Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016


Projekt
UCHWAŁA Nr XIV /…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015r.

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015r. poz. 1515), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286)    oraz na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
            Uzgodniono pod względem
formalno – prawnym                                                                                         Uzgodniono
        
 
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIV /…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015r.

 
            Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
           
  Pobierz>>> (1256kB) pdf Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Burdon (13 listopada 2015)
Opublikował: Dawid Zabrocki (13 listopada 2015, 08:56:42)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (23 listopada 2015, 12:06:31)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1404