UCHWAŁA Nr XVI/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wysoka Krajeńska

UCHWAŁA Nr XVI/   /2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Wysoka Krajeńska.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015r. poz. 1515)  §19 statutu Sołectwa Wysoka Krajeńska, stanowiącego załącznik nr 21 do uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Sępólno Krajeńskie (t. jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. poz. 2502) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 31 marca 2016r. wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Wysoka Krajeńska na kadencję 2015 – 2019.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Zygmunta Czarneckiego z funkcji Sołtysa Sołectwa Wysoka Krajeńska  należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
 Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (22 stycznia 2016)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2016, 09:27:53)

Ostatnia zmiana: Administrator (25 stycznia 2016, 15:01:27)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283