Protokół Nr 37/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 10 września 2013r.


Protokół Nr 37/2013
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 10 września 2013r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ryszard Basiński;
3. Kierownik Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Stanisław Rakowski;
4. Przewodniczący Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bogumił Szpojda;
5. P.o. Kierownika Gminnej Spółki Wodnej – Tobiasz Świniarski;
6. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.                   
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;Zmiany w dopłatach – uwarunkowania do uzyskania dopłat i opłacalność produkcji rolnej;Informacja z bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej;
Zapoznanie się z ankietą przesłaną przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wolne wnioski;
Przeprowadzenie wizji lokalnej w Wałdówku;
Zakończenie.  
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.  
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu sierpniu br. Nawiązując do ustaleń z poprzedniego protokołu Pan Dera poinformował, że żaden z rolników wskazanych przez Komisję do wyróżnienia nie uczestniczył w dożynkach, wyróżnienia odebrali później. 
 
 
Ad.3. Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Ryszard Basiński przedstawił Komisji informację w zakresie uwarunkowań do uzyskania dopłat do prowadzenia produkcji rolnej. Powiedział, że tegoroczne warunki dopłat już nie ulegną zmianie, obecnie będą wysyłane decyzje, płatność nastąpi po dniu 17 października br. Opóźnione będą płatności dla Gminy Sośno, w związku z planowaną kontrolą „foto” w zakresie powierzchni podanej do dopłat. Przypomniał, że ze względu na nie dość dokładne podkłady geodezyjne w zakresie powierzchniowym zaistniała konieczność zwrotu przez państwo środków unijnych, dlatego w tym zakresie jest zwiększona liczba kontroli, obejmująca także powiaty ościenne. Powiedział, że rok przyszły będzie rokiem przejściowym, zasady dopłat nie powinny ulec zmianie, natomiast będą realizowane wszystkie zobowiązania rolno – środowiskowe zaciągnięte w tym roku i latach poprzednich. Powiedział, że na pewno będą dodatkowe środki na modernizację gospodarstw rolnych, takich  środków już podobno nie będzie w latach kolejnych. Dodał, że od 2015r. jest spodziewana drobna rewolucja w dopłatach, niektóre płatności staną się historyczne, będą przydzielane uprawnienia do otrzymywania dopłat. Każde z gospodarstw będzie otrzymywało określoną liczbę uprawnień, będzie to związane głównie z powierzchnią gospodarstwa. Większość płatności będzie obszarowych nie związanych bezpośrednio z produkcją, na pewno pojawi się kategoria tzw. „małego gospodarstwa” od 1 do 5ha., rolnik sam będzie decydował, czy chce brać udział w przyznawaniu płatności na zasadach ogólnych, czy też chce korzystać z programu małych gospodarstw, wtedy dostanie średnią płatność pomnożoną przez hektary, prawdopodobnie nie będą go obejmować żadne kontrole ale też nie będzie mógł brać udziału w innych programach. Pojawi się także kategoria „młodego rolnika” ( na razie nie określono granicy wieku), taki rolnik będzie otrzymywać zwiększone płatności obszarowe większe o około 15 – 25% od płatności średniej, z tym ze dopłata będzie obowiązywać tylko do powierzchni 25ha., która to powierzchnia jest przyjęta w krajach unijnych jako graniczna dla średnich gospodarstw. Powiedział, że dla małych gospodarstw, które zdecydują się na korzystanie z dopłat ogólnych, mają być wprowadzone dwa rodzaje pomocy tzw. pomoc inwestycyjna nawet do 500tys.zł. oraz dopłaty bezpośrednie. Pomoc inwestycyjna może być także udzielona dla grupy kilku gospodarstw. Podkreślił, że są to tylko przewidywane zmiany, wszystko zależy od zatwierdzenia budżetu unijnego i co za tym idzie odpowiednich aktów prawnych.
Pan Dolny zapytał o kwestię nieprawidłowości w zakresie powierzchniowym (podkłady geodezyjne) , kto będzie ponosił koszty, rolnik czy Skarb Państwa. Pan Basiński wyjaśnił, że państwo polskie miało nieprawidłowo wyznaczoną powierzchnię uprawnioną do dopłat, geodezja ma niewiele z tym wspólnego, tu chodziło o podkłady lotnicze i satelitarne, za co Komisja Europejska nałożyła karę na nasz kraj, obecnie te sprawy zostały prawie uregulowane, ostatnie niezgodności wykazuje kontrola „foto”. Nadmienił, że rolnik z tytułu nieścisłości powierzchniowych nie ponosi żadnych konsekwencji.        
                                                                                                   
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości. 
 
Kierownik Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Stanisław Rakowski przedstawił Komisji informację w zakresie tegorocznej opłacalności prowadzenia produkcji rolnej. Powiedział, że jeśli chodzi o plany zbóż ozimych, to ocenia jako dobry np. pszenice plonowały od 4 do 8 ton z ha. Gorsza sytuacja była w zbożach jarych, z uwagi na początkowo późną wiosnę, a potem okres suszy,  ocenia plony jako średnio słabsze. Jeśli chodzi o rzepak, to plonował na dobrym poziomie od 3 do ponad 5 ton z hektara. Na pewno za to niekorzystne są ceny. Cena rzepaku to 1.300 - 1500zł., w roku poprzednim było 1.900 – 2tys.zł. Cena pszenicy w ubiegłym roku w czasie żniw wynosiła około 800zł. w tym roku w granicach 500 – 600zł., po żniwach cena trochę wzrosła. Żyto zaraz po żniwach kosztowało 350zł., obecnie około 470 – 480zł. + VAT. Z tego wynika, że cena w czasie żniw była niska, teraz trochę zwyżkuje, jednak w relacji do wysokich kosztów produkcji opłacalność natomiast dyskusyjna jest kwestia opłacalności. Nawiązując do cen, zauważył, że jeśli rolnik posiadał kredyt wymagalny na dzień żniw, to miał problem, bo ceny w tym czasie były dość niskie, jeśli ktoś natomiast mógł zacząć sprzedaż plonów później, to był w relatywnie lepszej sytuacji. Nawiązując do produkcji zwierzęcej, powiedział że cena żywca wieprzowego obecnie wynosi 6zł. , niedawno była na poziomie 5zł., który utrzymywał się około roku. Pod koniec ubiegłego roku pszenica kosztowała około 1tys.zł., przy tej relacji cen trzody jest bardzo mało, wg GUS w ciągu ostatnich 3 – 4 lat pogłowie trzody spadło o 50%, większość hodowli prowadzona jest w dużych fermach. Jeśli chodzi o bydło, jest zauważalny niewielki spadek pogłowia. Podsumowując kwestię cen podkreślił, że obecnie są bardzo dobre ceny na warzywa, także nie są najgorsze ceny owoców. Nawiązując do kwestii plonów, powiedział że najprawdopodobniej wystąpi problem szkodnika kukurydzy omacnicy prosowianki, na pobliskich plantacjach kukurydza porażona jest w dużym procencie.                                                  
                                                                                                  

Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.
 
Pan Dolny podkreślił, że rolnicy są rozgoryczeni cenami, ponieśli duże nakłady na produkcję, niektórym nie zwróciły się nawet poniesione koszty, zwłaszcza na glebach lżejszych. Trochę lepiej jest na glebach bogatych, tam koszty się mogą zwrócić. To, że są niższe plony zbóż jarych jest oczywiste, na pewno będzie niedobór jęczmienia, którego cena chyba w tym roku będzie wyższa niż cena pszenicy. Pan Jagodziński powiedział, że niskie ceny zbóż w czasie żniw uderzyły najbardziej najbiedniejszych rolników, którzy nie posiadali środków i byli zmuszeni do sprzedaży zboża, aby np. opłacić pracę kombajnu. Brak jest interwencjonizmu państwa, rolnictwo jest źle traktowane.                                   
 
 
Ad.4. P.o. Kierownika Gminnej Spółki Wodnej Pan Tobiasz Świniarski przedstawił informację z bieżącej działalności tej instytucji.
Poinformował, że Gminna Spółka Wodna prowadzi obecnie prace na terenie wsi Piaseczno, jest to konserwacja rowu głównego polegająca na wykoszeniu skarp wraz z hakowaniem i odmulaniem dna cieku. Spółka prowadzi także prace przetargowe organizowane przez Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, są to. m.in. prace konserwacyjne rzek Kamionka od Karczewa do Kamienia Krajeńskiego, pierwsze i drugie koszenie, pierwsze koszenie wykonano drugie będzie prowadzone w połowie października.  Ponadto jest konserwowany Rów Kawelski, Mały i Duży Wytrych we wsi Drożdzienica, Struga Graniczek we wsi Legbąd za Tucholą, oraz Struga Lucimka przed Mąkowarskiem. W tym tygodniu Spółka będzie prowadzić prace konserwacyjne Rzeki Sępoleńki od strony oczyszczalni ścieków, zlecone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Ponadto złożono wnioski o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Starosty Sępoleńskiego. Obecnie Spółka zatrudnia 21 pracowników, w tym 12 skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim, natomiast 5 pracowników jest zatrudnionych w ramach środków własnych Spółki, ponadto 4 osoby odbywają staż.                              
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości. 
 
Pan Dolny podkreślił, że jego zdaniem Gminna Spółka Wodna pracuje dobrze, w przyszłości  jednak zasadne byłoby dosprzętowienie, aby wykonywać szybciej prowadzone roboty. Odnośnie koparki Pan Świniarski powiedział, że w listopadzie kończy się ostatnia rata za poprzedni zakup, dlatego w nowym roku Spółka pomyśli o kolejnym zakupie.         
            
Ad.5. Pan Dolny zapoznał Komisję z treścią ankiety przesłanej do wypełnienia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zakres ankiety to wypracowanie propozycji dotyczących funkcjonowania obszarów leśnych. Pan Dera powiedział, że praktycznie dotyczy ona lasów państwowych, dlatego też decyzyjna w zakresie zagospodarowania obszarów leśnych jest ta instytucja.        
 
Komisja, po stwierdziła, że merytoryczne wypełnienie ankiety jest w zakresie kompetencji innych ciał doradczych i organów, dlatego odstępuje od jej wypełnienia. 
 
 
Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Szpojda nawiązał do organizacji dożynek, w przyszłym roku powiatowe dożynki organizuje Gmina Sępolno Krajeńskie., należy się zastanowić gdzie się one odbędą, w jakiej formie, należy rozpatrzyć koszty ich zorganizowania. Pan Basiński powiedział, że jeśli dożynki mają być zorganizowane z odpowiednią oprawą, to należy rozważyć, czy nie powinny się dołożyć do ich organizacji poszczególne sołectwa;
- Komisja powróciła do sprawy utwardzania dróg wiejskich. Pan Dolny stwierdził, że Komisja powinna wystąpić z wnioskiem do projektu budżetu o zabezpieczenia kwoty 1,5mln.zł. z przeznaczeniem na asfaltowanie dróg wiejskich. Pan Jagodziński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Handlu rozważano możliwość zaciągnięcia przez Gminę kredytu na modernizację dróg miejskich i wiejskich, zadłużenie procentowe nie jest wysokie i zaciągnięcie takiego kredytu nie zagroziłoby finansom Gminy, a za pozyskane środki można wykonać kilka porządnych dróg. Pan Dolny stwierdził, że środki można wygospodarować z budżetu, bo przecież była propozycja utworzenia straży miejskiej, wtedy byłyby duże środki na jej utworzenie, a teraz nie byłoby 1,5mln.zł. na drogi;
- Pan Dera nawiązał do propozycji, która padła podczas jednej z Sesji Rady Miejskiej, aby znowelizować zapisy uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Także zmiany w regulaminie „śmieciowy”, nasuwające się na bieżąco, powinny zostać naniesione do końca tego roku np. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, obniżenie opłaty wywozu dla domowych gospodarstw wieloosobowych, ujednolicenie kolorów worków na odpady segregowane. Pan Dolny powiedział, że uczestniczył w dużej liczbie spotkań wiejskich, społeczeństwo oczekuje obniżki stawek, również Burmistrz jest przychylny propozycjom obniżek przy odpadach segregowanych. Dodał, że należałoby się zastanowić nad podniesieniem opłaty, ale odpadów niesegregowanych, bo mieszkańcy już zaczynają zmieniać deklaracja z odpadów segregowanych na niesegregowane. Pan Dera przypomniał także propozycję Pana Jagodzińskiego, że trzeba rozwiązać problem płacenia opłaty przez osoby starsze, które mają utrudniony dostęp do dojazdu do Urzędu, gdzie uiszcza się płatność, mogłyby one np. uiszczać opłatę u sołtysa. Pan Grzeca przypomniał swoją propozycję odnośnie gospodarstw wieloosobowych tj. aby czwarta i piąta osoba płaciła nie 8 lecz 4zł., kolejne osoby byłyby w ogóle zwolnione z płatności. Pan Dolny zaproponował natomiast, aby 50% zniżki było do którejś osoby w gospodarstwie, a potem już całkowite zwolnienie. Pan Jagodziński powiedział, że również opowiada się za podniesieniem opłaty za opłaty niesegregowane, bo robi się bałagan przy pojemnikach. Odnośnie częstotliwości stwierdził, że tam gdzie jest segregacja, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach domowych na terenach wiejskich, to odbiór nie wymaga ilościowego zwiększenia. Pan Dera powiedział, że może w sezonie letnim należałoby zwiększyć częstotliwość, bo produkty się psują, ale zimą nie wydaje się to celowe. Odnośnie funkcjonowania systemu Pan Dera powiedział, że jak na razie działa on dobrze, odnośnie płatności nie ma zadłużeń, wpływy z tytułu opłat to około 120tys.zł. miesięcznie, rodzin wieloosobowych nie ma wiele na terenie Gminy, czyli nie obniży to znacząco wpływów z opłat. Pan Dolny powrócił do kwestii środków na drogi, zapytał o sformułowanie wniosku do projektu budżetu w tej sprawie. Pan Grzeca zasugerował, aby podnieść o 50tys.zł. kwotę na tłuczeń z 170tys.zł. do 220tys.zł. Pan Jagodziński powiedział, że gdyby Gmina zaciągnęła kredyt, to kwotę około 10mln. można by przeznaczyć na drogi, po połowie na teren miejski i wiejski, taka jest propozycja Komisji Budżetu i Handlu. Podkreślił, że na terenie wiejskim są pilne drogi do zrobienia, Wałdowo – Toboła, Komierowo – Wałdowo, Wiśniewa – Wiśniewka. Pan Grzeca stwierdził, że odnośnie zaciągnięcia kredytu można wyjść tylko z wnioskiem, żeby zorganizować spotkanie wszystkich radnych, także z udziałem Burmistrza, żeby omówić czy zaciągnięcie kredytu jest w ogóle realne. Pan Dera nawiązał do kwestii ustalenia nowego podatku rolnego, czy jego stawka powinna zostać obniżona ze względu na niską cenę żyta. Pan Jagodziński powiedział, że będzie przeciwny jakimkolwiek podwyżkom podatku odnośnie mieszkań i działek, w tym zakresie obecna stawka już jest bardzo wysoka w skali kraju;
- Pan Dera poinformował, że Starostwo Powiatowe składa wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Targowej w ramach tzw. „schetynówki” od strony ulicy Sienkiewicza do rogatek miasta w kierunku Kawli. Gmina w związku z tą inwestycją zaproponowała Powiatowi, aby w jej ramach przebudować również gminną drogę jaką jest ulica Chopina, droga ta czasie inwestycji zostanie przekazana Starostwu w zarząd. Nadmienił ponadto, że już w tym roku środki jakie pozostaną po budowie ulicy Krasickiego zostaną wykorzystane na budowę ulicy Sawickiej, na następny rok planowane jest także rozpoczęcie budowy ulicy Składowej. Ponadto kwestią decyzji jest wybranie do realizacji drogi transportu rolnego.
- Pan Grzeca poruszył kwestię oddziałów przedszkolnych na terenach wiejskich, od 2015r. te oddziały przejdą w kompetencje szkół, a to związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Chodzi o to, aby szkoły wiejskie były odpowiednio przygotowane na przejęcie oddziałów. Komisja postanowiła, że poprosi Dyrektora Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej o wyjaśnienia w tej sprawie na swoim kolejnym posiedzeniu. Pan Dolny podkreślił, że największym problemem w tym zakresie będzie pozyskanie odpowiednich pomieszczeń na umiejscowienie oddziałów, np. jest nie rozwiązana sprawa zamieszkiwania przez lokatora w budynku szkolnym w Lutowie;
- Pan Dera przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piasecznie. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały. W tym punkcie Pan Dolny zwrócił uwagę, że zasadnym byłoby, aby 50% kwot ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenach wiejskich trafiało potem na teren tego sołectwa, gdzie nieruchomość jest umiejscowiona. Pan Dera powiedział, że tą sprawę można poruszyć na wspólnym spotkaniu wszystkich radnych, jakie odbędzie się w celu wypracowania projektu budżetu; 
- Pan Dera poinformował, że gmina przekaże Fundacji „Psie Nadzieje” w użyczenie działkę z przeznaczeniem pod prowadzenie przytuliska dla bezpańskich psów. Pan Jagodziński stwierdził, że Fundacji należy dać szansę, bowiem obecne koszty utrzymania psa w przytulisku prowadzonym przez Zakład Transportu i Usług są zbyt wysokie.
 
Ad.7. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w Wałdówku, celem doprowadzenia do uzgodnień w zakresie możliwości rozwiązania sytuacji zalewania gruntów rolnych w tej miejscowości, należących do Pana ………. 
 
W wizji lokalnej uczestniczyli m.in. także:
- radny Roman Porożyński, który poruszył sprawę podczas Sesji;
- Tobiasz Świniarski – P.o. Kierownika Gminnej Spółki Wodnej;
- Sołtys Sołectwa Wałdówko – Krzysztof Tarlach;
- Sołtys Sołectwa Wilkowo – Tadeusz Pieczywek;
- ………………;
 
Ustalono wspólnie, że celem rozwiązania w/w problemu zostanie zorganizowane z udziałem wszystkich zainteresowanych stron spotkanie u Burmistrza, gdzie zostaną przedstawione sugestie w tej sprawie m.in.:
- konieczność pogłębienia rowu odbierającego spływającą wodę, jego włączenie do pasa drogowego;
- konieczność odpowiedniego uregulowania przepustu, w ten sposób, aby przekazywał wodę do rowu;
- zamiana własności gruntów, celem ułatwienia prowadzenia inwestycji, jako wkład własny Pana ………….;
- przeprowadzenie inwestycji przez Gminną Spółkę Wodną ze środków Gminy jeszcze przed asfaltowaniem drogi, tak aby nie dochodziło do jej późniejszego zalewania i załamywania.                         
 
 
Ad.8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.         
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                Antoni Dolny           
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 września 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 15:27:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: Administrator (22 grudnia 2013, 23:09:08)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 653