Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków

Projekt
UCHWAŁA  Nr XVIII/       /16
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1515 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
      
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 25 marca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
      
§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/      /16
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 30 marca 2016 r.      Dnia 19.02.2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wniosek ten poddany został procedurze sprawdzającej przez Burmistrza oraz przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez: Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek uzyskał akceptację Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

JZ

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016, 15:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289