Protokół Nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2013r.


Protokół Nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 8 maja 2013r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat.    
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji; 
  3. Wypracowanie opinii Komisji w dot. wykonania budżetu Gminy za 2012r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza w w/w sprawie;  
  4. Kontrola wykorzystania środków przekazanych przez Gminę dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i dla Ludowych Związków Sportowych; 
  5.   Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu kwietniu.
 
Ad.3. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji sprawozdanie finansowe obejmujące bilans Gminy oraz bilans łączny za 2012r. Poinformowała, że bilans Gminy na dzień 31  grudnia 2012r. informuje, że stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił 3.119.582zł. Poziom zadłużenia zmniejszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynosił na dzień 31 grudnia 10.680.135,34zł. natomiast wynik finansowy to kwota 3.500.000zł., faktycznie jednak wyniósł 2.444.908zł. gdyż z budżetowej nadwyżki finansowej były spłacane zobowiązania. Bilans łączny zawiera sumę bilansów wszystkich jednostek organizacyjnych, które zostały powołane do realizacji zadań własnych Gminy takich jak wszystkie szkoły obsługiwane przez Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej, Ośrodek Pomocy Społecznej,  Centrum Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski. Pokazuje ono stan aktywów i pasywów, czyli stan majątku i źródeł jego finansowania. Wynik finansowy tych jednostek jest stratą ze względu na specyfikę ich działalności, wykonują bowiem nieodpłatne świadczenia. Dodała, że  sprawozdania finansowe jednostek będą w tym roku przedmiotem audytu, ponadto podlegały bieżącej kontroli ze strony urzędu przy ich przyjmowaniu, zostały również przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.                                         
 
Pan Dudek zapytał o powody niewykonania planów w pełnych 100% - ach. Pani Skarbnik odpowiedziała, że spowodowane jest to m.in. zaległościami w płatnościach podatków czy też nie otrzymaniem zewnętrznych środków na cyfryzację. Podkreśliła, że wykonanie budżetu zostało zrealizowane prawidłowo, tym bardziej że praktycznie przez pierwszy kwartał Gmina spłacała zobowiązania jeszcze z 2011 roku.    
     
Komisja po dokonaniu analizy w/w bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego, nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.       
 
Wobec powyższego, a także po dokonaniu na swoim poprzednim posiedzeniu w dniu 3 kwietnia analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. – Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012r. a tym samym stwierdziła że wystąpi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego z wykonania w/w budżetu. Komisja wypracowaną pisemną opinię wraz z uzasadnieniem i wnioskiem o udzielenie absolutorium przedłoży Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
Ad.4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała, że w 2012r.  przedstawiła Komisji dane liczbowe w zakresie dotacji przekazanej przez Gminę w 2012r. dla Ludowych Zespołów Sportowych i Towarzystwa Krzewienia Kultury Społecznej. Poinformowała również na jakie zadania zostały przeznaczone kwoty dotacji tj.:
- dla TKKF w 2012r. została przekazana kwota w wysokości 9.600zł. Zrealizowano w ramach tych środków, a także przy udziale środków własnych stowarzyszenia i wkładu osobowego  (koszt łączny zadania – 10.800,01zł.) projekt pod nazwą „Bądźmy razem nad wodą”. Projekt był realizowany w okresie od 4 kwietnia do 30 września 2012r., uczestniczyły w nim 64 osoby, polegał na zorganizowaniu dwóch imprez środowiskowych i zakupie trzech rowerów wodnych. TKKF złożyło w 2012r. także drugą ofertę na realizację zadania pod nazwą „Sport to zdrowie” jednak w związku z brakami formalnymi zadanie nie zostało dofinansowane, jednak stowarzyszenie je zrealizowało we własnym zakresie. W 2013r. TKKF otrzyma większe środki, bo pozyskało środki z przeznaczeniem na remont kajakarni.             
- dla LZS w 2012r. została przekazana kwota w wysokości 28.000zł. Zrealizowano w ramach jednej oferty z w/w środków kilka zadań, także przy udziale środków własnych stowarzyszenia, wkładu osobowego i środków z innych źródeł m.in. z powiatu i sponsoringu (koszt łączny zadań – 39.368,07zł.). Projekt nosił nazwę „Pasje sportowe – rozwój sportu w Gminie. Projekt był realizowany od 25 marca do 30 listopada 2012r., w jego ramach zorganizowano Mistrzostwa Europy Klubów w warcabach 100 – polowych, Mistrzostwa Wojewódzkie w lekkoatletyce dla osób niepełnosprawnych („Sprawni Razem – 150 uczestników) oraz finansowano udział drużyn LZS w lidze powiatowej piłki nożnej (3 drużyny – 72 piłkarzy) i udział w B klasie piłki nożnej (2 drużyny – 41 piłkarzy). Dodała, że w tym roku LZS otrzyma większe środki, w wysokości 34tys.zł. 
 
Komisja, po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Panią Kierownik oraz po wysłuchaniu jej wyjaśnień – nie wniosła zastrzeżeń do sposobu wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę w 2012r. dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Ludowych Zespołów Sportowych.             
 
W tym punkcie Pan Dudek powiedział, że LZS nie posiada środków na naprawę kosiarki do trawy, służącej do koszenia boiska piłkarskiego w Skarpie. Pani Bławat powiedziała, że środki na utrzymanie obiektów, z których korzystają LZS – y, posiadają sołectwa. Dlatego  środki na naprawę powinny zostać wygospodarowane właśnie z budżetu sołectwa, tym bardziej że służy ona także do koszenia innych gruntów.  Sołectwo powinno także płacić za wapnowanie boiska i zakup trawy. Pani Bławat nadmieniła, że podobny problem wystąpił w Komierowie, poinformowała piłkarzy, ze środkami dysponuje sołtys i sprawa została załatwiona. Pan Porożyński nawiązując do działania LZS przypomniał o problemie braku dostępności zawodników do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wałdowie, odpowiedź na ten wniosek będzie udzielona na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. Pani Bławat potwierdziła problemy w Wałdowie, dodając że takowych nie ma w Zespole Szkół w Lutowie.        
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pani Bławat poinformowała, że na majowej Sesji zostaną wywołane dwie uchwały w sprawach utworzenia dwóch jednostek budżetowych przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny tj. Klubu Dziecięcego oraz Żłobka, jednocześnie w tych uchwałach tym jednostkom zostaną nadane statuty.       
 
 
                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                    Grzegorz Dudek
 
 
protokołował:
Tomasz Dix 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (8 maja 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 lipca 2013, 10:12:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 722