Wskazanie przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Projekt

UCHWAŁA NR IX/    /2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie
do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 jednolity tekst) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wskazuje się Pana Waldemara Stupałkowskiego jako przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do składu rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Krajeński Park Krajobrazowy utworzony został w 1998 r. obejmuje tereny gmin Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Mrocza, Sośno i Kęsowo, powstał z inicjatywy lokalnej społeczności i ma na celu zachowanie unikalnego środowiska przyrodniczego oraz swoistych cech krajobrazu.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 jednolity tekst) członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńśkim i został zaopiniowany pozytywnie.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (16 czerwca 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (16 czerwca 2015, 15:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615