Protokół Nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 października 2013r.


Protokół Nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 w dniu 2 października 2013r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaprosz0ny gość:
 
1. Dyrektor Biblioteki Publicznej - Grażyna Kędzierska

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Kontrola działalności Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim;
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu sierpniu br.
 
Ad.3. Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła prawidłowość wykonania budżetu oraz zaistniałe problemy Biblioteki. Podkreśliła, że realizacja budżetu nigdy nie budziła zastrzeżeń. Wskaźnik dochodów dodatkowych Biblioteki to 57% w stosunku do dotacji ze strony Gminy. W Bibliotece wszystkie usługi są bezpłatne. Na ten wskaźnik składa się również wynajmowane pomieszczenie dla sądu. W ubiegłym roku Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w rankingu na 6600 miejsce zajmowała zgodnie z ankietą ministerialną 33 miejsce.  Pozyskiwane są środki finansowe z projektów. W tym roku realizowany był np. program aktywnej Biblioteki. Głównym zadaniem tego projektu było poszerzenie wiedzy na temat kultury muzycznej w różnych formach pracy. Inną realizacją był projekt pokoleniowy. Emeryci z dziećmi przedstawiali inscenizacje baśni sępoleńskich. Kolejny ważniejszy projekt bardzo długo realizowany polegał na łączeniu zasobów biblioteki ze sportem. Projekt polegał na zajęciach sportowych w formie zabaw, które polegały na przybliżeniu dzieciom innych państw. Odbyły się one na Orliku przy Zespole Szkół nr 1, projekt zrealizowano także przy udziale szkół, działania Biblioteki przyniosły efekt, realizacja projektu została doceniona, dzieci uczestniczące w projekcie brały udział w wycieczce z udziałem polskich olimpijczyków. Dodała, że podobnych przedsięwzięć Biblioteka realizuje więcej. Nadmieniła, że w przyszłym roku będzie poszerzenie komputeryzacji, jest to kolejne zadanie. Opracowany zostanie katalog online, żeby wypożyczać czytelnikom książki. Od niedawna mieszkańcy mają dostęp do książek elektronicznych. Biblioteka chce wziąć udział w projekcie o dofinansowanie z programu ministerialnego „Kraszewski”, ale ten projekt wymaga spełnienia pewnych certyfikatów. Termin złożenia projektu jest do 20 października. Dzięki temu projektowi zostaną dokupione komputery. Podkreśliła, że na dochody wpływa również sprzedaż z księgarni, jednak jest tych dochodów coraz mniej ponieważ mieszkańcy wolą zamawiać tańsze książki przez sklepy internetowe. Zadeklarowała przygotować prezentację z działań jakie prowadzone są przez Bibliotekę Publiczną, przedstawi ją podczas Sesji Rady Miejskiej, Biblioteka jest aktywna prowadzi szereg działań dla szerokiego kręgu odbiorców np. kursy językowe dla seniorów. Pan Porożyński podkreślił, że zauważa jako mieszkaniec aktywne działania Biblioteki, zawsze są prowadzone w tym gmachu różnorodne zajęcia. Jego zdaniem kultura jest niedofinansowana, zwłaszcza w porównaniu z Gminami ościennymi.
Pani Dyrektor poinformowała Komisję o innych osiągnięciach Biblioteki, np. że Biblioteka wygrała konkurs w animacji poklatkowej, jako jedna z trzech Bibliotek w kraju. Nagrodą rzeczową był sprzęt multimedialny. Film który został wysłany na ten konkurs poświecony był segregacji śmieci. Podkreśliła, że chciałaby, aby środki ze strony Gminy przekazywane Bibliotece uległy zwiększeniu, także powiat dotuje od 2004r. w stałej, nie zmienionej kwocie.  Tymczasem potrzeby istnieją, np. instalacja windy dla osób niepełnosprawnych odwiedzających Bibliotekę. Dodała również, że Biblioteka świadczy dla mieszkańców naprawdę dużo, także dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiedziała także, nawiązując do spraw remontowych, że zostanie przeprowadzony remont w filii miejskiej Biblioteki, mieszczącej się w gmachu Urzędu Miejskiego. Środki zostaną pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.
Dyrektor Biblioteki Publicznej oprowadziła następnie Komisję po pomieszczeniach Biblioteki, omawiając jednocześnie działania w nich prowadzone (m.in. czytelnia, wypożyczalnia książek, księgarnia …), zaprezentowała także Komisji film prezentujący całokształt działań prowadzonych przez Bibliotekę.   
 
Komisja, po lustracji, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim. Zaznaczyła prężną działalność tej placówki, zdaniem Komisji dotacja na działalność Biblioteki w przyszłym roku powinna ulec zwiększeniu, w tej sprawie Komisja wystosuje odpowiedni wniosek.  
 
 
Ad.4. W wolnych wnioskach odnośnie funkcjonowania Biblioteki poruszono następujące sprawy:
- Pani Kędzierska zaznaczyła problem ze stażystami. Pani Dyrektor Biblioteki stwierdziła, że zniechęcające jest to, że stażyści dostają staż maksymalnie do 6 miesięcy. Powiedziała, że osoby, które nigdy nie miały styczności z pracą w Bibliotece, po doszkoleniu nagle ją kończą, powoli poznając specyficzną pracę tej placówki.
- Komisja zauważyła kwestię zaniedbanych, niewykorzystanych garaży znajdujących się za budynkiem Biblioteki, zdaniem Komisji można by rozważyć możliwość zagospodarowania tego terenu na poszerzenie miejsc parkingowych wokół Biblioteki.     
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
 
                                                                          Przewodniczący Komisji   
                                                                               Grzegorz Dudek
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (2 października 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (23 grudnia 2013, 13:30:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730