzenia do prawidłowej przejezdności dla autobusu szkolnego przez drogę prowadzącą z Komierowa do Wałdowa.
Komisja zasugerowała, aby sprawę doprowadzenia do przejezdności w/w drogi omówić na posiedzeniach resortowych Komisji Rady Miejskiej tj. na Komisji Gospodarki Komunalnej oraz na Komisji Rolnictwa.
Pan Porożyński zwrócił uwagę na fakt zatrudniania nauczycieli – emerytów. Jego zdaniem w przyszłym roku należy uczulić dyrektorów szkół, aby nie tolerowali zatrudniania pedagogów z zawieszonymi prawami emerytalnymi. Pan Tymecki wyjaśnił, że niestety w tym zakresie istnieją ograniczenia prawne uniemożliwiające podejmowanie decyzji przez dyrektorów.                                                          
Pan Tymecki przedstawił Komisji również informację w zakresie liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych szkół podstawowych (pisemne zestawienie w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.                              
 
 
Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grochowski poinformował, że się konkursy na wyłonienie Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2. Stanowiska zostały powierzone osobom dotychczas pełniącym te funkcje;
- Pan Grochowski nawiązał do kwestii wykorzystania środków na tzw. cyfryzację szkół, podczas rozmowy z nim Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 twierdziła, że nie posiada środków na w/w cel, tymczasem podczas Sesji Rady Miejskiej podziękowała za ich zabezpieczenie w budżecie. Pan Tymecki wyjaśnił, że środki na cyfryzację zostały wygospodarowane po fakcie podjęcia decyzji przez Panią Dyrektor   z rezerwy budżetowej. ;
- Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej poinformował, że w tegorocznym budżecie oświatowym nie przewiduje się w zasadzie środków na prowadzenie poważniejszych zadań inwestycyjnych, są praktycznie jedynie zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie oraz remonty, ale te wynikające przede wszystkim z zaleceń sanepidu;
- Pan Tymecki przedstawił informacje w zakresie zużycia energii cieplnej przez poszczególne szkoły. Z analizy danych liczbowych w tym zakresie wynika, że zamontowany w Zespole Szkół Nr 3 monitoring odbioru ciepła przynosi odczuwalne efekty. Z raportu wynika, że moc energii cieplnej zamówionej przez tą szkołę jest znacznie zawyżona. W przypadku wynegocjowania z Zakładem Gospodarki Komunalnej jej obniżenia oszczędności w ogrzewaniu szkoły mogą wynieść nawet blisko 10tys.zł. rocznie. Wobec powyższego zasadnym wydaję się być rozważenie zainstalowania monitoringu w innych obiektach szkolnych (pisemne porównanie rocznych kosztów ogrzewania placówek oświatowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).                           
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                      Robert Grochowski 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 czerwca 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2012, 14:54:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740