Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 11 października 2011r.


Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 11 października 2011r.
 
 
    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przedstawiciel Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bogumił Szpojda
2. Przedstawiciel Związku Kołek i Organizacji Rolniczych – Bernard Orłowski
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald
4. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Julita Zwiefka 
 
Nieobecny usprawiedliwiony – Pan Kazimierz Horyd
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Podsumowanie konkursów ekologicznych; 
3. Realizacja rozdysponowania tłucznia na drogi wiejskie;
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Pan Orłowski poinformował, że konkurs ekologiczny na terenach wiejskich odbędzie się w przyszłym roku. W tym roku natomiast przeprowadzono konkurs estetyki zagrody, który odbył się w 19 wsiach, objął 118 gospodarstw. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Wiśniewce, termin jest do ustalenia. Pan Orłowski poinformował również, że przyszłoroczne dożynki odbędą się we wsi Niechorz.
 
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.      
 
Ad.3. Pan Dolny powiedział, że realizacja rozdysponowania tłucznia następuje zgodnie z ustaleniami Komisji, 150tys.zł. z przeznaczeniem na tłuczeń pozwolił na zakup 97-98 transportów, jest podzielonych 95 transportów plus rezerwa. Do tej pory rozwieziono 74 transporty, do rozwiezienia pozostają 23 zestawy. Pan Dolny podkreślił, że obecna ilość tłucznia wystarcza jedynie na „łatanie” dziur, nie mówiąc już o prawidłowym ich utwardzeniu, dlatego celowym była inicjatywa Komisji o zwiększenie kwoty na tłuczeń w przyszłym roku do 200tys.zł. Dodał, że część sołectw chce pozostawić część tłucznia na wiosnę, aby wyrównać drogi po sezonie zimowym. Ponadto sołectwa oraz inne organizacje zwracają uwagę, aby zwiększyć prace równiarki przy wyrównywaniu dróg wiejskich, sołectwa miały wkład w zakupie równiarki więc powinna ona być bardziej wykorzystywana na terenach wiejskich. Pani Wańke i Pan Grzeca zwrócili uwagę, że powinny zostać w sołectwach wyznaczone place na możliwość składowania kruszonego gruzu. Pan Jagodziński podkreślił słuszność propozycji zwiększenia kwoty na tłuczeń do 200tys.zł., jego zdaniem środki na tereny wiejskie powinny być zwiększane, obecnie bowiem proporcjonalnie więcej środków jest przeznaczanych na miasto. Pan Szpojda stwierdził, że zdarzają się dostawy słabej jakości tłucznia, np. do Piaseczna przywieziono praktycznie wapno. Pan Dolny powiedział, że uzgodniono ze każde sołectwo decyduje jaki materiał sobie życzy, czy gruz czy kamień i w ten sposób było to realizowane, w przypadku Piaseczna mogło dojść do nieporozumienia. Pan Szpojda stwierdził ponadto, że cztery zestawy na Piaseczno to stanowczo za mało, ponadto należałoby w przyszłym roku zweryfikować ile naprawdę jest do utwardzenia dróg w sołectwach. Pan Jagodziński zauważył, że nawet 500tys.zł. to byłoby mało na prawidłowe utwardzenie dróg, obecnie Komisja dysponuje tym co posiada, wypracowane zasady podziału nie był kwestionowane podczas zebrań wiejskich.
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawiona przez Pana Dolnego, Komisja w zakresie utrzymania dróg zawnioskuje o zwiększenie w przyszłym roku środków na wyrównywanie dróg na terenach wiejskich.       
 
Ad.4. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Dolny, w związku z głosami działkowców, zasygnalizował konieczność wytyczenia drogi do ogródków działkowych znajdujących się za Sępólnem Kraj. w kierunku Sikorza, po sprawdzeniu czy droga należy do gminy (droga znajdująca się w obrębie nieruchomości Pana Kośmiei).
- Pani Buchwald poinformowała, że wskaźniki do budżetu przyjęto w wysokości 4,2%, stanowi to podstawę do propozycji naliczenia podatków i opłat, nie ma jeszcze natomiast wskaźnika GUS przyjmowanego na naliczenia podatku rolnego. Pan Jagodziński zwrócił się do Pani Skarbnik o przygotowanie stawek za poprzedni rok i propozycji stawek na rok ubiegły.  
- Pan Szpojda zwrócił uwagę na konieczność kompleksowego zajęcia się udrażnianiem rowów oraz profilowaniem dróg na terenie gminy.   
- Pan Dolny zwrócił się o wyjaśnienie, jaki jest zakres termomodernizacji świetlicy wiejskiej we Włościborzu, czy w projekcie są ujęte wszystkie okna i drzwi. Pani Zwiefka poinformowała, że będą wymienione wszystkie okna, natomiast drzwi zostaną wymienione tylko zewnętrzne. Drzwi będą wymienione więc wejściowe oraz następne (tzw. wiatrołapy) oraz drzwi od zaplecza, pozostałe drzwi nie zostały uznane jako zewnętrzne. Pani Zwiefka wyjaśniła, że objęcie wymianą wszystkich drzwi skutkowałoby przekroczeniem kosztorysu i poniesieniem dodatkowych kosztów. Nadmieniła, że rozmawiała z Panią Sołtys i istnieje możliwość wykonania ze środków sołeckich. Pani Zwiefka dodała, że wymiana drzwi i okien to tylko pewien ułamek remontu np. będzie także docieplenie stropodachu budynku (razem 293m2 docieplenia ścian i 276m2 docieplenia dachu). Pan Dolny stwierdził, że przy ustalaniu kosztorysu powinien być obecny przedstawiciel sołectwa celem wspólnego ustalenia zakresu planowanych prac.             
   
 
   Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                        
                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                  Antoni Dolny
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (11 października 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (15 listopada 2011, 14:27:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 887