Protokół Nr 3/10 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej w dniu 15 grudnia 2010r.

Protokół Nr 3
Posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 grudnia 2010r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności.
Porządek obrad:
1.Powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3.Opinia projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządu osiedli na terenie Gminy
4.Wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1 i 2.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła quorum, przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, który został przyjęty  bez uwag.

Ad. 3.
Pani Przewodniczącą poprosiła Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządu osiedli na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.  
Pan Jarosław Dera powiedział, że kończy się 4-letnia kadencja dla sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządu osiedli na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, w związku z tym należy podjąć stosowną uchwałę jeszcze w grudniu 2010r., żeby można było przeprowadzić nowe wybory.
Następnie Pan Kierownik szczegółowo omówił projekt w/w uchwały. Członkowie po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniu niejasności, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały.

Ad.4.
Pan Janusz Nikiel zawnioskował o zapewnienie dojazdu dla mieszkańców  do boiska i Palcu Targowego w Sępólnie Krajeńskim, gdzie zgodnie z decyzją Burmistrza okresowo składowany jest śnieg z odśnieżania miasta.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji i Pani Przewodnicząca zamknęła spotkanie.

                                                                                   Przewodnicząca Komisji  

                                                                                   Wiesława Grochowska
Protokółowała:
Hanna Sobiechowska

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (15 grudnia 2010)
Opublikował: Anna Sobieszczyk (25 lutego 2011, 13:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023