Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w dniu 14 września 2011r.


Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w dniu 14 września 2011r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald
4. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Julita Maciaszek
5. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirena Frosina
6. Współwłaściciel „Spamedu” – Piotr Łoziński
 
 
         Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2.     Zatwierdzenie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń;  
3.     Informacja dyrektorów szkół dot. uczniów proponowanych do wyróżnień podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września;
4.     Realizacja wniosków oświatowych Komisji zgłoszonych w trakcie roku szkolnego 2010/2011 oraz zapoznanie się z postulatami dzieci szkolnych, zgłoszonymi podczas Sesji Rady uprzedniej kadencji; 
5.     Informacja Dyrektora ZOOS dot. materiałów sesyjnych przygotowanych na w/w Sesję;   
6.     Opinia w sprawie projektu uchwały dot. określenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
7.     Informacja w sprawie funkcjonowania Centrum Medycznego „Spamed”.    
8.     Wolne wnioski i zakończenie.   
 

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch ostatnich posiedzeń w miesiącu sierpniu. 
 

Ad.3. Pan Tymecki przedstawił listy uczniów zaproponowanych przez Dyrektorów szkół do wyróżnienia podczas najbliższej sesji oświatowej Rady Miejskiej. Nadmienił, że swoje propozycje złożyli dyrektorzy wszystkich szkół, oprócz Zalesia. Pan Tymecki poinformował, że do wyróżnień jest proponowanych około 120 uczniów, przedstawił listy kandydatur zaproponowanych przez dyrektorów. Przypomniał także kryteria, jakie wypracowano podczas posiedzenia Komisji w miesiącu sierpniu. Czterech kandydatów do wyróżnień zaproponowała również Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Po przedstawieniu kandydatur przez Panią Maciaszek, Komisja stwierdziła że w związku z ich osiągnięciami zwróci się z wnioskiem do Burmistrza o ustanowienie dla nich stałego stypendium kulturalnego.        
Komisja przystąpiła do ustaleń w zakresie propozycji nagród, jakimi powinny zostać wyróżnieni uczniowie. Pani skarbnik poinformowała, że na nagrody ze środków budżetu gminy można przeznaczyć do 5tys.zł. Komisja stwierdziła, że dzieci od klas 1 do 3 powinny zostać nagrodzone słodyczami (równe „pakowane” słodycze około 25zł.). Starsze dzieci powinny dostać natomiast książki bądź sprzęt sportowy – zgodnie z zainteresowaniami i osiągnięciami. Klasy młodszych dzieci otrzymają natomiast jeden koszyk ze słodyczami – do 200zł.                
Wszystkim dzieciom ponadto powinno wręczyć się również dyplomy. Komisja stwierdziła, że przygotowanie dyplomów i zakup nagród zorganizuje Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej we współpracy z referatem organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Wręczać nagrody podczas sesji będą Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz oraz Przewodniczący Komisji Oświaty.       
 
 
Ad.4. Komisja ustaliła, że przedstawienie realizacji wniosków Komisji Oświaty nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Pan Tymecki zapoznał Komisje z postulatami dzieci, przekazanymi podczas sesji oświatowej poprzedniej kadencji. Nadmienił, że większość tych postulatów została zrealizowana.          
 
 
Ad.5. Pan Tymecki zapoznał Komisję z tematyką, jaką przedstawi podczas zbliżającej się sesji oświatowej Rady Miejskiej.  
 
 
Ad.6. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia współpracy z organizacjami pozarządowymi.   
 
 
Ad.7. Pan Łoziński przedstawił Komisji informację w zakresie obecnego funkcjonowania i zamierzeń przyszłościowych Centrum Medycznego „Spamed” (szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Komisja wyraziła zadowolenie przede wszystkim z faktu zapewnienia, iż od stycznia 2012r. zostanie przywrócona działalność uprzednio działających poradni specjalistycznych. 
Pan Grochowski zapoznał także członków Komisji z pisemnymi odpowiedziami poszczególnych podmiotów medycznych w zakresie określenia liczby pacjentów oraz liczby udzielonych usług medycznych.      
 
 
Ad.8. Pan Grochowski zapytał remont w Zespole Szkół w Wałdowie. Pan Tymecki poinformował, że jest to jedyna sytuacja , gdzie remont nie został jeszcze dokonany. Zaistniały problemy z kosztorysem robót, Pani Dyrektor przedstawiła nowy kosztorys, znacznie przekraczający pierwotne ustalenia, co opóźnia termin rozpoczęcia prac. Kosztorys został skierowany do weryfikacji do Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu. Komisja wyraziła zaniepokojenie faktem opóźnienia przeprowadzenia prac remontowych a także wyraziła zdanie iż jeżeli remont będzie odwlekany w czasie to wystąpi z wnioskiem o przesunięcie środków do innej szkoły na inne zadanie remontowe.       
 
 
Wniosek końcowy z posiedzenia:
 
Ustanowić formalne stypendium kulturalne dla czterech osób czynnie współpracujących z  Centrum Kultury i Sztuki, które za swoją działalność zasługują na szczególne uhonorowanie.  
 
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                                 
                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                   Robert Grochowski 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (14 września 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 10:42:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874