Protokół Nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2013r.


Protokół Nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 16 kwietnia 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Piotr Wenda;
2. Przedstawiciel Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bernard Orłowski;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Informacja w zakresie przebiegu konkursów ekologicznych;
  4. Analiza zebrań wiejskich sprawozdawczych;
  5. Stanowisko Komisji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2012r.;
  6. Wolne wnioski i zakończenie.    
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu marcu br.
 
Ad.3.Pan Bernard Orłowski poinformował, że konkurs ekologiczny rozpoczął się 3 kwietnia 2013r. w Świdwiu. Odbyło się szkolenie   przeprowadzone przez Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Minikowie. Główną osobą, która organizuje szkolenia i pokazy oraz opiekuje się całym konkursem jest Pani Karolina Dziarnowska, zakończenie konkursu  przewiduje się na  koniec września.
Jednocześnie organizowany jest konkurs - „Estetyczna  Zagroda” do którego gospodynie same muszą się zgłaszać, zakończenie tego konkursu odbędzie się  również w Świdwiu.
Pan Orłowski poinformował, że zorganizowany zostanie również konkurs powiatowy.
 
Ad 4. Pan Dolny powiedział, że uczestniczył w dużej ilości zebrań wiejskich i największymi problemami są drogi, przepusty, rowy. Pan Dolny uważa, że w związku z tym wspólnie ze Spółką Wodną Gmina powinna ten problem na bieżąco rozwiązywać.  W całości się nie da, ale można najbardziej pilne awarie zlikwidować. Natomiast jeśli chodzi o drogi, Pan Przewodniczący uważa, że jest znacznie szerszy problem, jeżeli nie będzie wsparcia finansowego z zewnątrz, to Gmina sama sobie nie poradzi. W związku z tym Pan Przewodniczący zwrócił do Pani Skarbnik aby zabezpieczyć w budżecie na przyszły rok większą pulę na łatanie dróg nawet 1mln 500 tys. zł. Pan Dolny dodał, że stan dróg wiejskich jest bardzo dużym problemem i należy próbować  na nie pozyskiwać np. fundusze unijne. Pan Wenda powiedział, że popiera Pana Przewodniczącego w tym pomyśle, uważa, że drogi są w kiepskim stanie i należy zwiększyć nakłady na ich utrzymanie. Pan Horyd zapytał Panią Skarbnik o zdanie w tej sprawie. Pani Skarbnik powiedziała, że analizując nawet budżet na ten rok można zauważyć, że wydatki na drogi w tym roku wyniosły ponad 3mln zł.  Pani Buchwald dodała, ze jeśli chodzi o Pana Burmistrza to jego priorytetem też są drogi, więc jeżeli będą pozyskiwane środki to ten problem będzie sukcesywnie rozwiązywany. Pani Skarbnik powiedziała, że trzeba pamiętać, że to są drogie inwestycje, ale ten wniosek będzie wzięty pod uwagę i w przyszłym roku będą przeznaczone na ten cel środki, ale w jakiej wysokości to na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć. Pani Skarbnik wyjaśniła, ze jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na drogi transportu rolniczego to co roku składany jest wniosek do tzw. byłego FOGR-u i tam jest dofinansowanie na dzień dzisiejszy ok. 160 tys. zł do 1km, podczas gdy budowa 1km kosztuje ok. 700tys. zł. Jeżeli zaś chodzi o pozostałe drogi to kończy się perspektywa 2007-2013 a zaczyna następna, będą tworzyć się nowe procedury, to nie ma co liczyć na pozyskiwanie środków. Jednak jakby nie było to Gmina z własnych środków będzie starać się poprawiać według możliwości infrastrukturę drogową. Pan Dolny poprosił Panią Skarbnik aby lepiej przyjrzeć się odśnieżaniu, ponieważ skarżą się mieszkańcy Wałdowa i okolic, że nie było to wykonywane solidnie. Pan Grzeca powiedział, że aktualnie podniesienie środków na łatanie dróg do 1,5 mln. nie jest realne, chyba że zostaną pozyskane jakieś środki zewnętrzne Wobec czego w obecnej sytuacji zasadnym byłoby podniesienie, o kolejne 50tys. zł. kwoty ale na kamień tłuczony a nie tłuczeń, jest on trwalszy, nie lasuje się i nie rozpuszcza. 
 
Ad.5 Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik  Pani Buchwald wyjaśniła, że wykonanie budżetu za 2012r. przedstawia się następująco plan dochodów wynosił  51.899.882,17zł. został wykonany w 98,41%. Z tego dochody majątkowe stanowiły około 20% i zostały wykonane w 95,51%. Wydatki zostały natomiast wykonane w 95,56% na plan w wysokości 49.699.882zł. Bieżąca nadwyżka budżetowa wynosiła 2mln.200tys.zł. z czego kwotę w wysokości 1.200tys.zł. przeznaczono na spłatę kredytu w 2012r. natomiast 1mln. wprowadzono do tegorocznego budżetu również na spłatę kredytu. Faktyczny wynik jakim zamknął się rok 2012r. to nadwyżka w kwocie 2.444.908zł., natomiast do spłaty na 2013r. jest kwota 2.425 tys., czyli wynik finansowy pozwoli na spłatę tych zobowiązań. Zadaniem, którego nie udało się wykonać w 2012r. to kwota 200tys.zł.udziału w podatku dochodowym, na co Gmina nie miała wpływu oraz przesunięcie realizacji inwestycji projektu kluczowego oraz zakupu komputerów w ramach cyfryzacji. Na dzień 01.01.2012r. Gmina miała 12mln 500tys. zadłużenia, w 2012r zostało spłacone  1mln 876tys. 402zł i stan zadłużenia na 31 grudnia 2012r wynosił 10mln 680 tys. zł. Następnie Pani Buchwald wyjaśniła na jakim poziomie kształtowały się wskaźniki relacja zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 20,9% przy maksymalnym wskaźniku ustalonym na 60% natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wraz z odsetkami  wynosi 4,6% przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%. Najwięcej Gmina wydaje na oświatę i wychowanie ponad 15mln zł, na ochronę zdrowia i pomoc społeczną ponad 11mln zł, na gospodarkę komunalną i rolnictwo prawie 8mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 2mln zł.
 
Ad.6    Główne tematy w dyskusji i wolnych wnioskach:
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Annę Buchwald Skarbnika Gminy. Pani Buchwald wyjaśniła, że zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza aby jeszcze raz rozpatrzyć sprawę diet sołeckich, zostały przygotowane 3 propozycje do zapoznania się przez sołtysów. Propozycje te stanowią załącznik do protokołu. Jedną z propozycji jest przedstawiona przez sołtysów 250zł + 82zł za sesję. Kolejne dwie propozycje to są te propozycje, które uzależniają wysokość diety od liczby mieszkańców w sołectwie. Ten pomysł pojawił się dlatego, że w większości gmin ościennych  dieta wypłacana jest od ilości mieszkańców jaką dany sołtys reprezentuje. Wskaźnik dotyczący liczby mieszkańców został tak ustalony, żeby zadość uczynić  postulatom zawartym we wniosku sołtysów. To jest maksymalna kwota aby sołtys który reprezentuje największą liczbę mieszkańców otrzymał najwyższą dietę w wysokości 1200zł. W naszej Gminie największe pod względem mieszkańców jest sołectwo Wałdowo. Jednocześnie nie spowoduje to zmniejszenia diety, która została ustalona w styczniu czyli 900zł. Pani Skarbnik powiedziała, że są to propozycje dla sołtysów do przeanalizowania. Dodała, że  po porównaniu  diet jakie mają  wskazane gminy ościenne a także tych 3 propozycji jakie zostały przedstawione, sołtysi mają zastanowić się nad przedstawionymi pomysłami. Sołtysi  w swoim gronie mieli podjąć decyzję i potem spotkać się z władzami oraz przedstawić wspólnie wypracowane stanowisko.
Na tej podstawie członkowie komisji odstąpili od dyskusji na temat diet sołtysów do momentu przedstawienia  ich stanowiska. Pan Horyd  stwierdził, że sołtysom należy zostawić prawo wyboru  propozycji  w sprawach dot. diet. Stanowisko to poparł Pan Jagodziński, który stwierdził, że członkowie komisji nie powinni brać na swoje  barki.
Pan Przewodniczący poruszył problem dot. większego  wsparcia ze strony  władz gminnych dla działalności społecznej na rzecz wsi przez ich mieszkańców. Pan Grzeca stwierdził, że należy docenić wsie , które przejawiają dużo własnej inicjatywy w działaniu i należało by przygotować plan pomocy dla tych wsi.
Pan Jagodziński zwrócił uwagę na śmieci wyrzucane do rowów i na pobocza dróg stwierdził, że   w tym temacie policja powinna  podjąć odpowiednie działania i znaleźć winnych.
Członkowie komisji stwierdzili, że należy przyjrzeć się działalności Klubu „KRAJNA”- czym spowodowane są braki sukcesów.
Pani Wańke zwróciła się z prośbą o postawienie  pojemników na śmieci na parkingu na krzyżówce w Iłowie, gdyż zatrzymuje się tam dużo przejezdnych.
Pan Dera Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa poprosił o wydanie opinii w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana ta polegała na zmianie § 1 i 2  poprzedniej uchwały.
 
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                Antoni Dolny 
 
                                   
Protokołowała:
Wanda Środecka
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (16 kwietnia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (18 lipca 2013, 07:40:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592