Projekt uchwały w sprawie dzierżawy gruntu na okres 10 lat

UCHWAŁA Nr  XIII/      /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Sępólnie Krajeńskim


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  na okres 10 lat,  działki położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Odrodzenia, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 628/6  o pow. 200 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00022337/2.


    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/        /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 października 2015r.
                   Z wnioskiem o wydzierżawienie wymienionej w uchwale nieruchomości  - działki nr 628/6 położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Odrodzenia wystąpił jej dotychczasowy dzierżawca. Na nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą, wieloletnia dzierżawa zapewni ciągłość działalności i możliwość rozbudowy znajdującego się na gruncie obiektu.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 i Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 października 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 października 2015, 08:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378