Protokół Nr 9/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2011r.

Protokół Nr 9/11
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2011r.

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Skarbnik Gminy – Urszula Lange
3. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
4. Radca Prawny Urzędu – Dagmara Fabiszak      
5. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Adela Wiśniewska  
6. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Zbigniew Tymecki
7. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin  
    Koniszewski

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Robert Grochowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ponowne omówienie możliwości korzystania z pomieszczeń szkolnych pod prowadzenie   
    stołówki dla uczniów.  
4. Informacja dla radnych o konsultacjach przeprowadzonych w Komierowie.
5. Wolne wnioski i zakończenie.   

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia.  

Ad.3. Komisja ponownie przystąpiła do omawiania sprawy możliwości korzystania z pomieszczeń szkolnych pod prowadzenie stołówki dla uczniów.

   Na wstępie Pan Grochowski poinformował, że posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym, powodem była informacja przekazana Przewodniczącemu Komisji przez Panią Skarbnik Gminy o braku możliwości podjęcia przez Radę Miejską projektu uchwały wypracowanego na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej (możliwość wydzierżawienia stołówki Pani ….. na okres 10 lat). Informacja została przekazana po ukazaniu się  artykułu w „Wiadomościach Krajeńskich”. Wydzierżawienie nastąpi dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Komisja wobec powyższego prosi o przedstawienie odpowiednich informacji w tej sprawie.
Pani Lange wyjaśniła, że zaistniała rozbieżność pomiędzy przepisami unijnymi i krajowymi. Np. prowadzenie działalności w przepisach polskich oznacza prowadzenie działalności przez cały rok celem wypracowania zysku. Przepisy unijne dopuszczają natomiast prowadzenie także działalności sezonowej. W 2008r., już po przeprowadzeniu termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 3 została w gminie przeprowadzona kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wyniku kontroli kategorycznie zalecono dokonanie wypowiedzenia umów dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obiektach szkolnych (na czas nieokreślony). Pani ……… zwróciła się o przedłużenie okresu wypowiedzenia (na co uzyskała zgodę – dot. to czasu, gdy inwestycja była dokonana ze środków krajowych). W roku 2010 Marszałek Województwa ogłosił konkurs na pozyskanie środków unijnych, od tego momentu zaczyna się stosowanie w sprawie właśnie przepisów unijnych. Chcąc pozyskać środki Urząd musiał wypełnić odpowiednią ankietę dot. dotychczasowego użytkowania obiektu. Wobec czego podano faktyczny stan, tj. że w obiekcie mieszczą się dwa punkty, w których jest prowadzona działalność gospodarcza (test pomocy publicznej). Zasadą możliwości pozyskania środków unijnych jest, że wydzierżawienie obiektu w gmachu objętym inwestycją jest obwarowane koniecznością przeprowadzenia przetargu. Wydzierżawienie bez przeprowadzenia przetargu zaskutkowałoby złamaniem warunków umowy projektowej, czyli koniecznością zwrotu pozyskanych środków. Wprawdzie podmiot prowadzi nie tylko działalność gospodarczą ale także zapewnia dożywianie uczniów, to jest to jednak w myśl przepisów działalność gospodarcza nastawiona na zysk.
Pan Grochowski zapytał o lokatorów, którzy mieszkają w obiekcie szkoły. Pani Lange wyjaśniła, że kwestia przetargu dot. tylko pomieszczeń pod prowadzenie działalności gospodarczej. Pan Grochowski podkreślił, że Pani …….. prowadzi swoją działalność ponad dwadzieścia lat, poza tym 80% działalności to przygotowywanie posiłków dla uczniów, czyli trudno mówić o działalności komercyjnej. Pan Rohde dodał,  że Pani ………. przejęła pomieszczenie razem z pracownikami i wszelkimi zobowiązaniami (podatki, ZUS). Pan Grochowski powiedział, że sytuacja jest o tyle trudna, że radni nie posiadali do tej pory żadnej wiedzy w sprawie zasad funkcjonowania stołówki i zostali wprowadzeni w błąd.  
Pani Lange poinformowała, że po kontroli RIO odbyła się narada u Burmistrza z udziałem dyrektorów szkół, gdzie zalecono dokonanie wypowiedzenia wszystkich umów zawartych w obiektach szkolnych na czas nieokreślony. Pan Tymecki stwierdził, że o sprawie Pani ………. dowiedział się dopiero w 2010r. w okresie jesiennym.
Sekretarz Gminy zaznaczył, że zaistniał problem, który należy na bieżąco rozwiązać. Podstawą do podjęcia decyzji w sprawie będzie na pewno uzyskanie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej, o którą Urząd wystąpił pisemnie. Podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wątpliwości, że Pani ………. prowadzi działalność gospodarczą, pomimo tego że rzeczywiście przede wszystkim działa na rzecz zapewnienia posiłków uczniom szkoły.
Pani Lange podkreśliła, że należy zdecydowanie rozdzielić sprawę inwestycji termomodernizacyjnej od zaleceń wypracowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zgodnie z zaleceniami RIO umowa powinna zostać bezwarunkowo wypowiedziana, natomiast konieczność wyboru nowego podmiotu w trybie przetargu jest konieczne ze względu na przepisy unijne, które są stosowane podczas pozyskania środków na termomodernizację. Nie ma znaczenia, w jakiej formie Pani ………… uzyskała poprzednio możliwość wynajmu lokalu (przetarg lub nie), umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z zaleceniami RIO powinna zostać rozwiązana.
Pan Grochowski zwrócił się do Pani Lange o przedstawienie treści maila, jaki został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o kwestie związane z funkcjonowaniem projektu.
Pani Lange, nawiązując do wykładni przepisów, poinformowała że praktycznie jedynym przypadkiem, gdy Gmina nie musiałaby zwracać środków unijnych był fakt przekazywania przez Panią ………. całości zysków z działalności gospodarczej na rzecz szkoły.
Kwestie prawne wyjaśniła ponadto radca prawny Urzędu, Pani Fabiszak. Z punktu prawnego poinformowała, że zawarto z Panią ……….. umowę na czas nieokreślony w 2003r. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała konieczność wypowiedzenia w/w umowy. W tamtym czasie istniała możliwość podpisania umowy na okres 3 lat lub powyżej (odpowiednio za zgodą Burmistrza lub Rady Miejskiej), niestety tego nie uczyniono. Obecnie umowa jest w trakcie terminu wypowiedzenia. Istotnym w sprawie będzie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego.   
Pan Tymecki zwrócił uwagę, że Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej również pozyskiwał środki unijne poprzez Urząd Marszałkowski, zawsze istniała, w związku z odpowiednią argumentacją, możliwość renegocjowania warunków podpisywanych umów.  
Pani Lange przedstawiła następnie Komisji treść maila wysłanego do Urzędu Marszałkowskiego. Nadmieniła, że mail był tylko zasygnalizowaniem problemu, do Urzędu Marszałkowskiego zostanie wystosowane oficjalne pismo, zawierające konkretne uzasadnienie.
Pan Grochowski powiedział, że niezrozumiałym jest że umowa najmu zastała rozwiązana z dużym opóźnieniem i dlaczego radni tak późno dowiedzieli się o zasadach ponownego wydzierżawienia lokalu. Pani Lange odpowiedziała, że wypowiedzenie umowy należało do zadań oświaty. Pan Tymecki podkreślił że o sprawie dowiedział się dopiero w 2010r. Dodał, że po zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją zwrócił się do Pani prawnik o przygotowanie odpowiedniej opinii, obecnie czeka na pisemną odpowiedź w tej sprawie.
Pan Grochowski zasugerował, aby Komisja także podjęła działania w sprawie tj. wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o sporządzenie szczegółowego zapytania do Marszałka Województwa, zawierającego treść uzasadnienia, którą Komisja zredaguje po zakończeniu posiedzenia. Komisja jednogłośnie poparła wniosek Pana Grochowskiego. Pan Grochowski zwrócił się ponadto do Pani Lange o udostępnienie do wglądu dokumentacji zawierającej przebieg inwestycji termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 3.

Ad.4. Pan Grochowski poinformował, że przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Komierowa celem ewentualnego spowodowania uczęszczania dzieci z tej miejscowości do szkoły w Wałdowie. Z uzyskanych od mieszkańców informacji wynika, że dwa lata temu pracownik szkoły zdecydowanie zaprzeczył, aby dzieci z Komierowa mogły uczyć się w Wałdowie. Komisja, w związku z powyższym faktem, zwróciła się do Pana Tymeckiego o ustalenie, kto przekazał rodzicom z Komierowa taką informację.
Nawiązując do kwestii związanych z nauczaniem, Pan Grochowski stwierdził że zasadnym byłoby dokonanie lustracji drogi szkolnej Komierowo – Wałdowo, celem ustalenia jakie prace należy dokonać , aby doprowadzić do jej prawidłowej przejezdności.

Komisja jednogłośnie poparła propozycje wysunięte przez Pana Grochowskiego.

Ad,5 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pan Tymecki poinformował o kwestii kolizji w funkcjonowaniu obwodów szkolnych, podobno w tej sprawie jeszcze w latach osiemdziesiątych zostało zawarte porozumienie, które należy obecnie anulować. Powiadomił, że zwrócił się o pozyskanie tego dokumentu celem jego przeanalizowania i dokonania niezbędnych zmian.
- Pan Dolny przekazał głosy mieszkańców Włościbórka, którzy sugerują aby wygospodarować inne niż świetlica wiejska pomieszczenie, w którym będą się odbywać zajęcia nauczania początkowego dla dzieci. Dlatego tez zwrócił się do Pana Tymeckiego o rozpoznanie możliwości pozyskania np. środków unijnych na zaadaptowanie jakiegoś pomieszczenia na w/w cel.   
- Pan Porożyński zasugerował, aby projekty uchwał Rady Miejskiej, trafiające na posiedzenia Komisji w ostatniej chwili nie były rozpatrywane. Koniecznym jest bowiem przeprowadzenie konkretnej analizy przedstawionych dokumentów, niż „przepuszczenie” dokumentu, który potem może zostać zakwestionowany.      

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
                                                                  
                                                               
                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                        Robert Grochowski  
              


Protokołował
Tomasz Dix
                                    
    
                                                                                 

   

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (18 kwietnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 12:34:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918