Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 kwietnia 2011r.

Protokół  nr 8
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 kwietnia 2011r
.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie wg listy obecności  oraz zaproszeni goście w osobach:
1.Urszula Lange       -Skarbnik Gminy,
2.Stanisław Rohde    -Przewodniczący Rady Miejskiej,
3.Zbigniew Tymecki  -Dyrektor ZOOS,
4.Tadeusz Telicki     -Koordynator sortu UM
5.Julita Maciaszek    -Dyrektor CKiS w Sępólnie Krajeńskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Porządek obrad:
1.Powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja w sprawie propozycji zarządzania halą widowiskowo-sportową oraz mieniem gminnym obecnie zarządzanym przez MLKS „Krajna”.
4.Stan przygotowania do sezonu turystycznego , baza, agroturystyka w Gminie, kalendarz imprez na sezon letni 2011r. –informacja.
5.Sprawy bieżące.
6.Edukacja Elementarna w Gminie, prowadzenie, ilość, umiejscowienie oraz analiza kosztów – informacja Dyrektora CKiS w Sępólnie Krajeńskim – ta część posiedzenia odbędzie się na terenie CKiS w Sępólnie Krajeńskim.
7.Wolne wnioski i zakończenie.

Ad. 1 i 2.
Po powitaniu i stwierdzeniu quorum, Pan Przewodniczący przedstawił porządek
obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, który został przyjęty  bez uwag.

Ad.3.
Informacje w sprawie propozycji zarządzania halą widowiskowo-sportową oraz mieniem gminnym obecnie zarządzanym przez MLKS „Krajna” przedstawiła Pani Urszula Lange – Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik powiedziała, że hala zostanie oddana do użytku w tym roku. Gmina proponuje utworzenie zakładu budżetowego do prowadzenia i zarządzania obiektami sportowymi – OSIR, który przejął by całość włącznie z obiektami zarządzającymi obecnie przez MLKS „Krajna”. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne. Pani Urszula Lange dodała, że nie spodziewają się zwiększenia kosztów.
Pan Przewodniczący zapytał dlaczego Gmina nie może sama zarządzać halą? oraz czy Klub będzie płacił czynsz do OSIR-u?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że gdyby Gmina miała zarządzać obiektami, wówczas musiałaby zwrócić stawkę VAT do Urzędu Marszałkowskiego , a jest to kwota ok. 1,5 mln zł. OSIR prowadziłby ścisły nadzór. Jeszcze nie wiadomo czy Klub będzie płacił czynsz. Gmina nie może również przekazać hali do zarządzania Stowarzyszeniom. Na dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że z Panem Wodzińskim i Panem Tomaszem Marciniakiem udali się z wizytą do Tucholi, gdzie od kilku lat działa OSIR. Zatrudnia on ok. 16 osób (w tym Klub i Hotel). Ponadto Rada Miejska w Tucholi przyjęła uchwałę, w której ściśle określono warunki udostępniania hali innym podmiotom czy organizacjom, płacą nawet szkoły.
Pani Skarbnik powiedziała, że Klub będzie prowadził tylko działalność sportową. Przystań jest ich własnością, mają dużo sprzętu ruchomego, również wyposażenie stołówki w dużym zakresie jest własnością Klubu.
Pan Roman Porożyński zwrócił uwagę na konieczność dopilnowania  posadzki położonej na hali, żeby nie było problemów takich jak obecnie ma Tuchola.
Pan Robert Grochowski zapytał czy salę można będzie podzielić na trzy części, aby była salą wielofunkcyjną?
Pani Bożena Mikicka odpowiedziała, że sala jest wielofunkcyjna.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli powyższe informacje.
Na tym zakończono punkt 3.

Ad.4.
Pan Tadeusz Telicki przedstawił informacje dot. stanu przygotowania do sezonu turystycznego , bazę, agroturystykę w Gminie, kalendarz imprez na sezon letni 2011r. (zał. do protokółu).
W okresie od czerwca do 31 sierpnia b.r. uruchomione zostanie strzeżone kąpielisko przy plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Pan Tadeusz dodał, że zatrudnionych w sezonie letnim jest 2 ratowników. W przyszłym roku w ramach projektu planowana jest budowa domku dla ratowników. Gmina posiada  trzy wypożyczalnie sprzętu pływającego. Natomiast na kąpielisku niestrzeżonym nad jez. Juchacz zatrudniona zostanie na umowę zlecenie osoba, której zadaniem będzie dbanie o porządek i czystość na plaży i polu biwakowym oraz pobieranie opłat od osób przebywających na polu biwakowym.
Gmina Sępólno Krajeńskie może zaoferować turystom następujące miejsca noclegowe:
-11 gospodarstw agroturystycznych      - ok. 150 miejsc,
-2 hotele                                        -         73 miejsca,
-MLKS „Krajna”                                -         80 miejsc,
-1 ośrodek wczasowy                        -         72 miejsca,
-1 schronisko młodzieżowe                -        30 miejsc,
-tanie pokoje                                   -        16 miejsc
                 Ogółem                         =       421 miejsc noclegowych

W tym roku planowane są m.in. imprezy:
1.Noc Kupały – 25 czerwca 2011r. – org. MLKS Krajna i CKiS,
2.Regaty żeglarskie klasy Optimus  - od 1maja 2011 do końca września,
3.Koncerty i imprezy muzyczne odbywać się będą na molo,
4.Turnieje siatkowej piłki plażowej, zawody pływackie dla dzieci, zawody wędkarskie,
5.Pokazy ratownictwa wodnego z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej i ratowników WOPR.
Pan Tadeusz Telicki dodał, że Gmina Sępólno Krajeńskie czyni starania w celu pozyskania ośrodka wczasowego PKP przy ul. Chojnickiej. Na dzień dzisiejszy jest propozycja dzierżawy tylko na 1 rok.
Członkowie Komisji przyjęli powyższe informacje.

Ad.5.
1.O zabranie głosu poprosił Pan Zbigniew Tymecki i w krótkiej informacji przestawił sprawę dot. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych planowanych do utworzenia w roku 2011/2012 w Gminie Sępólno Krajeńskie (zał. do protokółu). Łącznie do szkół w nowym roku szkolnym do oddz. „0” pójdzie ok. 446 dzieci.
Pan Dyrektor ZOOS-u poprosił również o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zał. do protokółu).
Członkowie Komisji po wysłuchaniu powyższego jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Komisję z pismem otrzymanym od Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (zał. do protokółu). Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ponadto Dyrektor ZOOS-u  poinformował  o kosztach jakie poniesie ZS nr 3 w Sępólnie Krajeńskim w związku z zatrudnieniem  nauczyciela dyplomowanego od IX do XII 2011.
Członkowie Komisji przyjęli informacje do wiadomości. Koszty mają być pokryte z budżetu oświatowego.
2.Pan Tadeusz Telicki przedstawił dwa wnioski MLKS Krajna dot. przyznania stypendiów dla sportowców – Pana Marcina Plenera i Pana Dawida Krzyżana. Na powyższy cel w budżecie zabezpieczonych jest 6 tys. zł. W związku z tym propozycja jest taka, aby przyznać stypendium po 3 tys. zł. na osobę.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wnioski.
Na tym zakończono punkt 5.

Następnie członkowie Komisji udali się z wizytą do Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Ad.6.
Pani Dyrektor CKiS udzieliła informacji na temat edukacji elementarnej w Gminie, ich prowadzenie, ilości, umiejscowienie – pokaz multimedialny.
Obecnie jest 8 ośrodków przedszkolnych – 5 ośrodków finansowanych przez Gminę i 3 ośrodki (Skarpa, Komierowo i w ZS nr 1) finansowane przez fundację. 31 sierpnia kończy się umowa pomiędzy Gminą i fundacją i obowiązkiem Gminy będzie  przez 1 rok utrzymać w/w ośrodki. Koszt utrzymania ośrodków przedszkolnych wynosi ok. 76 tys. zł. rocznie (w tym 66 tys. zł. stanowią wynagrodzenia – zał. do protokółu).
W roku 2011/2012 uczęszczać do ośrodków przedszkolnych będzie następująca ilość dzieci:
-Skarpa  - 7
-Iłowo  - 5 (2 ?)
-Włościbórz  - 9
-Piaseczno  - 12
-Sępólno Kraj. -10
-Komierowo -10
-Lutowo  - 7
-Wałdowo  -14
Pani Dyrektor wspomniała o przygotowywanej w ramach projektu Dom Kultury 50 plus strategii kultury na lata 2011-2016 i omówiła plan imprez, organizowanych w dniach 29 kwietnia-3 maja 2011r.
Ponadto Pani Julita Maciaszek  poruszyła następujące tematy:
-Bajkolandia  - nowy projekt – organizowanie zajęć po południu i wieczorem oraz  w soboty i niedziele,
-Kawiarenka przy molo – otwarcie 14 kwietnia 2011r. i rozpoczęcie imprez muzycznych na molo,
-brak sali wystawowej,
-realizacja projektów – jeden w WOJ w Wałdowie – 120 tys. zł. już przyznane i na dniach powinny pieniądze wpłynąć na konto, drugi projekt dot. przebudowy Sali kinowej – brak jeszcze jakichkolwiek decyzji,
-Jubileusz 50-lecia CKiS – organizacja, zaproszeni goście i uroczystości z tym związane.
Członkowie Komisji zainteresowani byli sprzętem, który znajdował się w miejscu obecnego mola. Uznali, że należy zapytać się o to w Urzędzie Miejskim.
Na tym zakończono wizytę w CKiS.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął spotkanie.

                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                         Robert Grochowski

Protokółowała:                                                   
Hanna Sobiechowska                                        

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (13 kwietnia 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (12 sierpnia 2011, 10:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1151