Obwieszczenie - przebudowa sieci - Enea ul. Przemysłowa

                                                                        Obwieszczenie
                                                  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu  25 maja 2010 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 20 maja 2010r. Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-497 Poznań Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie sieci SN-15kV przy ul. Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim, na działkach o nr ewid. 13/7, 14, 49, 51, 52/2, 60, 61/6, 61/8, 71, 81/44, 82/2, 83, 84/1, 126/5, 129/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr2 w Sępólnie Kraj.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                  Z up. Burmistrza
                                                  mgr Bartosz Łangowski
                                                  Kierownik Referatu Inwestycji, rozwoju gospodarczego,
                                                  turystyki i sportu
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (26 maja 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (26 maja 2010, 09:32:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161