Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.

Projekt

UCHWAŁA Nr XI/…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
na kadencję 2016 – 2019.  


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i  art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z  2015 r. poz. 133, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2016 – 2019, w następującym składzie:

1)    Danuta Wańke – przewodnicząca;
2)    Marian Herder – członek;
3)    Mirosław Pestka – członek;
4)    Kazimierz Wargin – członek;
5)    Dariusz Wojtania – członek.      

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2016 – 2019, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych.        

§ 3. Obsługę techniczno – kancelaryjną Zespołu zapewnia Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały Nr XI/…/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015r.Pismem z dnia 25 maja 2015r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę dwóch ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Tucholi na kadencję 2016 – 2019. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności z art. 160 § 2 i art. 163 § 2 – wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in. przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy ma obowiązek powołać zespół, który przedstawia na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Niniejsza uchwała tworzy warunki dla realizacji obowiązków nałożonych na gminę w zakresie wyboru ławników z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie na nową kadencję 2016 – 2019.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


sporządził:
D.W.              

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Administrator (25 sierpnia 2015, 14:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 900