Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 23 września 2013r.


Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w dniu 23 września 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Radna – Wiesława Grochowska;
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 - Stanisław Gustyn;
4. Członek Zarządu Osiedla nr 1 - Igor Żubka ;
5. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Maria Grochowska;
6. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
7. Dyrektor Zarządu Drogowego – Edwin Eckert.
 
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu, który został przez połączone komisje wybrany na przewodniczącego posiedzenia. Pan Kazimierz Drogowski, po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej ulicę Chopina w Sępólnie Krajeńskim;
  3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przekazania środków na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Chopina w Sępólnie Krajeńskim;
  4. Opina w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2013r.; 
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie
 
Ad.2. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały dot. przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej ulicę Chopina w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem kategorii gminnej na została przygotowana na czas realizacji inwestycji pn. Przebudowa Drogi Publicznej Kategorii Powiatowej relacji Sępólno, Nowy Dwór, Więcbork na odcinku Sępólno Krajeńskie – Kawle o długości 1,6km. Połączona ona będzie z kompleksową przebudową ulicy Chopina.  Dzięki tej uchwale zarząd powiatu będzie mógł prawnie z tej drogi korzystać i ją przebudowywać. Skarbnik Gminy powiedziała, że powiat podejmie stosowną uchwałę o przejęciu drogi, te dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi w ramach projektu „schetynówka”. Pan Herder zadał pytanie dotyczące jej dofinansowania. Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie ono z Urzędu Marszałkowskiego w 50%. Kolejnym pytaniem Pana Herdera był koszt inwestycji. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kosztorysowo kwota kształtuje się na ponad 1 500 000 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że drogę trzeba przekazać, ponieważ na czas przebudowy właścicielem drogi powinien zostać powiat. Gdyby uchwała nie została podjęta skutkowałoby to negatywną decyzją dotyczącą otrzymania środków. Pani Maria Grochowska powiedziała, że to zadanie wymaga sporządzenia dokumentacji środowiskowej. Ze względu na to że jest to cel publiczny wszystkie informacje są powszechnie dostępne. Pan Dudek zapytał w jakiej technologii będzie robiona droga. Kierownik Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odpowiedziała, że droga będzie wykonana z polbruku. Kolejne pytanie Pana Dudka związane było z pociągniętymi mediami przez ulicę Chopina. Pani Maria Grochowska odpowiedziała, że wszystko jest doprowadzone, lecz ze wstępnych ustaleń będzie dodatkowe oświetlenie i deszczówka. Pani Miczko zapytała o podłączenie kanalizacji osób które mieszkają na nowych osiedlach. Pani Grochowska odpowiedziała, że w warunkach zabudowy widnieje zapis, że mieszkaniec jest zobligowany do podłączenia kanalizacji po jej wybudowaniu. Pan Herder zapytał o uchwałę dotyczącą budowy drogi ulicy Targowej do Kawli. Zainteresowało go czy została zmieniona koncepcja budowy drogi. Zastanawia się czy powiat nie chce narazić gminy na dodatkowe koszty ogólnego zadania dwóch ulic Targowej oraz Chopina. Pani Skarbnik odpowiedziała, że uchwała dotycząca drogi Chopina będzie uwzględniona w roku następnym. Natomiast mówi, że rozliczenie drogi nie będzie ogólne, ponieważ każda droga jest mierzalna. Wszystkie szczegóły opisane zostaną w porozumieniu w którym będzie uregulowany udział kosztów. Uchwała przedstawiona przez Panią Marię Grochowską pozwala powiatowi wnioskować o dofinansowanie na budowę ulicy Targowej i Chopina. Pani Skarbnik powiedziała, że do zadania własnych gminy należy tylko budowa dróg gminnych więc z punktu prawnego gmina nie ma możliwości aby drogę budować. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wybudowanie drogi będzie bez ograniczenia obciążenia. Droga będzie z technologii asfaltowej lub z polbruku, dokładne uzgodnienia będą 24 września a do 30 września musi zostać złożone zgłoszenie. Członkowie komisji stwierdzili, że należałoby rozważyć przy budowie drogi wybudowanie parkingu, który służyłby mieszkańcom. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zaproszenie Pana Eckert, który zaprojektuje omawiany parking. Pan Jagodziński zapytał czy pracownik powiatu może i czy powinien zostać projektantem tej drogi? Pani Grochowska odpowiedziała, że Pan Eckert projektuje nie jako dyrektor zarządu drogowego ale jako osoba fizyczna, która posiada stosowne uprawnienia. Pan Drogowski stwierdził, że życzeniem mieszkańców było zrobienie zatoczek dla samochodów przy ulicy Chopina. O opinie został poproszony w tej sprawie Pan Eckert. Powiedział on, że gmina zaczęła regulować sprawy zaczynając od porządkowania stanu prawnego gruntu. Ulica Chopina ma mieć układ ulicy lokalnej. Pas drogowy jest na tyle zasobny, że jest na szerokości 5m, przeważnie w krawężnikach obustronnych, żeby był dostęp do zatok postojowych. Nie będzie miejsc parkingowych ponieważ ulica jest zbyt wąska. Pozycja jaka jest do zagospodarowania będzie niezmienna, natomiast miejsca parkingowe na pewno ulegną zmianie. Wszystkie skrzyżowania jakie są z ulicami poprzecznymi ograniczą rozwinięcie dużych prędkości. Pan Herder zapytał czy ulica Targowa będzie miała zniwelowany ostry zakręt. Pan Eckert odpowiedział, że droga będzie miała dobre właściwości trakcyjne, w osi jezdni będzie wybudowana wysepka. Rozbudowa ulicy Targowej przy poniesionych nakładach jest bardzo ważna. Pan Herder zapytał o sprawę związaną ze ścieżkami rowerowymi przy ulicy Chopina. Pani Skarbnik zapytała o kwotę kosztorysową dotacji, która wynosi 783 750zł. Czy kwota odnosi się do wkładu własnego gminy czy wartości całego projektu. Pan Eckert odpowiedział, że robione rzeczy są wymagane. Wartość podana jest wartością kosztorysową. Pan Herder zapytał o wpisaną w budżecie starostwa powiatowego ulicę Targową. Pan Eckert odpowiedział, że nie ma mowy o remoncie ulicy Targowej tylko o przebudowie drogi powiatowej. Propozycje mechanizmu finansowania tego są w równowadze. 50% można uzyskać z budżetu skarbu państwa. Pan Drogowski nawiązał do sugestii Komisji, aby zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu przez Gminę na realizację najpilniejszych potrzeb, w szczególności  budowy dróg.. Pani Skarbnik powiedziała,  że przygotuje symulację ewentualnej możliwości zaciągnięcia takiego kredytu.
Członkowie Komisji zasugerowali Panu Eckertowi, aby w projekcie modernizowanej ulicy zaplanować miejsca parkingowe prostopadłe. Pan Eckert zapewnił, że tam gdzie zaistnieje taka możliwość takie miejsca zostaną zaplanowane.   
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie uchwałę dot. przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej ulicę Chopina w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
Ad.3. Skarbnik Gminy Sępólno Krajeńskie przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przekazania środków na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Chopina w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała związana z przekazaniem drogi dotyczy udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnemu czyli w tym zakresie powiatowi. Powyższy projekt uchwały został przygotowany w związku z projektem uchwały omówionym w punkcie drugim niniejszego protokołu.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały dotyczącej przekazania środków na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Chopina w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2013r. Uchwała zmieniająca budżet jest związana z dotacją dla powiatu oraz z kilkoma rzeczami zmieniającymi budżet. Nastąpiło zwiększenie budżetu o 320 753zł. W wydatkach kwota w wysokości  27 500 zł została zwiększona przez dotacje dla powiatu. W tym roku w paragrafie dotyczącym dróg, dla powiatu przeznaczone jest 25000zł, natomiast na chodniki w stronę Lipki to ponad 167 000zł. Pan Drogowski zapytał czy 25 000zł zostaną wykorzystane. Pani Skarbnik odpowiedziała, że zostaną wykorzystane, na dniach ma zostać złożona dokumentacja, aby można było zamknąć kwartał. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego. Wałdowo i Lutowo muszą wnieść wkład własny w wysokości łącznej 3200zł. Spowodowało to zamianę porządkową pomiędzy paragrafami Ochotniczych Straży Pożarnych, aby uzupełnić dotację na realizację tego projektu. W miedzy czasie zostało zlecone dokonanie planu związanego z zagospodarowaniem terenów przemysłowych co spowodowało przesunięcie w rozdziale dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Były to także zmiany porządkowe pomiędzy poszczególnymi paragrafami. W związku z fakturami za oświetlenie drogowe zostało przesunięte i zwiększone oświetlenie drogowe o 10 000zł. Kolejna pozycja związana ze zmianami w budżecie to projekt kluczowy, w którym nastąpiło zwiększenie o 25 000zł. Zwiększenie to jest związane z finalizacją projektu do końca września.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
 
- Pan Herder zapytał Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego o organizację ruchy na ulicy Krasickiego. Pani Maria Grochowska odpowiedziała, że znaki są już poustawiane, lecz jeszcze są pozasłaniane. Ruch będzie częściowo jednokierunkowy, a częściowo dwukierunkowy. Ustalenia wskazują na to, że ze środków które gmina miała przeznaczone na całe to zadanie wystarczy na wykonanie robót od miejsca w którym została rozpoczęta ulica Krasickiego, część ulicy Hanki Sawickiej oraz kawałek ulicy Kisielewskiego. Pani Skarbnik dopowiedziała, że za 1 000 000 zł nie uda się zamknąć całości drogi Hanki Sawickiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żeby wszystko zamknąć potrzebne będzie jeszcze około 150 000zł. Jednak gmina postara się jak najwięcej zrobić ponieważ jest to mniejsze obciążenie dla kolejnego budżetu. Pani Maria Grochowska powiedziała z robót firmy gmina jest bardzo zadowolona, a nadzór intensywnie pracuje branżowy jak i społeczny. Realizacja zadania była w terminie do 30 września natomiast firma zrobiła to przed czasem;
 
- Pani Radna Wiesława Grochowska zapytała kiedy będzie robiona ulica Konopnickiej. Pani Maria Grochowska odpowiedziała że na terenie gminy jest wiele dróg które wymagają przebudowy. Wspomniała również, że to co będzie wyznaczone w budżecie będzie realizowane;
 
- Pan Jagodziński wspomniał o wniosku na drogę Wałdowo- Toboły, prosi aby Skarbnik Gminy miała na uwadze tą sprawę. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w projekcie budżetu środki na drogę transportu gminnego będą zabezpieczone natomiast w kwestii rodzaju drogi będzie poddane rozważeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Komisja Budżetowa podejmie tylko uchwałę w kwestii wysokości środków przeznaczonych na drogę transportu gminnego. Pan Drogowski powiedział, że przed sesją budżetową będzie spotkanie wszystkich radnych i zostaną przedstawione wnioski dotyczące najpilniejszych potrzeb. Pan Jagodziński powiedział że na spotkaniu w Wałdowie zorganizowanym przez rade sołecką w sprawie drogi Wałdowo-Toboły padły już pewne zapewnienia przez Pana Burmistrza;
 
-Została poruszona sprawa kredytu przez Pana Drogowskiego. Pani Skarbnik powiedziała, że przygotuję wstępną symulację. Bardzo ważną kwestią jest kwestia techniczna. Trzeba założyć jakie będą obciążenia dla budżetu każdorocznie. Poziom zadłużenia jaki gmina jest w stanie udźwignąć jest do 1 500 000 zł. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że przyszły rok będzie związany z rozwojem gminy. Pani Skarbnik powiedziała, że należy wziąć pod uwagę, że w przyszłym roku z dofinansowania jest robiona ulica Targowa oraz ulica Chopina;
 
- Pani Wańke wspomniała o sprawie ośrodka Spamedu, w którym jest chłodno. Limit do lekarza jest już pełen o godzinie 8:30, natomiast dzieci chorych w gminie jest bardzo dużo. W rejestracji powinny być dwie osoby, która jedna odbiera telefony druga rejestruje. Pan Drogowski zwrócił się  do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przekazanie tej sprawy Panu Burmistrzowi;
 
- Pan Dudek stwierdził bezzasadność umiejscowienia znaku zakazu wjazdu przed blokiem 13, uliczka jest ślepa i znak jest niepotrzebny;
 
- Pan Nikel wspomniał o kwocie w budżecie, która została z przeznaczeniem na drogi w wysokości 25 000zł. Zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o zaprojektowanie przebudowy ulicy Konopnickiej, która mogłaby być robiona etapami;
 
- Pani Maria Grochowska powiedziała, że gmina próbowała w zeszłym roku pozyskać środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych co niestety się nie udało. W tym roku gmina czeka na kolejne rozdanie. W planie miejscowym przeznaczone jest 8ha pod zagospodarowanie na tereny inwestycyjne. Przygotowany jest komplet dokumentów. Teren inwestycyjny ma być dokładnie uzbrojony w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, ma zostać także z elektryfikowany oraz podłączona sieć gazowa. W tym będzie zrobiona infrastruktura drogowa i oświetlenie. Tereny te od wielu lat przeznaczone są jako usługi czy produkcja. Zgodnie z wytycznymi urzędu który będzie dofinansowywał było pozyskanie chociaż kilku ofert od potencjalnych inwestorów, którzy by chcieli wygospodarować, wydzierżawić lub kupić teren. Znalazł się aż jeden inwestor który jest zainteresowany. Będzie on produkował elementy kłute do bram lub ogrodzeń;
 
- Pani Miczko zapytała o sprawę związaną z Panem ………….. Pani Maria Grochowska odpowiedziała, już na jednej z komisji, że stworzenie planu trwa przynajmniej 12 miesięcy. W momencie kiedy Pan …………. dostał informacje o powstaniu planu zapewnił swoją obecność, natomiast się nie pojawił. Plan miejscowy został stworzony, teren był przygotowany, natomiast inwestora nie było. Pan Drogowski dopowiedział, że przyczyną mogło być to, że plan został później zrobiony niż być powinien.  Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do ostatniej rozmowy z Panem …………. Zostało w niej ustalone, że trzeba będzie poczekać rok na plan. Po wykonanym planie w ciągu dwóch miesięcy Pan …………. poinformował, że już zainwestował w Zachem w Bydgoszczy.
 
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obradom zakończył posiedzenie.  
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu
                                                                                         Kazimierz Drogowski
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 

Wytworzył: Tomasz Dix (23 września 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 14:56:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij