Zasady finansowania

Zasady finansowania

 

 

 

                    Konstytucja ustanawia domniemane właściwości samorządu terytorialnego dla wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem jedynie zadań zastrzeżonych ustawowo do kompetencji organów innych władz publicznych. Zadania, jakie realizować ma samorząd lokalny, wymagają nakładów finansowych w związku z tym jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych (w tym Gmina Sępólno Krajeńskie) prowadzą własną gospodarkę finansową, a w jej ramach osiągają dochody z rozmaitych źródeł i dokonują - przy wykorzystaniu zgromadzonych zasobów pieniężnych – wydatków.

 

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy zwanego dalej budżetem.

Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.

Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

 

Do prowadzenia planowej działalności finansowej służy budżet. Należy również pamiętać, że w gospodarce finansowej gminy istnieją także formy gospodarki pozabudżetowe:

 • Zakłady budżetowe
 • Fundusze celowe

Gospodarkę finansową gminy regulują następujące ustawy:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. z 1998 Nr 150 poz. 983 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych(Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn.. zm.)

Problematyki nadzoru nad gospodarką finansową gminy oraz kontroli nad nią dotyczy ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

 

Katalog źródeł dochodów

 

Art. 167 ust.2 Konstytucji określa podstawowe kategorie źródeł dochodów gmin.

a)      dochody własne

b)      subwencje ogólne z budżetu państwa

c)      dotacje z budżetu państwa

Źródła dochodów budżetów gminy podzielić można na: - źródła dochodów bezzwrotnych, oraz dochodów zwrotnych. Pierwsze mogą być dochodami własnymi bądź dochodami zewnętrznymi. Dochody własne mogą być typu fiskalnego, dochodami typu majątkowego, bądź dochodami innego rodzaju.

  

Dochody własne:

 

Typu fiskalnego

a)      podatki ( rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych,

b)      opłaty ( opłata skarbowa, targowa, administracyjna)

c)      udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na

               terenie gminy,

- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek

          organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na

          terenie gminy.

 

Dochody z majątku gminy

 

a)      dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych,

b)      dochody ze sprzedaży majątku gminy,

c)      odsetki od środków finansowych,

d)      odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,

e)      wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych.

 

Inne dochody własne

 

a)      wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

b)      spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,

c)      inne.

 

Do dochodów zewnętrznych należą takie dochody, które w różnych formach przekazywane są gminom bądź to z budżetu państwa, bądź z państwowych funduszy celowych. Do dochodów zewnętrznych gminy należy zaliczyć dotacje i subwencje.

 

Subwencje

 

a)      oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego,

b)      podstawowa subwencja ogólna dla gmin,

c)      rekompensująca subwencja ogólna dla gmin.

 

Kwoty subwencji przekazuje gminie Minister Finansów. Finansów wypadku nieterminowego przekazania subwencji gminie przysługują odsetki obliczone na zasadach obowiązujących w wypadku odsetek od zaległości podatkowych. Jednakże w wypadku nie przekazania bądź nieterminowe przekazanie kwot subwencji wyrządziło gminie szkodę to dochodzenie roszczeń tego tytułu jest drogą sądową.

 

Dotacje

 

Przepisy nie określają procedury dochodzenia należnych kwot dotacji oraz przysługujących ewentualnych odsetek. Dotacje celowe w przeciwieństwie do subwencji przekazywane są na konkretne cele. Spośród otrzymywanych przez gminę dotacji najpowszechniejsze znaczenia mają dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Niedotrzymanie przez organ administracji rządowej warunków wypłaty dotacji umożliwia dochodzenie roszczeń z tego tytułu przez gminę na drodze sądowej. Dotacje celowe otrzymywane na finansowanie niektórych zadań własnych mają charakter uznaniowy. Kwoty dotacji niewykorzystane bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

      a) na zadania własne gminy

·        dotacje inwestycyjne,

·        dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej to jest dożywianie dzieci w formach szkolnych, oraz wypłat dodatków mieszkaniowych,

·        dotacje na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to jest na wypłaty świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

b)      na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

·        na zadania z zakresu administracji publicznej,

·        na zadania z zakresu naczelnych organów władzy państwowej,

·        na zadania z zakresu oświaty i wychowania to jest głównie wyprawki dla dzieci,

·        na zadania z zakresu opieki społecznej głównie na wypłaty zasiłków oraz ubezpieczenie społecznego zasiłkobiorców. Ponadto na zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych jak również na wyprawki dla dzieci i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

     

Dochody zwrotne w gospodarce finansowej gminy

 

 1. Kredyty bankowe oraz pożyczki.
 2. Dochody z emisji papierów wartościowych.

 

Dodatkowe źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminy, które mogą służyć lepszemu rozwojowi gminy w szczególności jej infrastruktury technicznej i społecznej, ochronie środowiska naturalnego oraz zwalczania bezrobocia to przede wszystkim:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Fundusz Pracy
  • Kredyt z banku światowego na aktywizację obszarów wiejskich

 


Wytworzył: Ewa Marzec (27 czerwca 2003)
Opublikował: Ewa Marzec (27 czerwca 2003, 13:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12519

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij