Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu dz. 370/7

Projekt

 


                                                            UCHWAŁA   Nr  L/      /14
                                         RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                          z dnia 30 października  2014 r.

                     w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2,  pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  celem poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, niezabudowanej nieruchomości położonej we Włościborzu oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 370/7 o pow. 3524 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00022419/1.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  L/        /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r.


         Wymieniona w uchwale działka nr 370/7 o pow. 3524 m² położona we Włościborzu powstała w wyniku podziału nieruchomości o pow. 9009 m², o której sprzedaż wystąpił właściciel działek przyległych.  Ponieważ część nieruchomości stanowiła nieużytek z wnioskiem o podział działki wystąpiła Rada Sołecka Włościborza. Z nieruchomości wydzielono dwie działki.  Z uwagi na brak dojazdu z drogi publicznej do działki nr 370/7,  zostanie ona sprzedana na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014, 09:52:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582