Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

 


UCHWAŁA  Nr     II/     /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 08 grudnia  2014 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie

  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Kraj. wraz z udziałem  ułamkowym 88/1000 części gruntu  działki nr  492/2 o pow. 557 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/00021965/6.
Lokal usytuowany jest w przyziemiu  budynku,  w jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: pokój, kuchnia, łazienka  o łącznej powierzchni użytkowej 25,49 m².

 § 2.   Traci moc Uchwała Nr L/385/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 Października 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącego własność Gminy Sepólno Krajeńskie.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.   Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr   II/    /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 08 grudnia  2014


                    W uchwale Nr L/385/14 z dnia 30 października 2014 r. popełniono błąd pisarski dot. powierzchni działki stanowiącej współwłasność - określono działkę nr 492/2 o powierzchni 225 m², prawidłowo działka 492/2 przy ulicy Sienkiewicza 69  winna mieć powierzchnię 557 m². W związku z powyższym przygotowano niniejszą uchwałę.

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 grudnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 grudnia 2014, 15:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484