Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we Włościborzu


Projekt



UCHWAŁA Nr XVIII/     /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca  2016r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu



    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się co następuje:

    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we Włościborzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 411 o pow. 6000 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00016252/7

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/    /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016 r.



    Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi mienie komunalne, zostaje przeznaczona do sprzedaży na wniosek złożony przez dzierżawcę gruntu.     Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Włościbórz oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.










metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016, 15:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208