Protokół Nr 47/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 9 września 2013r.


Protokół Nr 47/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w dniu 9 września 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:  
1. Radna – Wiesława Grochowska;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Maria Grochowska.      
 
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Realizacja budżetu w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
  4. Opinia w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dot. zmian w budżecie Gminy na 2013r.;
  5. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dot. pomocy finansowej dla Gminy Lelów;      
  6. Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
  7. Opinia w sprawie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej o ujęcie w projekcie budżetu Gminy zwiększenia kapitału zakładowego spółki oraz opinia Komisji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej, przygotowanego w tej sprawie;
  8. Wolne wnioski i zakończenie.            
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.   
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu br.        
 
 
Ad.3. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła Komisji informację w zakresie realizacji budżetu w w/w Referacie.
Realizacja budżetu składa się :
-ze środków poświęconych na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy (Włościbórz, Włościbórek, Komierowo, Skarpa). W budżecie zabezpieczone na ten cel zostało 200 000 zł. Realizacja za I półrocze wynosiła prawie 42%, wydatkowane - 84 000zł.
- z dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja w wysokości 25 000zł ma być zrealizowana w II półroczu po wybudowaniu chodników.
- z dofinansowania budowy drogi powiatowej Sępólno- Lipka. Dofinansowanie w kwocie 167 441 zł będzie w II półroczu. Pani Skarbnik dodała, że jest już podpisana umowa na dotację tej drogi. Będzie zrealizowana we wrześniu, ponieważ część inwestycji, która była zaplanowana na ten rok już jest zrealizowana. Pan Drogowski zapytał o realizację chodników w kwocie 25 000zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że umowa na ten cel jeszcze nie jest zrealizowana ponieważ te umowy przygotowywane są przez Powiat Sępoleński.
- z budowy ulicy Krasickiego. Były tu przeznaczone środki w kwocie 1 000 000zł. Wydatkowana już była część, lecz ta inwestycja nie jest jeszcze rozliczona ponieważ jest w trakcie budowy. Pan Herder zapytał o wydatkowaną kwotę. Pani Skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że faktury są wystawione na ponad 640 000zł, ale jeszcze faktury będą wpływać. Pan Herder zapytał czy ulica Krasickiego robiona będzie wraz z jej odnogami. Pani Skarbnik odpowiedziała, że 1m2 drogi kosztuje 200zł. Pan Prezes Mroziński powiedział, że budowa ta ma wynieść około 840 000 zł, to co zostanie ma być wbudowane dalej w jedną z odnóg. Pani Grochowska dodała, że te metry są już wyliczone, z tych pieniędzy które zostaną po tej inwestycji wystarczy na zrobienie także całej ulicy Kisielewskiego. Pan Drogowski zasugerował, żeby porozmawiać z Panem Mrozińskim, aby prace budowy skończyć w bieżącym roku. Pan Drogowski zapytał o metry kwadratowe ulicy Krasickiego. Pani Grochowska odpowiedziała, że jest około 4000m2. Dodała, że projekt także ujmuje wszystkie przejścia szersze i węższe na ulicy Krasickiego. Pan Drogowski powiedział, że należy to do zadania Gminy, dlatego Zarząd Osiedla może też samodzielnie zaplanować i zlecić z własnych środków. Pani Skarbnik uważa, że jest to zadanie własne i dlatego zaproponuje się to Zarządowi Osiedla na komisji..
-  z budowy drogi Wilkowo – Wałdówko. Przetarg już się odbył, a 10 września zostanie podpisana umowa. Kosztorys zakładał 740 000zł, natomiast firma, która złożyła ofertę na 580 000 zł wygrała przetarg. Czas na zrealizowanie zadania jest do 25 października. Pani Skarbnik powiedziała, że z powodu długiej zimy było mało pieniędzy na środkach bieżących. Dlatego poprosiła o rozstrzygnięcie przetargu szybciej, żeby te oszczędności co zostały były na bieżące utrzymanie dróg oraz część zostawiona w razie nie zaplanowanych warunków pogodowych. Pan Drogowski zaproponował rozważenie wzięcie kredytu. Byłby on przeznaczony na najważniejsze i najpilniejsze sprawy. Chciałby także wiedzieć w jakiej wysokości można byłoby wziąć kredyt, dzięki któremu nastąpiłoby ogólne zadowolenie i w mieście i na wsi.
- z przebudowy ulicy Składowej. W budżecie na to zadanie jest przeznaczone 100 000zł. Sporządzana jest cały czas dokumentacja projektowa na przebudowę tej ulicy. Odbywane były spotkania z przedsiębiorcami tej ulicy by wspomóc finansowo w przebudowie. Ulica miała być wyposażona w infrastruktury.
- z zakupu materiału do utwardzenia dróg gminnych. Wydatkowane to zadanie było na koniec 31 czerwca na 41 % środków czyli 82 000zł. Wydawane były sukcesywnie w miarę zapotrzebowań.
- z adaptacji lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny. Kwota przeznaczona w budżecie wynosiła 220 000zł. Została podpisana umowa o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Adaptacje można robić etapami do końca 2014 roku. Dokumentacja jest zlecona na całą drogę. Pani Grochowska powiedziała, że w tym roku fizycznie żadnego wykonawstwa nie będzie. Długi jest czas trwania, ponieważ jest kilka różnych branż.
- z wykupu działki pod przepompownie w Trzcianach i Piasecznie. Założenie było wykupu za 13 000zł, udało się wykupić za 8 000zł, więc zadanie jest zrealizowane w 100 %.
- z wykupu gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku. W budżecie było przeznaczone 10 000zł, a zrealizowane było w kwocie 9 759zł.
-  z wykupu drogi Wiśniewa-Wiśniewka. Na ten cel przeznaczone było w budżecie 25 000zł. 14 sierpnia został podpisany akt notarialny i wykupiono tą drogę za 20 000zł.
- z zakupu komputerów. Zostało zakupionych 100szt. Komputerów z dostępem do Internetu. Komputery otrzymały 84 osoby prywatne i 16 świetlic. Kwota zadania wynosiła 650 000zł całe to zadanie było dofinansowanie w 100%. Komputery były przekazane osobą, które spełniały pewne kryterium związane z dochodem oraz z brakiem sprzętu.
-  z zakupów inwestycyjnych szkół. Przeznaczone na to było z budżetu 81 000zł, dotyczyło to między innymi ogrodzenia oraz naprawy pieca w Wałdowie, a także wymiany okien w Zalesiu.
- z budowy Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Obiekt został oddany do użytku. Do końca września należy się rozliczyć z dotacji w kwocie 940 000zł.
- z budowy placu zabaw na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. W ramach dofinansowania z Odnowy i Rozwoju Wsi z PROW-u na lata 2007-2013 były w planie place zabaw w Piasecznie, Radońsku, Trzcianach i Wiśniewie. Budowa placu zabaw została już zrealizowane.
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.     
 
 
Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r. Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem budżetu o 320 753zł po stronie dochodów i wydatków. Przez zbliżanie się ku końcowi roku część zmian jest zmianami porządkującymi pewne paragrafy, są już pod wykonanie. Po stronie dochodów gospodarki leśnej, dotyczącej dochodów z najmu i dzierżawy nastąpiło zwiększenie planu do wykonania. W rozdziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej nastąpiło zwiększenie o 149 774zł. Są to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, kwota ta jest planowana oraz dofinansowana i może się zmienić w wyniku dokonanych robót i zakupów. W rozdziale związanym z opłatami z egzekucji podatków zwiększenie było o 1400 zł. W rozdziale związanym z egzekucją opłat lokalnych i przesunięcia między paragrafami- 1000zł. W rozdziale funduszu sołeckiego, przyszła decyzja w rozbiciu na paragrafy, bieżące i majątkowe. W ramach środków sołeckich zostały dokonane wydatki inwestycyjne w zeszłym roku. W rozdziale Pomocy Społecznej jest zwiększenie planu do wysokości wykonania. Zwiększenie to jest zaproponowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W rozdziale dotacji od wojewody jest ujęta realizacja zadań OPS. Jest to między innymi wypłata w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania. Rozdział dotacji od wojewody jest, także przeznaczony na wyprawkę szkolną w kwocie 59 978zł. Jeśli chodzi o wydatki w rozdziale zawierającym drogi, zmiany porządkowe związane są z utrzymaniem dróg gminnych oraz zmiany w ramach  funduszu sołeckiego. Nastąpiło przesunięcie o 60 000zł na bieżące utrzymanie dróg. Kwota z  przeniesienia z dróg na utrzymanie świetlic wyniosła 5 467zł. Gospodarce mieszkaniowej nastąpiło wprowadzenie w kwocie 149774 zł z banku gospodarstwa krajowego. Został rozstrzygnięty przetarg na ubezpieczenie majątku gminnego na najbliższe 3 lata. Pani Wiesława Grochowska zapytała o mieszkania w byłej lecznicy chciała wiedzieć czy to będą mieszkania socjalne. Pani Skarbnik odpowiedziała, że będą to mieszkania socjalne i  środki z tych mieszkań będą przeznaczone na remonty i adaptację. Pan Herder zapytał o  lokalizację remontowanego mieszkania przez Gminę, które będzie przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że prawdopodobnie przy ulicy Kościuszki. Pani Skarbnik w dalszej części powiedziała, że w rozdziale o wypłacie odszkodowania na rzecz osób fizycznych dotyczące przyjęcie gruntów również było zwiększenie po stronie dochodów i wydatków. W rozdziale administracji publicznej są zmiany porządkowe związane z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego i bieżącą realizację zadań. W rozdziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony pożarowej też nastąpiły zmiany. Pan Herder zapytał o to kto ponosi odpowiedzialność za ubezpieczony majątek gminny. Pani Skarbnik odpowiedziała, że to gmina ponosi odpowiedzialność z tego tytułu że jest właścicielem, natomiast odpowiedzialność gminna przekazywana jest ubezpieczycielowi i on prowadzi wypłatę odszkodowań. W rozdziale OSP są też zmiany porządkowe pomiędzy paragrafami. W Pomocy Społecznej są zwiększenia związane ze środkami którymi gmina musi zwrócić a którą wpłacili na jej rzecz dłużnicy alimentacyjni. W rozdziale dotyczącym utrzymania DPS a także na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania jest przesunięcie planu przez co następuje zwiększenie planu. Ostatni rozdział jest związany z kulturą i dziedzictwa narodowego. Zmiany porządkowe oraz przesunięcie planu były w kwocie 5 467zł.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.  
 
 
Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Lelów. Gmina Lelów zwróciła się o pomoc, która będzie przeznaczona na likwidację szkód która nastąpiła przez powódź.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.   
 
 
Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację w zakresie wpływów budżetowych oraz realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków.  Pani Skarbnik powiedziała, że przekroczenia wydatków nie ma natomiast w dochodach są pewne obszary pozostające bez zmian. Niewykonanie może być w udziałach w PIT oraz w majątku gminnym. Gmina jednak będzie robić wszystko, żeby tak realizować budżet aby wypracować wynik, który umożliwi spłatę zobowiązań.
 
Komisja przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie do wiadomości.            
 
 
Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej o ujęcie w projekcie budżetu zwiększenia kapitału zakładowego spółki. Pani Skarbnik powiedziała, że oczyszczalnia ścieków ma zostać modernizowana, łączny koszt netto wynosi 20 000 000 zł. Część kosztów Zakład Gospodarki Komunalnej już poniósł. Zadanie to jest zadaniem robionym w imieniu gminy. Dofinansowanie jest ze środków programu infrastruktury i środowiska. Wkład własny jaki włoży Zakład Gospodarki Komunalnej do projektu to jest około 4 000 000 zł. Będzie się posiłkować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu z Ochrony Środowiska. Wkład Gminy to jest 1 200 000zł. Oczyszczalnia która powstanie będzie spełniać określone normy. Pan Drogowski zapytał o powołanie i utrzymanie jednostki realizującej projekt. Pani Skarbnik odpowiedziała, że przygotowana uchwała w tej sprawie będzie także opiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej.   
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawiony wniosek, a tym samym przygotowany w tej sprawie projekt uchwały Rady Miejskiej.
 
 
Ad.8. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:    
- Pan Drogowski nawiązał do ewentualnego zaciągnięcia kredytu na budowę dróg oraz innych pilnych potrzeb, jego zdaniem zasadnym jest  przeanalizowanie zdolności kredytowych Gminy, czy zaciągnięcie takiego kredytu nie naruszy płynności finansowej Gminy.   
 
Komisja jednogłośnie  poparła  propozycję zaciągnięcia kredytu, wysuniętą przez Pana Drogowskiego;
 
-   Pan Herder złożył wniosek o ujęcie w projekcie budżetu na 2014r. drogi transportu rolnego na odcinku Wałdowo- Toboły. Podkreślił, że dzieci z naszej Gminy wysyłane są powoli do szkoły w Kęsowie, ponieważ nie ma umożliwionego transportu do szkoły w Wałdowie;   
- Pani Wiesława Grochowska ponownie zwróciła się  o wykonanie dokumentacji na odwodnienie i budowę nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej;
- Pan Herder zapytał o przekazane grunty w Wałdowie na rzecz parafii, która chce wybudować dom pogrzebowy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ten temat powinien być omówiony na Komisji Gospodarki Komunalnej, przekaże taka sugestię Kierownikowi Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;   
- Pan Herder zapytał o to kto płaci podatek od Jeziora Piaszczynek. Pani Skarbnik odpowiedziała, że podatek płaci dzierżawca, czyli PZW Bydgoszcz.
- Pani Miczko nawiązała do wniosku Zarządu Osiedla Nr 1 o dofinansowanie wyłożenia polbrukiem nawierzchni podwórka przy Placu Wolności 19. Zdaniem Komisji ta sprawa powinna zostać ponownie rozpatrzona podczas zebrania mieszkańców tego osiedla. Pan Drogowski powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu dopilnuje, aby we wnioskach budżetowych do projektu budżetu na 2014r. samorządy wiejskie i miejskie dokładnie wymieniły przewidywane do realizacji zadania.     
 
 
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.   
 
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                               Kazimierz Drogowski
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

Wytworzył: Tomasz Dix (9 września 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (16 grudnia 2013, 14:52:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij