Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 8 kwietnia 2011r.

Protokół Nr 8
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 8 kwietnia 2011r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście w osobach:
1.Stanisław Rohde    -Przewodniczący Rady Miejskiej,
2.Izabela Fröhlke-Zalewska  -Dyrektor OPS.

Porządek obrad:
1.Powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3.Informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie – zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia,
4.Sprawy bieżące,
5.Wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1 i 2.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła quorum, przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, który został przyjęty  bez uwag.

Ad.3.
Pani Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim przekazała szczegółowe informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie – zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia (zał. do protokółu).
Pani Dyrektor powiedziała, że ustawa o pomocy społecznej dokładnie precyzuje w jakim zakresie i w jakiej wysokości środki finansowe  przeznaczane są na pomoc osobom niepełnosprawnym.
Wskazała, że w roku 2010 pomoc otrzymało 89 osób samotnych niepełnosprawnych i 222 rodziny, w której jest co najmniej 1 osoba niepełnosprawna. Oprócz pomocy finansowej niepełnosprawni otrzymują wsparcie w formie ciepłych posiłków w szkole (74 osoby w roku 2010), ciepłych posiłków w restauracji (1 osoba) oraz organizowane są różnego rodzaju imprezy we współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. wigilia, „Światowy Dzień Białej Laski”, „Światowy Dzień Inwalidy”, wycieczki. Ponadto w 2011r. OPS przekazał w marcu listę osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz rozpisał dwa wnioski o dofinansowanie ze środków PERON-u organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Pan Marian Herder zapytał czy dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności? oraz czy dzieci, które nie mają określonego stopnia niepełnosprawności mogą korzystać z pomocy PERON-u?
Pani Izabela Fröhlke-Zalewska odpowiedziała, że dzieciom do lat 16 wydaje się tylko orzeczenie o niepełnosprawności, nie ustalając stopnia niepełnosprawności. Stopień ten ustala się dopiero po ukończeniu 16 r.ż. Natomiast dzieci , które mają orzeczenie o niepełnosprawności zawsze mogą wnioskować o pomoc z PERON-u. Otrzymują ją w formie dofinansowania do np. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, do rehabilitacji czy zakupu leków.
Pani Wiesława Grochowska zapytała jakimi kryteriami kieruje się OPS przyznając pomoc osobie niepełnosprawnej?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że kryteria dochodowe określone są w ustawie o pomocy społecznej i dla osoby samotnej niepełnosprawnej jest to kwota 456 zł. netto a w rodzinie  351 zł. netto.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Dyrektor podkreśliła, że  bardzo dobrze układa się współpraca z organizacjami pozarządowymi takimi jak „Dorośli-Dzieciom” czy „Duże Różowe Słońce” oraz z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami – np. Pan Andrzej Piekut, który od 17 lat charytatywnie przygotowuje wigilię dla osób samotnych, w tym niepełnosprawnych w swojej restauracji.
Członkowie Komisji przyjęli bez uwag powyższe informacje.

Ad. 4 i 5.
Członkowie Komisji na dzisiejszym posiedzeniu innych spraw nie poruszali i nie wystosowali wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji i Pani Przewodnicząca zamknęła spotkanie.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Wiesława Grochowska


Protokołowała:
Hanna Sobiechowska

 

 

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (12 sierpnia 2011, 11:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863