Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
UCHWAŁA NR XIII/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 roku


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 w Bydgoszczy wniesionej przez Krajeński Park Krajobrazowy na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XI/75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                 w Bydgoszczy wniesioną przez Krajeński Park Krajobrazowy na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XI/75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odmówienia w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

§ 2. Do przekazania skargi wraz z aktami sprawy, złożenia odpowiedzi na skargę oraz do reprezentowania Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi o której mowa w §1, upoważnia się radców prawnych Panią Dagmarę Fabiszak i Piotra  Folgiera, wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerami odpowiednio Bd-784 i Bd-791.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


       Uzasadnienie do Uchwały Nr  XIII/95/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2015 r.        W dniu 5 października 2015 roku Krajeński Park Krajobrazowy z siedzibą w Więcborku za pośrednictwem Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XI/75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Skarżący zarzuca przedmiotowej uchwale naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 44 ust. 4 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.) oraz § 5 pkt 3 Rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1875), co zdaniem skarżącego prowadzi do działania na szkodę przyrody i walorom krajobrazowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, co do ochrony których został zobowiązany Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na podstawie art. 105 ust. 4 pkt. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody.     
         Zgodnie z art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „Organ, o którym mowa w §1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania”. Stosownie do powyższego przepisu należało podjąć niniejszą uchwałę.
        Projekt niniejszej uchwały uzyskał akceptację Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 października 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 października 2015, 10:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491