Protokół Nr 36/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjne Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2013r.


Protokół Nr 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjne Rady Miejskiej
 w dniu 13 sierpnia 2013r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 – Edmund Rózga;
3. Członek Zarządu Osiedla Nr 1 – Danuta Zalewska;
4. Członek Zarządu Osiedla Nr 1 – Marek Chart;          
5. Członek Zarządu Osiedla Nr 1 – Marian Herder;
6. Członek Zarządu Osiedla Nr 1 – Tomasz Marciniak;
7. Członek Zarządu Osiedla Nr 1 – Edward Maziarz;  
8. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn;
9. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera;
10. Inspektor Referatu Finansowego – Ewa Marzec.         
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych poinformował, że tematem wiodącym będziewyjaśnienie wątpliwości w prawie zasad oraz celowości wydatkowania środków finansowych Gminy będących w dyspozycji samorządu mieszkańców Osiedla Nr 1 obecnej kadencji. Pan Grochowski poinformował, że Komisja chciałaby uzyskać wyjaśnienia w sprawie dysponowania środków finansowych przez Zarząd osiedla obecnej kadencji, dlatego Zarząd został poproszony na dzisiejsze posiedzenie. Podczas poprzedniej Komisji padły pytania w tym zakresie, zadane zostaną one również dzisiaj np. śmieszną  sporną kwestią poruszaną także przez mieszkańców był zakup kiełbasy na kwotę 999zł. na festyn. Pan Grochowski zapytał, jaką kwotę w 2010r. przeznaczono na remonty placów zabaw. Pani Zalewska odpowiedziała, że była to kwota zaplanowana w 2010r. wysokości 2tys.zł. do wykorzystania w roku następnym. Pani Zalewska zapoznała następnie Komisję ze sprawozdaniem z wykonania funduszu Osiedla Nr 1 za 2011r., ze sprawozdania wynika że fundusz został wykonany w 100% - ach.  Pan Gustyn nawiązał do  spornych kiełbas,  które zostały zakupione na festyn, był to Dzień Dziecka, organizowany przez obydwa samorządy miejskie.  Po tym festynie  kiełbasa która nie zeszła, była wykupiona i wykorzystana później dla dzieci podczas wycieczek szkolnych. Pan Grochowski powiedział, że spornym był fakt, poruszany także przez mieszkańców, że dla niektórych kiełbaski były za darmo a dla niektórych za odpłatnością. Pan Grochowski zapytał następnie o procedurę przyznawania przez Zarząd środków na poszczególne cele. Pani Zalewska odpowiedziała, że  Zarząd głosuje kolegialnie wnioski o przyznanie  środków, są zapisy o tym fakcie w protokołach z posiedzeń Zarządu, protokoły te przy akceptacji członków podpisuje przewodniczący Zarządu. Pan Dudek zapytał Pana Rózgę dlaczego odmówił podpisania zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Pan Rózga odpowiedział, że celem tego spotkania jest kontrola Samorządu Osiedla Nr 1, a w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 w miesiącu sierpniu kontrola Zarządu Osiedla Nr1 nie jest ujęta. Następnie omówił zasady i tryb Komisji Rewizyjnej, powiedział jakie Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole. Powiedział też, że samorząd osiedla nr 1 nie miał żadnej kontroli do tej pory, więc nie ma mowy o kontroli sprawdzającej. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział że Komisja Rewizyjna na sierpień ma zaplanowane kontrole odnośnie budżetu Gminy i o tym kogo kontroluje się z budżetu gminy, z  jednostek gminnych decyduje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Powiedział też, że Komisja ma prawo skontrolowanie dokumentów. Rada Miejska nie musi podejmować uchwały w sprawie upoważnienia Komisji do przeprowadzenia tej kontroli, ponieważ  jest to kontrola spraw z zakresu budżetu, a ta jest ujęta w planie pracy Komisji. Pan Grochowski zapytał o budowę chodników na Osiedlu Nr 1. Kiedy chodniki zostały wykonane,  jakie pieniądze były wydatkowane oraz skąd. Pan Dera odpowiedział, że za uprzedniego Przewodniczącego Gospodarki Komunalnej  było spotkanie przedstawicieli dwóch samorządów w gabinecie Burmistrza, dotyczące budowy dróg i chodników na poszczególnych osiedlach. Po długich dyskusjach ustalono, że chodniki będą budowane na zgłoszenie według ustalonej koncepcji bez projektowania  Pierwszym chodnikiem na osiedlu Jana Pawła II był chodnik idący przez ulicę Zofii Nałkowskiej, chodniki były budowane przez Zakład Transportu i Usług, sumy kwot widnieją na fakturach, które są w księgowości urzędu.  Pan Chart tonując dyskusję, zapewnił, że Zarząd Osiedla zebrał się dzisiaj po to, aby wyjaśnić wszelkie sprawy i jest otwarty na wyjaśnienia. Pan Rózga powiedział, że wszelkie decyzje mieszkańców były znane mieszkańcom osiedla. Pan Grochowski poprosił Pana Derę o przedłożenie faktur za wykonanie chodnika. Pan Grochowski powiedział, że w budżecie była kwota 2.870zł. na drogi i naprawy chodników, natomiast kwota rzeczywistych wydatków jest różna, wyższa o 150zł. Tak nie powinno być, jeśli przerzucono kwoty do innego działu to powinna być zgoda mieszkańców, nie tylko Zarządu. Pan Rózga powiedział, że kwota wydatków w całości się zgadza, dział księgowości nie miał do tego zastrzeżeń. Pan Grochowski zapytał o kwoty przeznaczone na prace równiarki, gdzie jest kwota 1.370zł. przeznaczona na jej pracę w 2011r.  Wyjaśniając tą sytuację Pani Zalewska przeliczyła kwoty zawarte w planie i sprawozdaniu z wykonania budżetu samorządu osiedla, stwierdziła że rzeczywiście nastąpił błąd pisarski przy sporządzeniu dokumentacji w zakresie wniosku budżetowego przez Zarząd, jednak sprawozdanie z wykonania zgadza się z przedstawionymi przez Zarząd fakturami. Pan Grochowski powiedział, że jednak ta kwota jest różna od kwoty przyjętej przez mieszkańców na zebraniu ogólnym. Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Grochowskiego był zakup drukarki do komputera. Pan Chart wyjaśnił, że Zarząd osiedla podjął decyzje, że nie posiadając własnego pomieszczenia przekaże ją  Pani Sekretarz Zarządu, która sporządza dokumenty z jego prac na własnym komputerze. Drukarka jest potrzebna do drukowania materiałów dla Zarządu Osiedla Nr.1 Pan Grochowski zapytał o faktury dotyczące modernizacji i budowy chodników na osiedlu Nr 1, jakich chodników to dotyczy. Pan Rózga powiedział, że chodzi o chodnik na Wieniawskiego, został ukończony chyba na jesieni 2012r. Pa Dera wyjaśnił, że faktura na ten chodnik jest z 8 sierpnia 2012r.        Wspomniana została też przez Pana Grochowskiego kwota wycieczek organizowanych przez Zarząd w 2011 i 2012r., zapytał ile takich wycieczek było. Pan Chart powiedział, że w 2011r. była 1 wycieczka a w 2012r. trzy wycieczki.      
 
Po przeprowadzeniu wyjaśnień Komisja stwierdziła rozbieżność pomiędzy kwotą zawartą we wniosku złożonym do budżetu przez zarząd Osiedla Nr 1 w 2011r. a kwotą zawartą w sprawozdaniu z wykonania tego budżetu – rozbieżność 150zł. pomiędzy poszczególnymi działami. Komisja zwróci się do Zarządu Osiedla o pisemne wyjaśnienie tego faktu.           
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.              
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                              Grzegorz Dudek
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2013, 15:34:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661