Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 16 marca 2011r.

Protokół Nr 7
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 16 marca 2011r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście w osobach:
1.Stanisław Rohde    -Przewodniczący Rady Miejskiej,
2.Julita Zwiefka       - Inspektor Referatu GKiR UM,
3.Mirena Frosina      - Kierownik Ref. Organizacyjnego UM,
4.Wiesława Stafiej    -Dyrektor WTZ w Sępólnie Kraj.

Porządek obrad:
1.Powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3.Perspektywy dalszego rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeński.
4.Opinia projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o zmianę granic miasta Sępólno Krajeńskie.
5.Opinia w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r.
6.Opinia projektu uchwały sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
7.Wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1 i 2.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła quorum, przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, który został przyjęty  bez uwag.

Ad.3.
Głos zabrała Pani Wiesława Stafiej – Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim.
Pani Dyrektor podziękowała, za umożliwienie jej przedstawienia problemu z jakim przybyła na Komisję Statutową i Pomocy Społecznej. Zaznaczyła, że Gmina Sępólno Krajeńskie ma duży udział w rozwoju placówki i zawsze była przychylna. W grudniu u.r. rozpoczął się już 8 rok funkcjonowania WZT.  Pani Staniej szczegółowo omówiła zadania i cele działalności warsztatów, jej specyfikę oraz z jaką niepełnosprawnością osób się zajmują (niepełnosprawność umysłowa i fizyczna, powyżej 16 r.ż.). Warsztaty mieszczą się w różnych pomieszczeniach w budynkach przy ul. Kościuszki (wynajmują od Policji) i przy Pl. Wolności (użyczone bezpłatnie od Gminy na okres 10 lat). Nie mają swojej sali gimnastycznej ale dzięki uprzejmości Dyrekcji ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim zajęcia sportowe mogą odbywać się w miejscu do tego dostosowanym. Taki rozdział pomieszczeń dla warsztatów jest utrudnieniem dla samych jej uczestników jak i organizatorów. Rodzi to pewne problemy i komplikacje.
Pani Wiesia Stafiej dodała, że starają się kompensować, chcą pomagać tej grupie ludzi. Dlatego myślą o dalszym rozwoju WTZ i dawania szansy innym. Np. mogą być dumni z tego i jest to ich sukcesem, że 3 uczestników WZT otrzymało pracę na otwartym rynku.  Kontynuując Pani Dyrektor powiedziała, że ogółem uczestników WTZ jest 30 osób (16 osób z Sępólna Kraj.) ale mają już listę osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Ograniczenia ilościowe nie wynikają z niechęci przyjęcia do Warsztatów, ale zdecydowanie z ograniczeń metrażowych t.j. braku ilości pomieszczeń i ich wielkości. Jak tylko to możliwe przyjmują każdego. Uczestnikami są osoby w wieku od 16 r.ż. do 23 r.ż.
Zapotrzebowanie na tego rodzaju prowadzenia zajęć , dawania szansy osobom niepełnosprawnym jest ogromne. Pani Dyrektor dodała, że w przyszłości chcieliby poszerzyć warsztaty co najmniej o 2 pomieszczenia a marzeniem jest stworzenie całego kompleksu, w jednym miejscu. Propozycją, która pozwoliłaby rozwiązać problem, jest możliwość wykupienia nieruchomości przy ul. Szkolnej 4 po Telekomunikacji Polska SA w Sępólnie Krajeńskim. Koszty utrzymania budynku, zakup sprzętu czy też wyposażenia ponosiłyby Warsztaty.
W związku z powyższym składa ogromną prośbę  do Komisji o pomoc i wsparcie przy  wykupie wskazanej nieruchomości.
Pani Wiesława Stafiej dodała, że zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych. Budynek, o którym mowa, spełnia wszystkie warunki stawiane WZT. Sale są duże , przestronne. Nawet jedną z sal można by było dostosować do wykorzystania na salę gimnastyczną. Pani Dyrektor przez te wszystkie lata przekonała się , że Gmina zawsze wspierała działania WZT w Sępólnie Krajeńskim.
Pan Marian Herder zapytał czy widzieli pomieszczenia koło lecznicy w Sępólnie Kraj.? Jest tam jedno duże pomieszczenie do adaptacji i otoczenie jest bezpieczne.
Pani Dyrektor WTZ odpowiedziała, że mimo wszystko na te zamierzenia jakie mają jest to za małe pomieszczenie. Ponadto tu przy ulicy Szkolnej  jest bliski dostęp do wszystkiego- szkoła, podmioty medyczne itp.
Pan Przewodniczący RM powiedział, że jest to jednostka Powiatowa.
Pani Stafiej potwierdziła to i powiedziała, że Powiat dofinansowuje 10% kosztów, jednakże WTZ chcą aby to Gmina była nadal  partnerem i tutaj chcą dalej rozwijać się.
Pan Marian Herder zapytał, czy związku z tym, że uczestnikami warsztatów są osoby z całego Powiatu, to czy wszystkie Gminy nie mogłyby współfinansować zakupu wskazanego obiektu?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że  byłby to duży problem i na tym zakończyła swoją wypowiedź.
Po wysłuchaniu powyższego członkowie Komisji zadecydowali, że wystąpią do Pana Burmistrza ze stosownym wnioskiem.

Ad. 4.
Pani Julita Zwiefka zapoznała członków Komisji z projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o zmianę granic miasta Sępólno Krajeńskie (zał. do protokółu).
Pan Marian Herder zapytał czy MDD należący do Niechorza zostanie włączone w granice miasta? Oraz czy ziemie księdza, które leżą przy gruntach po byłej „Wielobranżówce” zostaną włączone do miasta?
Pani Julita Zwiefka na pierwsze pytanie odpowiedziała, że tak. Ziemia księdza nie zostanie włączona w granice miasta. Natomiast działki przy tych gruntach  są wyodrębnione i nie są własnością księdza (Pani Julita sprawdziła w rejestrze gruntów). Te działki są przeznaczone na działki budowlane.
Pan Marian Herder zauważył, że należy to ująć w planie miejscowego zagospodarowania.
Pani Julita Zwiefka dodała , że wniosek do Ministerstwa dotyczy ok. 30 osób, z czego 25 osób musi dokonać zmiany dowodu osobistego a Starostwo ma przedłożyć koszty wymiany prawa jazdy. Natomiast w  głosowaniu  w sprawie zmiany obwodu granic miasta udział wzięło 241 mieszkańców, 220 osób było za a 13 się wstrzymało.
Członkowie Komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym się. 

Ad.5.
W imieniu Pani Bogumiły Bławat sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r. przedstawiła Hanna Sobiechowska –Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich (zał. do protokółu) i szczegółowo omówiła. Szczególną uwagę zwróciła na podjęte przez Radę Miejską w 2010r. uchwały dot. omawianego tematu takie jak: „Przyjęcie Sępoleńskiej Karty Współpracy – Wieloletni Program Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi”, uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej oraz uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę przedsięwzięć z zakresu sportu na rok 2011 organizowanych przez kluby sportowe. Nową formą realizacji zadań publicznych jest inicjatywa lokalna. Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania, występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W omawianym programie ujęto formy współpracy – finansowa i pozafinansowa. Pani Sobiechowska wspomniała o funkcjonowaniu Lokalnej Komisji Opiniująco-Doradczej, w skład której wchodzi 10 członków -5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 radnych, 2 przedstawicieli Burmistrza oraz 1 przedstawiciela konwentu sołtysów. Gmina zlecając realizację zadań publicznych ogłasza otwarty konkurs ofert. W 2010r. ogłoszono 8 takich konkursów w 7 sferach zadań publicznych, które zostały zrealizowane na podstawie zawartych umów. Przyznano również 1 dotację w trybie pozakonkursowym. Dotyczyła ona działalności ochrony przeciwpożarowej. Budżet Rocznego programu został wykorzystany w 99,18%. W sprawozdaniu w formie tabeli przedstawiono także informacje dot. pozyskania środków finansowych z innych źródeł przez organizacje pozarządowe.
Pan Marian Herder zapytał, czy przy ocenianiu wniosków składanych do Gminy są określone kryteria, na podstawie których przyjmuje się bądź nie przyjmuje wniosku?
Pani Hanna Sobiechowska odpowiedziała, że tak, kryteria są ściśle określone.
Komisja po wysłuchaniu powyższego jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Ad.6.
Następnie Pani Mirena Frosina przedstawiła projekt uchwały sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim (zał. do protokółu) i szczegółowo omówiła wraz z uzasadnieniem.
Członkowie Komisji po wysłuchaniu powyższego jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały.

Ad.7.
1.Ująć w planie miejscowego zagospodarowania działki budowlane położone przy gruntach po byłej „Wielobranżówce” przy ul. Wojska Polskiego.
2.Zaopiniować pozytywnie  projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o zmianę granic miasta Sępólno Krajeńskie.
3.Zaopiniować pozytywnie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r.
4.Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady
5.Wesprzeć starania Pani Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy wykupie budynku Telekomunikacji Polskiej SA w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej 4 na dalszy rozwój w/w Warsztatów.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym i zamknęła spotkanie.

                                                                                   Przewodnicząca Komisji
                                                                                    Wiesława Grochowska

Protokołowała:
Hanna Sobiechowska

 


 

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (16 marca 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (12 sierpnia 2011, 10:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367