Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 stycznia 2013r.


Protokół Nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
 dniu 2 stycznia 2013r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki;
2. Kadrowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Małgorzata Szczukowska;
3. Kadrowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Maria Chmielewska.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji za 2012r.; 
  4. Analiza zatrudnienia w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz analiza wynagrodzeń uzyskiwanych przez pedagogów w poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 
  5. Wolne wnioski i zakończenie.    
  W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu grudniu.
 
Ad.3 Komisja przygotowała i zatwierdziła sprawozdanie ze swojej działalności za 2012r. 
 
Ad.4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Tymecki wyjaśnił  Komisji, że  informacje te zostaną podzielone na dwie grupy  w zakresie stanu zatrudnienia w placówkach oświatowo – wychowawczych podzielono na administrację i nauczycieli  oraz wynagrodzeń uzyskiwanych przez pedagogów w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w miesiącach styczeń – sierpień i wrzesień- grudzień. Następnie Pan Tymecki poprosił o zabranie głosu Panią Małgorzatę Szczukowską w celu omówienia spraw związanych z zatrudnieniem oraz wynagradzaniem osób w administracji ogólnej i obsługi.  Informacja ta stanowi załącznik to niniejszego protokołu. Następnie Pan Tymecki poprosił o zabranie głosu Panią Marię Chmielewską w celu omówienia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem nauczycieli w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień -grudzień. Informacja  ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Miczko zapytała dlaczego są zatrudniani emeryci? Czy nie można kogoś młodego zatrudnić? Pan Tymecki wyjaśnił, że uprawnienia emerytalne nie są tożsame z przejściem na emeryturę, dodał, że jak sama nazwa wskazuje uprawnienie jest prawem i oznacza, że te osoby mogą iść na emeryturę, ale nie muszą. Pan Tymecki dodał, że ostatnio Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jak ktoś osiągnie wiek emerytalny to nie musi iść na emeryturę, chyba, że sam będzie tego chciał i dodał, że jeżeli ktoś się czuje na siłach pracować to on nie ma prawa go z pracy zwolnić. Pan Tymecki wyjaśnił, że sens średniego wynagrodzenia jest taki, że  nauczyciel ma zagwarantowane dwa rodzaje wynagrodzenia. Pierwsze zasadnicze zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela i przepisy wydane na jej podstawie i średnie wynagrodzenie  także zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela, dodał, że od 2008r. czyli od wejścia w życie nowej Karty Nauczyciela nie było przesłanek aby wypłacać nauczycielom wynagrodzeń uzupełniających w naszej gminie.  Pan Dudek zapytał na wysokość których dodatków samorząd ma wpływ? Pan Tymecki wyjaśnił, że samorząd może regulować wysokość  dodatku funkcyjnego, za wychowawstwo, za pełnienie funkcji  opiekuna stażu, pełnienie funkcji doradcy metodycznego, dodatek motywacyjny. Pan Grzeca zapytał czy ktoś otrzymuje dodatek za trudne warunki? Pani Chmielewska wyjaśniła, że pracownicy Świetlicy Terapeutycznej otrzymują taki dodatek. Pan Porożyński zapytał jak często nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Pan Dyrektor wyjaśnił, że trzy razy w ciągu swojej pracy zawodowej pierwszy raz po siedmiu latach pracy. Regułą w naszej gminie jest kierowanie nauczyciela do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Pan Tymecki podsumował, że w ubiegłym roku nauczyciele w naszej gminie uzyskali średnie wynagrodzenie, odbyły się zajęcia w ramach grantów oświatowych pozwalające uzyskać średni poziom wynagrodzenia.  Wynagrodzenia zostały sfinansowane ze środków własnych.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji, tym samym przyjęła jednogłośnie  do wiadomości informację przedstawioną przez pracowników ZOOS.
 
            Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.                                     
                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                             Grzegorz Dudek                                   
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (2 stycznia 2013)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (22 kwietnia 2013, 10:02:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677