Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji

Projekt
UCHWAŁA Nr XIX/    /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 kwietnia  2016 r.

w sprawie przekazania petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. poz. 1195) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przekazuje się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy z przyczyn określonych  w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, petycję z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wytwórni mas mineralno – bitumicznych w Parku Przemysłowym.   
§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.    
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z petycją mieszkańców z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wytwórni mas mineralno – bitumicznych w Parku Przemysłowym, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: „Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej w Rady Miejskiej Sępólnie Krajeńskim.


załącznik do uchwały nr XIX/   /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Uzasadnienie do zawiadomienia o przekazaniu petycji do organu właściwego.

W dniu 15 kwietnia 2016r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęła petycja mieszkańców z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wytwórni mas mineralno – bitumicznych w Parku Przemysłowym.
Organem właściwym do rozpatrzenia tej petycji jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, który w dniu 1 kwietnia br. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie „Budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych na działce o nr ewid. 28/13, obręb ewidencyjny nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”.
Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: „Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Administrator (27 kwietnia 2016, 08:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928