projekt uchwały opiniującej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie


 
 
 UCHWAŁA Nr L/...../2014
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października 2014 r.
 
 
opiniująca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.               Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) uprawnia sejmik województwa do zlikwidowania aglomeracji wyznaczonych przez właściwego wojewodę przed dniem 15 listopada 2008 r. Wprowadzenie zmian w obszarze i granicach aglomeracji wcześniej wyznaczonych przez wojewodów wymaga zatem zlikwidowania tej aglomeracji przez sejmik województwa i wyznaczenia jej na nowo, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137, poz. 922).
W dniu 17 sierpnia 2011 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – jako przedstawiciel gminy wiodącej - wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o likwidację aglomeracji Sępólno Krajeńskie utworzonej rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 49, poz. 829). Do wniosku przedłożono propozycję planu aglomeracji opracowaną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922). Zmiany granic aglomeracji należało dokonać ze względu na nie uzasadnioną finansowo i technicznie realizacje sieci zgodnie z w/wym. rozporządzeniem Ministra Środowiska.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu pismem znak: ŚG-IV.7320.7.1.2012 z dnia 8 października 2014 r. przekazał projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie z prośbą o zaopiniowanie. Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 poz.145 ze zm.) sejmik województwa wyznacza aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
  załącznik (5120kB) rar
  załącznik 2 (5120kB) rar
  załącznik 3 (5120kB) rar
  załącznik4 (5120kB) rar
   załącznik5 (4252kB) rar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr L/…/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (29 października 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (29 października 2014, 10:28:28)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (29 października 2014, 11:44:42)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1304