Protokół Nr 47/2013 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 6 września 2013r.


 Protokół Nr 47/2013
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 6 września 2013r.    
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Fröhlke – Zalewska;
2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Beata Rogowska;
3. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania; 
4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat.  
 
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 
  3. Opinia w sprawie projektu zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; 
  4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej statuty jednostek pomocniczych Gminy; 
  5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014r.; 
  6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie;          
  7. Propozycja wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego;  
  8. Wolne wnioski i zakończenie.   
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.   
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu br.    
 
 
Ad.3. Dyrektor oraz pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej omówiły propozycje zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Pani Rogowska poinformowała, że proponowane zmiany wynikają ze zmian w przepisach obowiązujących, należało usystematyzować pracę wszystkich jednostek, które wchodzą w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu, którego obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym i rodzinom. Są to m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych, uczestniczył także prokurator, ustawa daje możliwość ponadto uczestniczenia w pracach Zespołu kompetentnym osobom, które nie podpisały porozumienia z Burmistrzem. Zadaniem Zespołu jest m.in. diagnozowanie problemów, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowisku. Pani Fröhlke – Zalewska powiedziała, że do powołania Zespołu Gminę obliguje ustawa, przepisy także określają kto może być jego członkiem. Nadmieniła, że ustawa obliguje Gminę do podejmowania działań nie tylko na rzecz ofiar przemocy ale także wobec sprawców przemocy, OPS podchodzi rygorystycznie do tej sprawy, są częste kontrole w tym zakresie ze strony Wojewody. Powiedziała, że praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach a także na posiedzeniach jego grup roboczych przy udziale osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną. Pan Herder zapytał ilu członków liczy Zespół główny i zespoły robocze. Pani Rogowska odpowiedziała, że Zespół liczy obecnie 26 członków natomiast grupy robocze spotykają się w składzie uzależnionym od potrzeb, np. jeśli rozpatruje sprawę dziecka to jest zapraszany pedagog i wychowawca, jeśli problem alkoholowy to ktoś z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zawsze jest dzielnicowy i pracownik socjalny. Pani Rogowska podkreśliła, że regulamin dokładnie określa zakres działania, tak aby każdy uczestniczący w pracach Zespołu wiedział jakie ma podjąć działania np. jeśli jest procedura niebieskiej karty to jest wszczynana procedura „A” niebieskiej karty, osoba wypełniająca w terminie 7 dni jest zobowiązana przekazać kartę przewodniczącemu Zespołu, przewodniczący w ciągu 3 dni przekazuje ją do grupy roboczej, potem zaprasza się ofiarę i sprawcę przemocy celem udzielenia wyjaśnień. Pani Dyrektor dodała, że wszelkie ustalenia weryfikuje potem Policja, ten organ ustala, czy należy w danym przypadku założyć niebieską kartę, przedtem jest jeszcze praca pracownika socjalnego i dzielnicowego w środowisku, nadmieniła że przemoc może być nie tylko fizyczna ale również np. psychiczna czy ekonomiczna. Pani Dyrektor zaznaczyła, że wszelkie procedury i dokumenty niezbędne do prowadzenia prac roboczych w Zespole są dokładnie określone w obowiązujących przepisach, sprawy rozpatrywane przez zespół i jego grupy robocze są zwykle bardzo trudne i wymagające dużego wkładu pracy w ich wyjaśnienie. Pan Herder zapytał, czy zespół ma jakiś wpływ na działalność kuratora, zna bowiem sprawy gdzie pomimo ustanowienia kuratora dochodziło później do drastycznych wydarzeń. Pani Fröhlke – Zalewska odpowiedziała, że kurator nie może podejmować samodzielnie decyzji, każdą sprawę musi przedyskutować z sędzią, jeśli jest sprzeciw sędziego pomimo starań kuratora, to ewentualna tragiczna sytuacja nie jest na pewno spowodowana postępowaniem kuratora. Dodała, że współpraca z kuratorami zawodowymi układa się bardzo dobrze, tak samo dobra jest współpraca z Policją, ważnym jest żeby dobrze układała się współpraca z wszystkimi jednostkami których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, z roku na rok jest ona coraz lepsza. Ważnym jest fakt, że znalazł się obiekt na mieszkania chronione, dobrze by było, aby w tym budynku zorganizować również pomieszczenie przejściowe dla matek z dziećmi, zabieranych od małżonka podczas interwencji domowych. Pani Dyrektor, nawiązując do działania Zespołu powiedziała, że zmiana obejmuje także powołanie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, tak aby zapewnić płynność działania tego organu, podkreśliła także dużą odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzje jednoosobowo, po zapoznaniu się z propozycjami innych członków Zespołu. Pani Rogowska podsumowując powiedziała, że regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest usystematyzowaniem poczynań wszystkich jego członków, określa w sposób bardzo szczegółowy zasady i terminy działania Zespołu.                                                                                                                        
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie propozycje zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, tym samym zaakceptowała przygotowany w tej sprawie projekt uchwały Rady Miejskiej.   
 
 
Ad.4. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy.  
Nadmienił, że projekt uchwały jest związany ze zmianą administracyjną granic Sępólna Krajeńskiego, która miała miejsce w dniu 1 stycznia br. W każdym statucie jednostek pomocniczych Gminy załącznikiem jest mapka obszarowa. W związku z tym, że trzy sołectwa zmniejszyły swój obszar tj. Niechorz, Świdwie i Wiśniewka, natomiast Osiedle Nr 1 zwiększyło, niezbędnym było w tych czterech jednostkach pomocniczych dołączenie nowej mapki.
Pan Herder zapytał, czy zostały uregulowane wszystkie sprawy granic, bo np. w Niechorzu punkt graniczny sołectwa przechodził przez połowę budynku, ta sprawa była poruszana na zebraniu Zarządu Osiedla Nr 1. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że ta sprawa nie jest związana z podejmowaną uchwałą, konsultacje w sprawie granic zostały przeprowadzone uprzednio, granice zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  podejmowana obecnie uchwała stwierdza jedynie stan faktyczny, który zostanie załączony do statutów w postaci nowych mapek.                                     
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.         
 
 
Ad.5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r. Poinformowała, że w porównaniu z rokiem ubiegłym proponuje się skreślić zapis o dotowaniu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie klubów sportowych. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej dotowanie powinno następować na podstawie ustawy o sporcie. Obecnie więc sport będzie dotowany na podstawie dwóch różnych ustaw, kluby na podstawie ustawy o sporcie, a działalność w zakresie kultury fizycznej  organizowana przez organizacje pozarządowe takie jak TKKF na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto, na wniosek organizacji pozarządowych, proponuje się możliwość zaciągania przez organizacje pozarządowe z budżetu gminy na realizację zadań. Chodzi o przypadki gdy organizacja najpierw musi wydać własne środki, a dopiero potem otrzyma ich zwrot z projektu, do którego przystąpiła, co uniemożliwia przystępowanie do takich projektów zwłaszcza organizacjom małym, niezasobnym finansowo. Ten zapis pozostaje jeszcze do wyjaśnienia od strony finansowej. W związku ze zmianami proponowanymi do uchwały kwota planowanego dotowania organizacji pozarządowych na 2014r. zmniejsza się z 700tys.zł. do 238tys.zł. z powodu tego, ze duża cześć dotacji była poprzednio przeznaczana na sport. Nadmieniła, że projekt uchwały został już skonsultowany z organizacjami pozarządowymi.           
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
 
Ad.6. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie, jest to uchwała prawa miejscowego. Uchwała zawiera szczegółowe unormowania w zakresie dotowania przez Gminę klubów sportowych działających na terenie Gminy, dotowane będą tylko zadania zapisane w uchwale. Nadmieniła, że projekt uchwały przygotowano w związku ze zmianami zapisów w uchwale przedstawionej w punkcie 5 protokołu.     
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.        
 
 
Ad.7. Komisja przystąpiła do wypracowywania kandydatur osób do wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego. Pani Grochowska powiedziała, że rozmawiała ze Starostą Sępoleńskim, który potwierdził że Komisja może przygotować wniosek do wpisu do księgi, który byłby rozpatrzony na zbliżającym się posiedzeniu Kapituły przyznającej tą nagrodę. Zaproponowała do wpisu do Księgi małżeństwo lekarzy Państwa Szymańskich, którzy działali i działają na terenie całego Powiatu a już otrzymali Nagrodę Patrona Gminy Świętego Wawrzyńca. Pan Herder powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Osiedla Nr 1 zaproponowano do wpisu do księgi kandydaturę Pana Borlika, który cudem uniknął śmierci w trakcie egzekucji w grobie masowym podczas II Wojny Światowej, potem przez cały okres wojny ukrywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego, zeznawał następnie w procesie przeciwko zbrodniom hitlerowskim. Nadmienił, że odpowiednią dokumentację w sprawie Pana Borlika posiada Pan Buława.                
 
Komisja jednogłośnie zaproponowała do wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego kandydaturę małżeństwa lekarzy Panią Janinę Strep – Szymańską i Pana Jerzego Szymańskiego. Komisja w tej sprawie wypracuje odpowiedni wniosek i przedłoży go celem nadania biegu sprawie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  Komisja postanowiła również, że na jednym z następnych posiedzeń rozpatrzy do wpisu do Księgi w następnym roku kandydaturę Pana Borlika.                             
 
 
 
         Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.  
 
 
                                                   Przewodnicząca Komisji  
                                                                
                                                  Wiesława Grochowska
                                    
                                
                               
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (6 września 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 15:34:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612