Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2011r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2011r.


   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – Dariusz Krakowiak
2. Organizator imprez ekologicznych – Bernard Orłowski
3. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera
4. Skarbnik Gminy – Urszula Lange


  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Stanowisko Komisji wobec sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r. 
3. Omówienie spraw związanych ze zbiórką i segregacją odpadów oraz omówienie stanu bieżącego wysypiska nieczystości a także omówienie zamierzeń w zakresie ekologii.
4. Informacja w sprawie przebiegu konkursów ekologicznych tj. ekologicznego i estetyki zagrody.
5. Analiza zebrań wiejskich sprawozdawczych.
6. Sprawy bieżące.       
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Na wstępie Pani Skarbnik Gminy zwróciła się do Komisji o przedstawienie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010r.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, stwierdzając jednocześnie że temat został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji.       

Ad.3. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Krakowiak omówił sprawy związane ze zbiórką i segregacją odpadów oraz stanem bieżącego wysypiska nieczystości a także zamierzeń w zakresie ekologii.
Pan Krakowiak poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej jest użytkownikiem wysypiska, właścicielem jest Gmina. Możliwość użytkowania wysypiska zapewnia posiadanie zintegrowanego pozwolenia. Pozyskanie pozwolenia wymagało poniesienia dużych kosztów, jest ono ważne do 2017r. Pojemność wysypiska wynosi 60tys.m3 obecnie są zapełnione 43tys.m3. Rocznie na wysypisko trafia około 2tys. ton nieczystości komunalnych.  Odnośnie zawieranych umów, poinformował, że na koniec miesiąca marca jest zawartych 2783 umów, ich liczba ciągle przybywa. Niemniej jednak warto byłoby powołać gminną komisję celem sprawdzenia kto jeszcze nie zawarł umów, bowiem niektórzy mieszkańcy nie reagują na same sugestie o konieczności podpisania umowy. Poinformował, że ZGK odzyskuje z wysypiska głównie szkło, odzyskano stłuczki szklanej 52 tony, po napojach 7 ton. Posegregowane nieczystości są następnie sprzedawane, w ubiegłym roku na segregacji Zakład zarobił 12tys.zł. Nadmienił, że Zakład segreguje nieczystości pomimo że nie odnosi z tego korzyści. Każdy może kupić za 2zł. worek do segregacji. Pan Jagodziński poinformował, że wokół wysypiska panuje bałagan. Pan Krakowiak stwierdził, że teren był sprzątany. Pan  Dolny wyjaśnili, że chodzi przede wszystkim o worki foliowe, które są rozwiewane przez wiatr np. był zrobiony przepust we Włościbórku, a teraz znowu jest niedrożny z powodu śmieci wywiewanych z wysypiska. Chodzi o to, żeby pracownicy wysprzątali trochę szerszy teren. Pan Jagodziński zwrócił uwagę, że śmieci są często wysypywane przez mieszkańców np. do rowów czy lasu, warto by pomyśleć o karaniu. Pan Krakowiak wyjaśnił, że Zakład nie może karać, może jedynie zgłosić informację do urzędu lub na Policję, jednak trudno jest kogoś złapać na gorącym uczynku.
Pan Dolny zapytał, jak Pan Krakowiak zamierza rozwiązać sprawę różnych kosztów przyłączenia mieszkańców do wodociągu w Sikorzu. Pan Krakowiak powiedział, że za przyłączenie do sieci płaca wszyscy, zaistniał tylko ten jedyny przypadek gdy budowę przyłączy sfinansowała Gmina. Spowodowane to było faktem, że akurat ten projekt był unijny, wobec czego rzeczywiście niektórzy mieszkańcy zapłacili za przyłączenie a niektórzy nie. Pan Dolny dodał ponadto, że podczas budowy wodociągów pominięto trzy gospodarstwa rolne. Pan Krakowiak potwierdził, że był to błąd, uzgodnił jednak z Burmistrzem że przyłącza zostaną wykonane.
Pan Dolny poinformował, że sprawę zasad wybudowania wodociągu w Sikorzu będzie jeszcze wyjaśniał z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu.
Pan Dolny zapytał również o kwestię wody we Włościbórku. Pan Dera wyjaśnił, że sprawami kanalizacji i wodociągów zajmuje się Referat IRG.
Pan Grzeca zapytał, kiedy będzie remontowana droga do Lutowa. Pan Krakowiak poinformował, że Powiat zagwarantował 1 mln zł. na remonty dróg powiatowych, obecnie trwają sprawy proceduralne, remonty dróg zostaną na pewno rozpoczęte od Lutowa.

Komisja przyjęła do wiadomości całokształt informacji przedstawionych przez Pana Krakowiaka.                                

Ad.4. Pan Orłowski przedstawił informację w sprawie przebiegu konkursów ekologicznych tj. ekologicznego i estetyki zagrody.
Poinformował, że w tym roku konkurs ekologiczny będzie prowadzony przez Gminę Więcbork. Konkurs estetyki zagrody jest natomiast w trakcie trwania zgłaszania kandydatur, które powinny być przedstawione do dnia 15 maja. Estetyka zagród będzie sprawdzana komisyjnie, przewiduje się do zlustrowania około 140 gospodarstw.

Komisja przyjęła informację do wiadomości.   

Ad.5. Komisja powróciła do zakończonych zebrań wiejskich.
W tym punkcie Pan Dolny zasygnalizował konieczność odpowiedniego wytyczenia i utwardzenia drogi we Włościbórku a także do udrożnienia drogi w Teklanowie (sprawa Pana …………). Pan Dera zaznaczył, że rozwiązanie tych spraw wymaga nakładów finansowych, niestety na wykonanie wszystkich prac brakuje odpowiednich środków. Pan Jagodziński nawiązując do utwardzania dróg i zakupu tłucznia, stwierdził że należy pomyśleć o zarezerwowaniu w przyszłorocznym budżecie większej kwoty na w/w cel.   
Pan Dolny zapytał, jak można rozwiązać sprawę udrożnienia drogi w Teklanowie, ma informacje że przerwane zostały drenarki, wobec czego woda wybija się na drogę. Pan Dera powiedział, że najpierw należy sprawdzić do kogo należy drenarka. Pan Dolny poinformował, że był na drodze z przedstawicielem spółki wodnej, okazało się że drenarki nie ma na mapach. Pan Dolny zaproponował, aby zrobić wykop i podłączyć drenarkę o ile ona rzeczywiście istnieje. Pan Dera stwierdził, że jeśli nie będzie drenarki to zostaną poniesione niepotrzebnie koszty wykopu. Pan Dolny zauważył, że można wtedy przełożyć wąż drenarski, ważne aby droga nie była zalewana.


Ad.6 i 7. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Grzeca zapytał, czy przy kaplicy w Radońsku zostaną umiejscowione punkty oświetleniowe. Pan Dera powiedział, że była przeprowadzona wizja lokalna potrzeb w zakresie oświetlenia, wskazanie umiejscowienia lamp nastąpi po wyciągnięciu wniosków z przeprowadzonej wizji.
- Pani Wańke zasygnalizowała potrzebę odwodnienia jak zakazu wjazdu samochodów na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Lutowie. Plac jest rozjeżdżany przez samochody, a miał posiadać charakter rekreacyjny.                   
- Pan Dolny poruszył sprawę wytyczenia drogi we Włościbórku w kierunku Komierówka. Jego zdaniem droga została wytyczona nieprawidłowo. Był na drodze, wytyczona droga kończy się w polu rolnika, na jakich zasadach została wymierzona przez geodetę, bo nie wydaje się spełniać swojego zadania. Pan Dera powiedział, że właścicielem drogi jest Agencja Nieruchomości Rolnych, uzgodnień w sprawie wytyczenia geodeta dokonał właśnie z Agencją.         
Komisja postanowiła, że dokona wizji lokalnej drogi celem wypracowania odpowiednich wniosków. Komisja postanowiła, że podczas wizji dokona ponadto lustracji gminnego wysypiska nieczystości oraz drogi w Teklanowie (sprawa Pana …………).
- Pan Dolny zaproponował aby Komisja wystąpiła do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie możliwości przeprowadzania przetargu ograniczonego do rolników z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie przy zakupie gruntów rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Pan Dera stwierdził, że Gmina nie jest władna narzucać woli właścicielowi gruntów. Pan Grzeca powiedział, że powinno się sprawdzić, czy podjęcie takiej uchwały byłoby zgodne z prawem. Komisja skierowała w/w sprawę do zaopiniowania przez radcę prawnego.   

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji 
                                                                                               Antoni Dolny  

protokołował
Tomasz Dix
                   
           
       

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (18 kwietnia 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (18 lipca 2011, 15:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1098