Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2011r.

Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania


 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:


1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Informacja n/t współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi instytucjami i podmiotami – zakres i problemy;
4. Ostateczne omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie;
5. Wolne wnioski i zakończenie. 

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 


Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie, po naniesieniu poprawki, protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 26 kwietnia.


Ad.3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Frohlke – Zalewska przedstawiła Komisji informację w zakresie współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi instytucjami i podmiotami (szczegółowa, pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Podkreśliła, że w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:
1) Komendą Powiatową Policji
2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku
3) NZOZ „Jantar”
4) organizacjami pozarządowymi
5) szkołami i placówkami oświatowymi

Obecnie współpraca z tymi jednostkami przebiega w prawidłowy sposób.

Ad.4. Sekretarz Gminy Pan Dariusz Wojtania przedstawił Komisji ostateczną wersję projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie, uwzględniającą sugestie Komisji wypracowane na poprzednim posiedzeniu tj. :
1) zgodnie z wolą mieszkańców okazaną podczas zebrania wiejskiego zwiększyć liczebność Rady Sołeckiej Sołectwa Komierowo z czterech do pięciu osób.    
2) uchylić § 33 pkt 6 w załącznikach 1 – 23 zmienianej uchwały stanowiący, że” dochody uzyskane z tytułu zarządu i korzystania z mienia gminnego są przeznaczone na realizację zadań ujętych do planu finansowo – rzeczowego lub, za zgodą Burmistrza, na inny cel wskazany w uchwale przez zebranie wiejskie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała zaproponowane zmiany.


 Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 

                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                               Wiesława Grochowska             


protokołował:
Tomasz Dix  
       
   

 

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 maja 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (25 lipca 2011, 13:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019