Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału w pracach nad przygotowaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Projekt
UCHWAŁA NR VIII/   /2015
RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli udziału w pracach nad przygotowaniem i realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r. poz 1649 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do udziału w pracach koordynowanych przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, nad przygotowaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obejmującej obszar całego powiatu sępoleńskiego, w tym gminy Sępólno Krajeńskie.

§2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E
Gmina Sępólno Krajeńskie od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenie NASZA KRAJNA za pośrednictwem, którego w perspektywie finansowej 2007-2013 na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork wdrażano Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument Lokalnej Strategii Rozwoju będzie podstawą do otrzymania wsparcia finansowego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w ramach tzw. instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Instrument ten będzie mógł być wdrażany za pośrednictwem 4 funduszy tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz w przypadku spełnienia kryteriów, dostępu dla obszaru z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi korzystanie ze środków unijnych na realizację inwestycji i innych przedsięwzięć przez Gminę Sępólno Krajeńskie i jej mieszkańców.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (18 maja 2015)
Opublikował: Administrator (18 maja 2015, 08:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379