Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 maja 2011r.

Protokół Nr 6/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 13 maja 2011r.


    W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera
3. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu – Marcin Koniszewski 


    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji.
3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pani ……….
4. Szczegółowa kontrola realizacji i wykonania projektu budowy mola wraz z amfiteatrem oraz budowy Sali rehabilitacyjnej przy przedszkolu integracyjnym Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. 
5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

Ad.2. Komisja zapoznała się z protokołami ze swoich poprzednich posiedzeń, które dotychczas nie zostały zatwierdzone.
Komisja zatwierdzi protokoły, po ich uprzednim przeanalizowaniu.  

Ad.3. Komisja zapoznała się ze skargą Pani ……… na Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2011r. , która wpłynęła do Urzędu w dniu 29 kwietnia 2011r. (przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z właściwością).
Wyjaśnień w sprawie udzielał Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Jarosław Dera.                   
Komisja, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, oraz po zapoznaniu się z odpowiednią dokumentacja dotyczącą skargi, ustaliła, co następuje:   
     
1)  w sprawie bezcelowego rozsypania tłucznia przy zjeździe do posesji Pani ……….. jest nieuzasadniony; Komisja stwierdziła, że zjazd wymagał naprawy i wobec powyższego odpowiednią decyzję w tej sprawie podjęła Rada Sołecka Sikorza;
2) w sprawie naruszenia własności polegającej na dewastacji gruntu związanego z wycinką drzew; Komisja stwierdziła, że drzewa znajdowały się pasie drogowym należącym do Gminy i zostały wycięte zgodnie z warunkami wydanego pozwolenia na ich usunięcie (decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr RL 7635/6/06 z dnia 23 stycznia 2006r.w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew);  
3) w sprawie zalewania posesji przez topniejący śnieg; Komisja stwierdziła, że właścicielem odśnieżanej drogi jest nie Gmina lecz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Drogowy w Tucholi; wobec powyższego odśnieżanie nie leży w kompetencji Gminy, niemniej jednak celem usunięcia możliwości zalewania posesji Gmina wystąpi do właściciela drogi o doprowadzenie w kolejnym sezonie zimowym do prawidłowego odśnieżania drogi a także zwróci się do Rady Sołeckiej Sikorza o prowadzenie nadzoru nad tym odśnieżaniem.           

Tym samym Komisja stwierdziła, że skarga Pani ………… na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego jest bezzasadna.
Wypracowany w tej sprawie projekt uchwały Komisja przedstawi do akceptacji Radzie Miejskiej.

Ad.4. Komisja zapoznała się z informacją Pana Koniszewskiego w sprawie   realizacji i wykonania projektu budowy mola wraz z amfiteatrem oraz budowy sali rehabilitacyjnej przy przedszkolu integracyjnym Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim:
- koszt budowy mola z amfiteatrem – 1.769.000zł, z czego 60% zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- sala rehabilitacyjna – koszt 501tys.zł. z czego 160tys. zostało dofinansowane z PFRON. Usterki zostały naprawione przez wykonawcę inwestycji.

Komisja przystąpiła do zadawania pytań. Odpowiedzi Pana Koniszewskiego:
- obiekt mola powinien zostać zakończony w miesiącu czerwcu ubiegłego roku, jednak zgodnie z aneksem z dnia 20 maja termin realizacji został przedłużony (ze względu na oblodzenie jeziora i gorsze niż oczekiwano, warunki gruntowe).      
- okres gwarancji zrealizowanego mola wynosi 3 lata. Spisany protokół odbioru prac, wraz z koniecznością usterkowania niedociągnięć technicznych zawiera termin 15 czerwca (w ramach gwarancji, która wynosi 3 lata).
- gmina nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów z tytułu przedłużenia prac i zmiany technologii budowy mola.
- konserwacja mola powinna być prowadzona co najmniej raz w roku.
                   
Członkowie Komisji wnieśli uwagi do protokołu, który zawiera uwagi co do sposobu przeprowadzenia inwestycji. Ważniejsze uwagi Komisji, nie zawarte we wspomnianym protokole, a także uwagi własne Komisji:
- brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych, zapewniających nagłośnienie na amfiteatrze mola
- brak pojemników na nieczystości na obiekcie mola
- wyłożenie podestu mola prawdopodobnie gorszym gatunkiem drewna
- konieczność dokonywania konserwacji elementów drewnianych odpowiedniej jakości impregnatem
- konieczność umiejscowienia znaku zakazu wjazdu pojazdów od strony ul. Jeziornej (wjazd powoduje uszkodzenia nawierzchni, zwłaszcza przez samochody ciężarowe, ewentualnie można umożliwić postój na czas rozładunku zaopatrzenia)
Po wyjaśnieniach Pana Koniszewskiego nie wniesiono uwag do realizacji inwestycji Sali rehabilitacyjnej.

Komisja udała się następnie na wizję lokalna dwóch w/w inwestycji.
Molo:
Stwierdzono:
- konieczność umocnienia nadbrzeża przy molo
- konieczność całkowitego zdemontowania płytek na murze molo i ich ponownego, prawidłowego zamontowania (obecnie odpadają, źle technologicznie osadzone)
- zasadność „wypionowania” przechylonej lampy przy molo
- konieczność rozwiązania problemów związanych z „wybijaniem” wody z pomieszczeniu kawiarni na molo
- prawdopodobnie niewłaściwe użycie klasy drewna do wykonania pomostu (sosna – 2, 3 – klasa?)
Komisja, reasumując, stwierdziła, że molo zostało zaprojektowane i wykonane w sposób co najmniej niewłaściwy materiałowo  (dużo tzw. „niedoróbek” technicznych).
Sala rehabilitacyjna:
Stwierdzono:
- możliwość korzystania z Sali przez wszystkich mieszkańców,
- możliwość, w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola Nr 1, korzystania z Sali w wyznaczonych godzinach (opieka pedagoga) przez dzieci ze Szkoły Nr 2
- możliwość wprowadzenia zmianowości tj. otwarcia Sali do godz. np. 17.00 (w uzgodnieniu z Dyrektorem przedszkola Nr 1)
- konieczność zmiany ciągu komunikacyjnego, polegającego na likwidacji obecnie istniejących, niebezpiecznych schodów, budowie nowej klatki schodowej i łącznika (koszt circa 350tys.zł.- możliwość dofinansowania) 

Ad.5. W wolnych wnioskach Komisja:
- poruszyła temat zasad odprowadzania nieczystości, kto jest odpowiedzialny za podłączanie i  kto egzekwuje w tej sprawie funkcje kontrolne. Należy skontrolować fakt posiadania umów, stwierdzić stan posesji nie podłączonych do kanalizacji, oraz wyegzekwować w trybie działania powołanej Komisji doprowadzenie do stanu zgodnego z postanowieniami uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.          
 
      
 Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zakończył posiedzenie.


                                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                                                        Grzegorz Dudek       

protokołował:
Tomasz Dix

             


 
     

         
  

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (13 maja 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (18 lipca 2011, 15:08:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312