Postanowienie o braku konieczność przeprowadzenia ooś Inkubator

                                                                                         Sępólno Kraj. 2011-05-18
IRG. 6220.3.11
 
                                                  POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz opinii:
 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego –znak: N.NZ-401-5/11 z dnia 28-04-2011r. (wpł. 29-04-2011r.)
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - znak: WOO.4240.393.2011AMP z dnia 9-05-2011r. (wpł. 16-05-2011r.)
 
                                                  Postanawiam
 
uznać, że dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie  Krajeńskim na działce nr 126/8 w obrębie 2 nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    
  Uzasadnienie
 
            Zgodnie z § 59 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227) wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397),  
Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  po  analizie wniosku oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu i po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 21 kwietnia 2011r. powiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w miejscu realizacji przedsięwzięcia  - Zarząd Osiedla nr 1. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz, 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego wystąpił w dniu 21-04-2011r. o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
                   Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia uzyskał negatywną opinię dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska (pismo znak: WOO.4220.393.2011.AMP z dnia 9-05-2011r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-5/11 z dnia 28-04-2011r.) Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonej do wniosku wynika, że planowana inwestycja  polegająca na   budowie inkubatora przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejącego budynku wielokondygnacyjnego znajdującego się w stanie surowym zamkniętym na działce nr 126/8 w Sępólnie Kraj. przy ul. Przemysłowej.  Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie zgodnie z ewidencja gruntów określony  jako Ba   będący jest własnością  gminy. Najbliższe otoczenie to tereny przemysłowe z istniejącymi zakładami  stolarskimi, hurtowniami materiałów  w budowlanych  wraz z obiektami szkoły ponadgimnazjalnej  typu zawodowego i  administracyjnymi. Obiekt usytuowany jest układzie równoległym do istniejącej utwardzonej ulicy Przemysłowej w Sępólnie Kraj. Działka o nr 126/8 znajduje się w obrębie 2  przy ul. Przemysłowej 7 w Sępólnie Kraj. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 500m względem projektowanego zamierzenia.  
            Powstające w wyniku procesu  inwestycyjnego uciążliwości w np. hałas powstający w wyniku procesu budowlanego ( maszyny budowlane) jak i również od środków transportu dowożących materiały budowlane będą  krótkotrwałe i występujące tylko w czasie inwestycji. Przedmiotową inwestycją należy projektować i budować w sposób określony  w przepisach techniczno-budowlanych oraz  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, W projekcie budowlanym zastosować należy rozwiązania  wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
               Planowana inwestycja  nie leży  na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego , gdzie obowiązują zapisy  rozporządzenia  Nr 21/2005 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego  z dnia 12 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom nr 108, poz. 1875)       
                 Na podstawie analizy  przedłożonej dokumentacji , w tym przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia  w oparciu o kartę informacyjną  stwierdzono brak znacznego oddziaływania na przyrodę  parku krajobrazowego jak i również na obszary Natura 2000.   
            Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych  w przedłożonej karcie  informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych , zapewnią  ochronę środowiska  przed prawdopodobieństwem  zaistnienia negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno na etapie  jej realizacji jak i  eksploatacji.
 
                Wobec czego odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia. 
 
  
Otrzymują:
 
1.      Zarząd Osiedla nr 1 - Pan Stanisław Gustyn ul. Odrodzenia , 89-400 Sępólno Kr.
2.      strony postępowania (tablica informacyjna oraz strona internetowa tut. Urzetu www.ekoportal.pl)
3.      a/a.

                                                        Z up. Burmistrza
                                                        mgr Marcin Koniszewski
                                                        p.o. Kierownika Referatu Inwestycji,
                                                        Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 maja 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 maja 2011, 10:12:56)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (29 lutego 2012, 12:03:18)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1118

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij