Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 sierpnia 2011r.

Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 3 sierpnia 2011r.


   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald
3. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Marek Tymecki
4. Kadrowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Maria Chmielewska
5. Księgowa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Renata Noga
6. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin Koniszewski   
7. Redaktor „Wiadomości Krajeńskich” – Robert Lida  

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Kontrola wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.
4.    Informacja o budżetach szkół przed rokiem szkolnym 2011/12.
5.    Kontrola „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 1.
6.    Wolne wnioski i zakończenie.     

W/w porządek posiedzenia przyjęto z poprawką tj. Komisja postanowiła, że na wstępie dokona wizji lokalnej „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 1.   

   Komisja podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdziła następujące fakty:
1) pomieszczenia socjalne  - stalowe drzwi są wypaczone (źle zamontowana rama, nie trzymająca poziomu – do wymiany), następuje zaciekanie pomieszczeń z kanalizacji deszczowej i wody opadowej poprzez nieszczelne drzwi i źle wykonane zadaszenie (m.in. źle położony silikon  i brak spadku w pomieszczeniu), źle zamontowane płytki (odpadające fugi), niedostateczne ogrzewanie pomieszczeń;      
2) teren boiska – brak stabilizacji lamp (zapadnięcie terenu – wymycie polbruku), złe zamontowanie piłkochwytów (nieprawidłowe naciągi źle zamocowane objemki), odbarwienie nawierzchni, zapadanie boiska z powodu wymywania granulatu na boisku do piłki nożnej i na boisku do tenisa (brak podsypki), złe przymocowanie siatek do tenisa ziemnego, pęknięta nawierzchnia na narożnikach boiska do tenisa ziemnego, źle wypoziomowana bramka do piłki nożnej, nieprawidłowe zamontowanie kratek odwadniających, które nie odbierają nadmiaru wody opadowej, nieprawidłowe utrzymanie boiska do piłki nożnej tj. odśnieżanie nawierzchni powodujące usuwanie granulatu, niecelowość obecnego czesania nawierzchni boiska, która obecnie nadaje się jedynie do remontu    

   W trakcie wizji lokalnej Pan Koniszewski poinformował, że wykonawca powinien dokonać prac poprawkowych na obiekcie do dnia 22 czerwca. Woźny poinformował, że wykonawca inwestycji przysłał ekipę remontową celem wykonania poprawek na obiekcie, która przyjechała zupełnie nie zaopatrzona w odpowiedni sprzęt, narzędzia pożyczano od szkoły. Pan Grochowski powiedział, że przyjechały trzy osoby, praktycznie tylko do remontu pomieszczeń socjalnych, w obecności inspektora nadzoru nie dokonali prac poprawkowych, które powinny zostać wykonane zgodnie ze wskazanymi usterkami. Na 17 usterek wskazanych przy odbiorze „Orlika” zostały usunięte tylko dwie, ponadto obecnie doszło jeszcze kilka nowych usterek. Dodał, że „Orlik” w chwili obecnej właściwie nie nadaje się do eksploatacji. Pan Koniszewski powiedział, że urząd wciąż wysyła pisma o wykonanie usterek, jednak wykonawca nie reaguje. Pan Grochowski stwierdził, że w takim przypadku sprawa powinna zostać skierowana na drogę sądową. Pani Miczko zapytała, czy w umowie zawarto zapis o zabezpieczeniu należności z tytułu braku odpowiedniej jakości wykonania inwestycji. Pan Koniszewski odpowiedział, że zapis istnieje, można także zlecić usterkowanie innemu wykonawcy jednak przedstawiony kosztorys musi zostać zaakceptowany przez pierwszego wykonawcę, dopiero w przypadku braku zgody można wystąpić na drogę sądową wykorzystując zapis o zabezpieczeniu. Pan Grochowski stwierdził, że skoro wykonawca nie reaguje, to należy egzekwować naprawę od wykonawcy bądź skorzystać z drogi sądowej. Pan Grochowski zapytał do jakiego czasu jest odpowiedzialny za inwestycję inspektor nadzoru, jeśli na 17 punktów praktycznie nic nie zostało usunięte, to nie rozumie roli inspektora nadzoru, który nie potrafi dopilnować naprawy usterek. Nadmienił, że praktycznie od otwarcia „Orlika” nie wykonano żadnych prac remontowych, które powinny zostać dokonane, tym bardziej, że doszła kwestia doprowadzenia do prawidłowego odwodnienia obiektu.

Komisja dalszą część tematu kontynuowała w urzędzie miejskim.

Komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie naprawy „Orlika” przedstawioną przez Pana Koniszewskiego.

Dotyczy uwag do protokołu z odbioru „Orlika” z dnia 15 września 2010r.  
- brak obciążnika do siatki tenisowej
- brak stojaka na rowery
- wadliwe drzwi wewnętrzne w budynku socjalnym
- zabarwienia miejscowo nawierzchni boiska wielofunkcyjnego kolor niebieski
- wadliwe ustawienie słupa oświetleniowego obok trybun

Dotyczy uwag do protokołu z przeglądu gwarancyjnego z dnia 5 maja 2011r.                                                            
- pęknięta linka naciągowa piłkochwytu
- pęknięte objemek rozpórek przy ogrodzeniu   
- zapadnięta kostka brukowa wokół lampy przy trybunach
- nowe plamy na boisku wielofunkcyjnym na kolorze niebieskim
- brak stojaka na rowery
- brak obciążnika do siatki tenisowej
- zagięcia siatki nad wejściem
- wypaczone drzwi w toaletach
- nieprawidłowy spadek w pomieszczeniu prysznicowym
- zalewanie szatni
- luźne daszki nad wejściem do szatni
- ubytki tynku przy ościeżnicy drzwiowej
- nieprawidłowy spadek przy przejściu pomiędzy pomieszczeniami (kwestia polbruku)
- nieprawidłowe roboty malarskie przy futrynach i drzwiach
- niesprawny wentylator w pierwszej szatni         
     Termin zlikwidowania usterek określono w protokole na 22 czerwca 2011r.

Pan Grochowski nadmienił, że w protokole nie ma wzmianki o usterce zalewania łazienki, cieknącym dachu i rdzewieniu lamp.

Pan Grochowski odczytał następnie pismo wysłane przez urząd do wykonawcy celem usunięcia przez wykonawcę usterek wskazanych w załączonym protokole z dnia 5 maja 2011r. oraz pozostałych nieprawidłowości wskazanych w dniu 27 czerwca tj. zapadnięcie podbudowy pod boiskiem wielofunkcyjnym do piłki nożnej, zapadnięcie kostki polbrukowej wokół słupa oświetleniowego, przeciekający dach, nieprawidłowe wzmocnienia siatki ogrodzeniowej, cieknące krany w pomieszczeniach szatniowych. Z pisma wynika, że wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 7 dni, niedotrzymanie terminu spowoduje uruchomienie procedury wynikającej z zawartej umowy.
Pan Grochowski zapytał, jaka opinię w sprawie usterek wydał inspektor nadzoru. Pan Koniszewski odpowiedział, że inspektor podpisał odpowiedni protokół, ponadto wpis do dziennika budowy, że inwestycja jest zakończona.
Pan Grochowski nawiązał do terminu wykonania pierwotnych usterek, termin ich wykonania ustalono na 21 września 2010r.. które nie zostały wykonane po roku czasu, doszły następne usterki, pytaniem jest jak długo potrwa oczekiwanie na usunięcie wszystkich usterek w okresie gwarancyjnym? Pan Koniszewski powiedział, że raczej zasadnym byłoby wystosowanie jeszcze jednego terminowego pisma do wykonawcy, obecnie skierowanie sprawy do sądu może zaskutkować znacznym przedłużeniem oczekiwania na wykonanie remontowych prac gwarancyjnych. Pan Porożyński wskazał, że zasadnym byłoby zobowiązać inspektora nadzoru do wyegzekwowania wniosków w okresie gwarancyjnym, podczas prowadzenia prac usterkowych, w których powinien uczestniczyć.  Pan Grochowski zwrócił się następnie o przedstawienie informacji w zakresie zasad wyłaniania inspektorów nadzorujących budowę ”Orlików”. Pan Koniszewski poinformował, że wybór inspektora dla Zespołu Szkół w Wałdowie i Lutowie następował łącznie w ramach zapytania o cenę, oferentami byli „Projbud”, „Krajan”, „Wodkan” i Andrzej ………, kryterium zgodnie z ustawą była najniższa cena. Wyboru oferenta na stanowisko inspektora nadzoru w Zespole Szkół Nr 1 dokonał Burmistrz w ramach umowy zlecenia (do 14tys. EURO).                                                                        
              
   Komisja po przeprowadzeniu kontroli wysunęła poniższe wnioski:
1)    należy doprowadzić do wyegzekwowania od wykonawcy „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 1 usunięcia usterek wskazanych przez Komisję podczas kontroli, z jednoczesnym określeniem możliwie jak najszybszego terminu wykonania tego zadania
2)    należy wyciągnąć konsekwencje od inspektora nadzorującego inwestycję za jej odbiór z usterkami (niedopilnowanie prawidłowego wykonania inwestycji)  

Komisja skieruje wnioski do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.   

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu czerwcu.

Ad.3. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji informację w zakresie wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2011r.
Poinformowała, że budżet na I półrocze zamknął się nadwyżką 1,5mln.zł. wynikającą z większego wykonania dochodów w stosunku do wydatków, dochody wykonano w 46%, wydatki w 42%. Wykonanie budżet nie budzi zastrzeżeń, wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z planem, niskie wykonanie w wydatkach majątkowych, głownie inwestycyjnych wynika z faktu, że są finalizowane w II półroczu. Zobowiązania wykazane na koniec półrocza są płatne terminowo, są to głównie wydatki inwestycyjne płatne w wymagalnym terminie 30 dni. Nadmieniła, że szczegółowa struktura dochodów i wydatków jest opisana w załącznikach. Pani Skarbnik omówiła następnie strukturę dochodów, tj. dochody własne stanowiły 7mln.zł.,  subwencja 8mln.zł., dotacja 6mln.zł., wszystkie te dochody w stosunku do planu ogólnego zostały wykonane w 50%. Wydatki majątkowe w urzędzie i jednostkach podległych są wykonane średnio w 50%, wydatki majątkowe są finalizowane i realizowane, większość faktur była płatna w lipcu, zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu, wykonanie roczne powinno być zgodne z planem. Poinformowała, że od tego roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja składa się z trzech części: przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie; kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy; przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim. Odnośnie zobowiązań Gminy powiedziała, że pożyczki i kredyty są spłacane zgodnie z planem, wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych nie przekraczają maksymalnych progów (6,68% przy 15% i 25,40 przy 60%), poręczenia i gwarancje również były spłacane w terminie. Dotacje przekazywane przez Gminę dla Centrum Kultury i Sztuki i Biblioteki Publicznej na koniec I kwartału były przekazane z wykonaniem 50%, wydatki instytucji kształtowały się na tym samym poziomie.

Pan Grochowski zapytał, czy znajdą się środki na budowę chodników na ul. Sienkiewicza i Hallera. Pani Buchwald odpowiedziała, że na dzisiaj środków nie ma, jest to temat przyszłościowy, np. na III kwartał.                  

Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Panią Skarbnik oraz po uzyskanych wyjaśnieniach nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.

Ad.4. Pan Tymecki, Pani Chmielewska oraz Pani Noga przedstawili Komisji informację w zakresie przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/12.    
Pani Chmielewska powiedziała, że budżet na rok 2011 przyjęty został w oparciu o arkusze organizacyjne. Po dokładnej analizie budżetu stwierdzono, że nie pozwala on na przyjęcie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli, do którego obliguje Karta Nauczyciela. Kwota niezbędna do uzyskania średniego wynagrodzenia wynosiła 355tys.zł. Przy naliczeniu budżetu kwota ta została okrojona o 150tys.zł., po weryfikacji rozdzielono posiadane środki na poszczególne szkoły, aby jednostki wiedziały jakimi kwotami dysponują celem ich wydatkowania na poszczególne zajęcia nazwane grantami oświatowymi. Granty rozpoczęły się od lutego 2011r., każda szkoła wiedziała jaka kwotą dysponuje, aby wypracować średnie wynagrodzenia. Kwota jaką wypracowano w szkołach od lutego do czerwca wyniosła 130tys.zł. przy założeniu wypracowania 175tys.zł. Dodając lipiec i sierpień będzie to dodatkowa kwota 25tys.zł. Dodała, że analizę średnich wynagrodzeń sporządza kwartalnie. Powiedziała, że po analizie czerwcowej sytuacja wygląda zadawalająco, jednak bez uruchomienia dodatkowych grantów od września nie zostanie uzyskane średnie wynagrodzenie. Po analizie, kwota która pozwoli w 2011r. na uzyskanie średniego wynagrodzenia wynosi około 100tys.zł. Pan Tymecki nadmienił, że budżet na 2011r. dot. wynagrodzeń jest skonstruowany w oparciu o rzeczywiste wydatki na zatrudnienie, nie ma żadnych zagrożeń odnośnie jego wykonania. Kwestie związane z uzyskaniem średnich wynagrodzeń również są monitorowane, brakujące kwoty zostaną uzyskane z rezerwy pierwotnej oraz remontowej. Pani Chmielewska podkreśliła fakt, który nie był przyjęty na etapie planowania tj. utworzenie w Zespole Nr 3 aż 3 oddziałów zerowych (był przewidziany 1), natomiast w Zespole Szkół w Wałdowie planowano jeden dodatkowy oddział a powstanie tylko jeden. Nie przewidziano w budżecie środków na płace na trzy oddziały w „trójce”. Pani Noga powiedziała, że środki z Wałdowa zostaną przesunięte do „trójki” wobec tego będzie brakować środków na utworzenie tylko jednego oddziału w „trójce”. Pan Tymecki przypomniał, że przedszkola są utrzymywane ze środków własnych, dlatego skierowano wniosek do Burmistrza o środki na ten oddział.
Pani Noga przedstawiła wydatki rzeczowe szkół i przedszkoli. Podkreśliła, że wykonanie „rzeczówki” na podstawie analizy I półrocza przebiegają zgodnie z planem, jedynie wydatki w zakresie energii stanowią około 60% w stosunku rocznym. Niepokoi fakt, że cena energii wzrosną o 5,12%, wobec czego zaistnieje konieczność wygospodarowania środków, szczególnie dla Zespołu Szkół Nr 3. Poinformowała, że szkoły ogrzewające węglem już dokonały zakupu w czerwcu, ceny węgla w tym okresie były niższe. Pani Noga oraz Pan Tymecki przedstawili następnie prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:
1)    Zespół Szkół Nr 3 – ponoszone są dodatkowe, nieplanowane wydatki, m.in. rozdzielenia liczników na prąd, wodę i gaz, koszt około 10.600zł. (dot. stołówki), szkoła zaplanowała remont podłogi sali gimnastycznej (45tys.zł. planowanych środków, koszt wyniósł ponad 57tys.zł.) i remont podłóg czterech sal lekcyjnych z czego zostaną zrobione dwie pozostała kwota zostanie przeniesiona na salę gimnastyczną, zrobiono kapitalny remont klas trzech zerówek.
2)    Zespół Szkół Nr 1 – w trakcie jest remont trzech klas, dwóch pracowni, biblioteki, czytelni, szatni, korytarzy, klatek schodowych w ramach umowy zlecenia.
3)    Zespół Szkół w Wałdowie – wymalowano świetlicę i kotłownię, położono żywicę w szatni, do wykonania jest przebudowa pomieszczeń strychowych na stołówkę szkolną. Pan Tymecki podkreślił, że w związku z ogłoszeniem przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy przebudowa nie została jeszcze rozpoczęta.
4)    Zespół Szkół w Lutowie – w trakcie jest remont pomieszczeń piwnicznych, w zimie wyremontowano szatnie, kuchnię i stołówkę.
5)    Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – wykonano remont korytarza, klatki schodowej, malowanie klas i pracowni komputerowej, do wykonania jest remont jadalni i zakup mebli oraz termomodernizacji dachu szkoły.
6)    Szkoła Podstawowa w Zalesiu – wykonano wymianę drzwi i schodów zewnętrznych, w trakcie jest budowa „grzybka” w ogrodzie przyszkolnym
7)    Szkoła Podstawowa w Zbożu – docieplono dwie ściany, wyremontowano salę gimnastyczną
8)    Przedszkole Nr 2 – wymieniono sufity w całym budynku, wyremontowano zmywalnię, wymieniono podłogi w dwóch pomieszczeniach , w trakcie jest remont i konserwacja dachu oraz wymiana drzwi                                                                         
9)    Przedszkole Nr 1 – wymieniono podłogi i wymalowano dwie salę, wymieniono drzwi i wyremontowano kuchnię, do zakupu są elementy placu zabaw.

Pan Tymecki podkreślił, że prace remontowe przebiegają, oprócz Wałdowa, zgodnie z planem. Nie widzi żadnych zagrożeń, na remonty wykorzystano środki własne budżetowe, pozyskane z MEN oraz z rezerwy oświatowej. Jedynym problemem płacowym jest 20tys.zł. na funkcjonowanie dodatkowego oddziału zerowego w zespole Szkół Nr 3.       

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

W wolnych wnioskach:
1) Pan Dudek zapoznał Komisję z odpowiedziami na wnioski, wysunięte podczas kontroli przeprowadzonej w Referacie Gospodarki Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu. Komisja uznała, że odpowiedzi są niepełne dlatego postanowiła ponowić wniosek w sprawie możliwość zakupu tzw. „czesarek” do konserwacji nawierzchni „Orlików” wraz z usprzętowieniem oraz wniosek w sprawie zamontowania półek na sprzęt sportowy w budynku socjalnym przy „Orliku” w Zespole Szkół Nr 1.
2) Pan Rohde poinformował, że na wszystkich Komisjach porusza temat możliwości utworzenia straży miejskiej, celem przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy. Z posiadanej dokumentacji wynika, że w gminach, w których straż funkcjonuje, pozyskiwane przez nią dochody znacznie przewyższają koszty utrzymania, co pozwala m.in. na przeznaczanie znacznych kwot na budowę dróg i chodników.      
3) Komisja postanowiła, że wystąpi pisemnie do radcy prawnego urzędu o pisemną opinię w sprawie określenia kompetencji Komisji wraz z zaznaczeniem, czy wnioski przez nią wypracowane powinny być realizowane, czy traktowane tylko jako forma opinii.                


    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                          Grzegorz Dudek

protokołował:
Tomasz Dix

    
       

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 sierpnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 10:45:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836