Projekt uchwały - zamiana nieruchomości


UCHWAŁA  Nr  XIV/         /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25 listopada  2015 r.


w sprawie zamiany nieruchomości


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782)  uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie, położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 5 oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 41/3 o pow. 2263 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00016399/9, w zamian za nieruchomość położoną w Sępólnie Krajeńskim Obr.5, oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 51/1 o pow. 55 m², zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00017335/0.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnymUzasadnienie do  uchwały  Nr  XIV/      /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada  2015r.          
         Z wnioskiem o  zamianę gruntów wystąpił właściciel działki nr 51/1 położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Rzecznej. Działka przeznaczona jest na poszerzenie ulicy. W zamian za przekazanie działki zaproponował zamianę na działkę 41/3, której wieloletnimi dzierżawcami są rodzice. Ponieważ dzierżawiona działka jest większa od działki, którą przekazuje na rzecz Gminy różnicę w cenie zamienianych nieruchomości ureguluje w ratach rocznych.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2        oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 listopada 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 listopada 2015, 08:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321