UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.1)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc Uchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 4066).
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński


metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (20 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2015, 12:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387