Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   IV/     /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  28 stycznia  2015r.


w sprawie  nabycia  na  własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej  w Wiśniewie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości  położonej w Wiśniewie,  oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 42/1 o pow. 249 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00028813/5. Nieruchomość przeznaczona jest na poszerzenie drogi Wiśniewa - Wiśniewka.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr  IV/     /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r.


 Z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy działki nr 42/1 położonej w Wiśniewie wystąpił jej właściciel. Działka ta wchodzi w skład nieruchomości stanowiącej poszerzenie drogi gminnej Wiśniewa-Wiśniewka. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2015, 14:59:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448