Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt


UCHWAŁA  Nr  XII/      /2015
2015
  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
      z dnia  30 września  2015 r.

      w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c  ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187  z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


     § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 87/2 o pow. 1629 m², zapisanej w księdze wieczystej KW BY2T/00024208/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XII/      /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  30 września 2015 r.


          Gmina Sępólno Krajeńskie wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Wiśniewie  stanowiącej drogę, wchodzącej w skład drogi gminnej  Wiśniewa - Kawle.. Na nieodpłatne przekazanie na mienie komunalne wymienionej w uchwale działki, Gmina uzyskała wstępną zgodę ANR w Bydgoszczy.
Projekt niniejszej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.


      

E.M.

E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 września 2015, 10:30:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356