Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

UCHWAŁA  Nr  VI/      /2015
  RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
    z dnia  25  marca  2015 r.

      w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c  ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187  z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanych nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, zapisanych w księdze wieczystej KW BY2T/00002054/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim tj.:
1) działki nr 89/7 o pow. 3921 m²;
2) działki nr 89/5 o pow.   350 m²;
3) działki nr 89/4 o pow. 1868 m²;
4) działki nr 89/2 o pow.   975 m².
 
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały  Nr  VI/      /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25 marca 2015 r.


    Gmina Sępólno Krajeńskie wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne, wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim.  Na nieodpłatne przekazanie na mienie komunalne wymienionych w uchwale nieruchomości, Gmina uzyskała wstępną zgodę ANR w Bydgoszczy.
Projekt niniejszej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.


   


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (17 marca 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 marca 2015, 13:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433