Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Projekt
 
UCHWAŁA Nr XIV/…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015r. poz. 1515), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286) oraz na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Zmienić uchwałę Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w ten sposób, że:
1) Rozdział V Zadanie II załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Rozdział V Zadanie III załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Rozdział V Zadanie V załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzgodniono pod względem                                                                         Uzgodniono
 formalno – prawnym
                                  
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIV /…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015r.
 
                        Dnia 8 grudnia 2014r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę Nr II/17/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Zmian w uchwale dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w programie oraz planowanych wydatkach na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Pobierz>>> (207kB) pdf Załącznik
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Burdon (13 listopada 2015)
Opublikował: Dawid Zabrocki (13 listopada 2015, 08:59:47)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (23 listopada 2015, 12:24:20)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345